Archive for August, 2018

VEČERNJI LIST O MEJI

Wednesday, August 29th, 2018

Večernji posreduje stališče, da je vprašanje meje RS – RH dvostransko vprašanje.

To je dano državljanom RS brati hip potem, ko je predsednik RS tvezil stare marnje o implementaciji nečesa, česar ni.

V zvezi z državno mejo RS:

TUL natančno pove, da je državna meja RS z Italijo, Avstrijo in Madžarsko državna meja omenjenih držav s SFRJ v delu, kjer te države mejijo na RS, ter “meja med republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ”.

V okviru dosedanje SFRJ je tu poudarjeno z razlogom. Tukajšnji strokovnjaki namreč v zboru berejo, kar ni zapisano – pa bi moralo biti, če bi sestavljalci TUL tako hoteli. “Strokovnjaki” berejo, kot da je zapisano “dosedanja meja med jugoslovanskima republikama RS in RH”. Pa tako niso in očitno niso hoteli zapisati pisci TUL. To pa zato, ker so dobro vedeli za vsaj nekaj relevantnih dejstev internacionalnega pravnega značaja.

– Vedeli so, da so južnoslovansko državo, nazadnje imenovano SFRJ, sestavile slovenske dežele, že združene pod oblastjo vlade v Ljubljani, in Kraljevina Srbija.

– Vedeli so, da je to internacionalni pravni temelj osamosvojitve. (ostale YU republike so se morale ODCEPITI!!! Ker niso bili subjekti “ujedinjenja”!

– Vedeli so, da so slovenske dežele v času združevanja s Srbijo imele svoje natančno določene državne meje. V tistem delu, kjer so v trenutku osamosvojitve mejile na preostanek SFRJ, te državne meje slovenskih dežel (z Ogrsko) nikoli niso bile spremenjene. Nasprotno, sporazum v Trianonu je natančno zapisal, da meja med “Prekmurjem” (to sta slovenska dela župnije Zala in Železne županije) poteka po reki Dravi (nikoli ni bilo znotraj “Prekmurja” nobene meje na reki Muri!), z osamosvojitvijo pa so državne meje slovenskih dežel vse od morja pa do Drave znova same po sebi povrnile svoj meddržavni značaj – sedaj ne več med slovenskimi deželami in Ogrsko, marveč med Republiko Slovenijo in preostankom SFRJ.

– Niso pa vedeli sestavljalci TUL (spisali so TUL seveda pred razglasitvijo osamosvojitve!!!!), da bo Zagreb prekršil dogovor o hkratni razglasitvi osamosvojitve. Iz svojih separatnih razlogov je sogovornike prevaral in osamosvojitve ni razglasil. (Do tega je potem prišlo šele oktobra 1991). Ker pisci TUL niso pričakovali gnusne prevare (in celo napada na osamosvojeno državo – JLA je napadala z ozemlja SFRJ, katerega del so bile vse preostale republike in pokrajini!), niso upoštevali internacionalnega pravnega stanja, ki je nastalo z razglasitvijo osamosvojitve Slovenije brez osamosvojitve Hrvatske: Niso mogli upoštevati, da je državna meja osamosvojene Slovenije njena državna meja s preostankom SFRJ. Z nekim jugoslovanskim upravnim ozemljem pač država ne more imet državne meje. Ker Zagreb ni razglasil osamosvojitve hkrati, tudi besedilo TUL v delu, ko omenja Hrvatsko, ne velja. Besedilo TUL se pač nanaša na “preostanek SFRJ”. Z njim ima torej osamosvojena Republika Slovenija državno mejo (seveda “v okviru dosedanje SFRJ”!!!, kar pomeni “glede na vse relevantne okoliščine”).

Ni nobenega dvoma: Gre za državne meje slovenskih dežel s Kraljevino Ogrsko, ki so do dneva osamosvojitve ostale nespremenjene, in za tisti del meje na reki Dravi, ki je določen po Trianonskem sporazumu. Stranke v postopku določanja poteka državne meje so torej Republika Slovenija in preostanek SFRJ (“preostanek” je aktiven v sklopu pravnih aktivnosti v zvezi z “nasledstvom”!). Skladno s tem sta to tudi stranki v postopku, ki ga opredeljuje Sporazum o arbitraži – ne bilo pa bi odveč, ker očitno gre za stoletno državno mejo nekdanje Kraljevine Ogrske – sedaj Republike Madžarske – konzultirati v postopku tudi to državo. Zlasti, ker območje Reke v Trianonu ni dokončno razrešeno.

Sporazum o arbitraži, ki je odličen internacionani pravni dokument, torej ostaja. Vse, kar so zagrebški in ljubljanski mešetarji kracali v svoje Memorandume in zato tudi sama Final Award pa sodi na SMETIŠČE – smetišče kar tako, in na smetišče ZGODOVINE. Izdelovalci pa v arest (ali v ustrezen zavod!).

 

Teletekst danes na TVS3:

Shrani.si

drugi del teksta:

Shrani.si

 

al 29082018

SPREMEMBE ZVDZ – KOMENTAR

Friday, August 24th, 2018
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
Predlog obsega dokončanje že pričete implementacije dveh odločb US (U-I-156/11 in U-I-7/07), dopolnitev proporcionalnega volilnega sistema in način volitev predstavnikov narodnih skupnosti.
Kdor začne brati veljavni zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ, UL RS, št. 44-2068/92), obstane že pri II. poglavju, 7. člen, prvi odstavek:
“Pravico voliti in biti voljen za poslanca  ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti.”
“…NA DAN GLASOVANJA…”!!!! torej ne kadarkoli. Na sam dan glasovanja dopolnil zahtevano starost. Zakon je izrecen in nedvoumen, jasno določa normo v uradnem jeziku RS. Samo kdor je NA DAN GLASOVANJA dopolnil osemnajst let ima pravico voliti in biti voljen. Ni zapisano npr.: “Pravico…ima… ki JE DOPOLNIL OSEMNAJST LET STAROSTI.” kar je enako nedvoumno in izrecno določilo, pove pa, da ima pravico voliti in biti voljen vsak, ki je do trenutka, ko prevzame glasovnico dopolnil zahtevano starost.
A PRAVNI MAHERJI SO ZAPISALI, KOT SO…
Navedeno pove, da odkar je bil sprejet ta zakon, državna volilna komisija nikoli ni pravilno IN V SKLADU Z ZAKONOM ugotovila volilnih rezultatov. Upoštevala je kot veljavne tudi glasovnice tistih volilk in volilcev, ki NA DAN GLASOVANJA NISO DOPOLNILI V ZAKONU PREDPISANE STAROSTI, MARVEČ NEKO DRUGO!!! Ker so zato vse volitve od septembra 1992 naprej poponoma nezakonite, neveljavne in nične, so posledično nezakonite in neveljavne vse z izvolitvijo poslancev DZ povezane druge (iz)volitve in imenovanja – od vlade, ministrstev pa vse do sodnikov in drugih voljenih ali imenovanih državnih organov/institucij. Stanje v državi je torej z ustavno pravnega vidika na nivoju totalnega kaosa in brezzakonja. Nihče v državi nima zakonitega veljavnega mandata.
Ker pa mandat izvoljenih (poslancev, vlade itd.) preneha s konstitutivno sejo novoizvoljenega DZ, te pa po volitvah leta 1992 ni bilo, niti je zaradi ZVDZ, 7. člen ni moglo biti, saj poslanci niso bili izvoljeni, mandat dotedanje vlade ni prenehal. Ker tudi volitve novega predsednika republike iz istega razloga (voli se po določilih zakona o volitvah poslancev) niso bile veljavne, je tudi dotedanji predsednik republike mandat ohranil. Vsi navedEni imajo torej še vedno veljaven mandat – in to edini v državi. Noben drugi organ/telo mandata nima. Zato je pred kakršnim koli poseganjem (kogarkoli!) v zakonodajno sfero nujno, da delegati “osamosvojitvene skupščine”, ki vsi še imajo mandat (in jih je dovolj za kvorum) nemudoma pristopijo k urgentni legalizaciji stanja. Ker ima tudi tedanja “Drnovškova” vlada še vedno poln mandat (in je razen predsednika in enega podpredsednika ter enega ministra polnoštevilna, torej opravilno sposobna!) more in mora nemudoma storiti potrebne korake s svoje strani. Takratni predsednik republike, ki mu mandat tudi ni prenehal, takoj potem, ko skupščina z mandatom stori nujne in potrebne korake legalizacije (potrdi – ali pač ne – doslej po organih in telesih nezakonito sprejete akte, zaveze/pogodbe, kar pod nujno pripravi vlada z mandatom, in spremeni 7. člen ZVDZ) razpiše nove volitve v DZ.
To je edino, kar je nujno potrebno – in se na srečo še vedno more – storiti, da se konča obsedno stanje brez primere v zgodovini, ki so ga zagrešili izdelki unidrEK, z izvolitvijo mandatarja iz področja zabaviščnih dejavnosti pa so poslanci (ki seveda nimajo mandata!) zapečatili resničnost: da je taka država pač en velik cirkus. V glavnem pa sramota za človeštvo.
Predlog sprememb volitev predstavnikov narodnih skupnosti pa tudi odpira ključno vprašanje legalnosti slovenske države. Sicer se je skladno s Temeljno ustavno listino (TUL, UL RS, št. 1-4/91 z dne 25.6.1991) in drugimi dokumenti in dejanji dne 26.6.1991 z javno slovesno razglasitvijo (PROKLAMACIJA) osamosvojilo pod imenom Republika Slovenija tisto, kar je triinsedemdeset let prej s Kraljevino Srbijo dotedanjo skupno državo sestavilo. Kaj to je, je zapisano v razglasitvi “Ujedinjenja” (1.12.1918).
Ni torej nobenega dvoma, da so se dne 26.6.1991 osamosvojile slovenske dežele, ki so veljavno in učinkovito razglasile svojo zvezo dne 31.10.1918 po celodnevnem zasedanju poslancev teh dežel v parlamentu države Vojvodine Krajnske v Ljubljani.
To je ustavno in internacionalno pravno veljavno dejansko stanje stvari, ki pa je bistveno povezano tudi s problemom volitev predstavnikov narodnih skupnosti. Namreč:
Slovenske dežele, ki so pravno veljavno sestavile državno zvezo, ki je vstopila v južnoslovansko državo, še vedno pravno obstajajo. Vsaka od njih je imela med svojimi državljani vedno različne etnične skupine – večinsko seveda Slovence (Zato so se pogovorno imenovale SLOVENSKE DEŽELE). Zato je skladno z modernimi načeli demokratične ureditve in s pravicami človeka in državljana, da imajo narodne skupnosti, ki prebivajo v posameznih DEŽELAH, svoje predstavnike v parlamentih teh dežel. (Primerjaj Avstrijo, ki je nastala na isti in enaki ustavni podlagi in istočasno, kot zveza slovenskih dežel!).
Tu se soočimo tako z veljavnim zakonom o volitvah predstavnikov narodnih skupnosti kot tudi z veljavnim dejanskim stanjem stvari v državi = sestavljajo jo avtonomne države – DEŽELE (kot v državi – dvojčici: Avstriji). To pomeni:
– če se še nadalje trpi nezakonito stanje, ki je v nasprotju z internacionalnim pravnim in veljavnim (da so se osamosvojile dežele, ki so “Jugoslavijo” /nazadnje SFRJ/ sestavile – saj drugo se sploh osamosvojiti ne more!!! Drugi se lahko le odcepijo: ali dogovorno, ali z nasiljem: prim. Katalonija), in je RS kljub uradnim dokumentom le odcepljeni del nekdanje jugokomunistične kvazi federacije, potem sodijo predstavniki narodnih skupnosti v državni svet, ki je skup predstavnikov posebnih interesov/skupin, ne pa v DZ, ki je predstavništvo vseh ljudi in vsakega človeka HKRATI.
– če pa se skladno z zgoraj elaborirano sanacijo zakonitosti hkrati tudi v praksi uveljavi dejansko stanje (zveza dežel!), potem z volitvami predstavnikov narodnih skupnosti ni težav: Svoje predstavnike volijo v parlamente tistih zveznih dežel, v katerih prebivajo. V deželi Primorski – ta veljavno (ker še ni sprejeta na internacionalni ravni nobena drugačna odločitev) obsega ves teritorij od Vršiča do vključno otoka Unije npr. Hrvati, Furlani, Italijani ipd. v Prekmurju (ki dejansko obsega vse večinsko s Slovenci poseljene dele županij Zala in Železne županije) Madžari in Hrvati, na Štajerskem, Koroškem in Krajnskem pa Nemci……(Tisti trenutek bodo še kako utemeljene – in v posledici izpolnjene – zahteve koroških in štajerskih Slovencev v Republiki Avstriji po svojih predstavnikih v parlamentih).
S sanacijo zakonitosti in internacionalne pravne situacije se šele dokonča proces osamosvojitve, ki se je začel 26.6.1991, potem pa se lahko pristopi k urejanju (tudi) predpisov o volitvah – in še marsičesa.
A TO NE BO VEČ V OKOLJU SVETOVNE SRAMOTE – CIRKUSA, MARVEČ V RESNI EVROPSKI DRŽAVI, ZVEZI DEŽEL, V KAKRŠNI SO NAŠI PREDNIKI DOLGA STOLETJA USPEŠNO ŽIVELI, SE RAZVIJALI NA VSEH PODROČJIH, IN JIH TUDI JUNAŠKO BRANILI PRED SOVRAGOM – IN KATERO SVET POZNA OD NEKDAJ.

Knjiga Carlosa G. Ville in datum osamosvojitve RS

Thursday, August 23rd, 2018
Carlos G Villa – Un Nuevo Estado para un Nuevo Orden
*cf., Ljubljana, 2017
Knjiga je koncentrat relevantnega dogajanja, poveznega z osamosvojitvijo Slovenije. “Na prvo žogo” so pri roki poudarki, ki potrjujejo kot dan osamosvojitve 26. 6. 1991.
Generalno je opaziti občasno zamenjavanje “osamosvojitve” in “odcepitve”. Ni dvoma, da še tako skrbno evidentiranje dogajanja in dokumentacije z njim v zvezi, nekomu, ki ni “z dušo in telesom” del usodnih dogodkov, ne ponudi na krožniku jasne slike – toliko manj, če samim akterjem večina stvari niti slučajno ni bila jasna niti niso imeli pred očmi pravega bistva zgodbe (tako npr. niti slučajno niso razumeli vsebine niti ozadja pogostih poudarjenih izjav: Slovenija lahko gre… ipd.).
Glede datuma pa avtor naniza nekaj relevantnih dejstev:
Na str. 181 sicer trdi, da so petindvajsetega junija 1991 trije zbori slovenske skupščine RAZGLASILI Republiko Slovenijo za suvereno in neodvisno državo. A navedbe, ki sledijo, postavijo stvari glede pravega datuma osamosvojitve na njihovo mesto.
V nadaljevanju (na isti strani) namreč pove, da je “naslednji dan pred parlamentom potekala PROTOKOLARNA SLOVESNOST”***, na kateri so “ob zvokih nacionalne himne slovensko zastavo z rdečo zvezdo zamenjali z zastavo z novimi insignijam”.
Svoje je o zadevi povedala tudi zvezna oblast:
Na str. 215 avtor – zvest svoji natančnosti – pove, da je takoj po sprejetju DEKLARACIJE (TUL) dne 25.6.1991 “zvezna vlada” (v resnici zvezni izvršni svet!) odločno razglasila listino o neodvisnosti za nično. Zato – ker sama listina ne pomeni spremembe dejanskega stanja – JLA ni začela z vojaško akcijo po sprejetju omenjene listine, marveč v noči PO DEJANSKI RAZGLASITVI dne 26.6.1991, ko je “listina” (quasi “letter of intent”) postala NOVO PRAVNO DEJSTVO – Republika Slovenija pa subjekt internacionalnega prava.**** DEJANSKE javne in slovesne RAZGLASITVE, podprte z vsemi potrebnimi listinami in dokumenti, pač nihče, niti zvezna oblast, ne more ignorirati ali razglasiti za nično.
Natančno naveden tok dogodkov in citirane izjave tipa “Slovenija lahko gre”, pa kličejo po poglobljeni razlagi, zakaj je do napada JLA na osamosvojeno državo Slovenijo sploh prišlo. (To je sicer elaborirano na spletni strani www.domovinasospomini.eu/blog )
Toliko na prvo žogo…
Andrej Lenarčič
Op.:
***) Samovoljna prekvalifikacija dejanske RAZGLASITVE OSAMOSVOJITVE, ki je edina pravno relevantna in zavezujoča zgodba v nasprotju z za kaj takega potrebnimi “listinami”, “deklaracijami” in drugimi dokumenti, ki imajo politični pomen, v PROTOKOLARNO SLOVESNOST je pač spričevalo avtorja. V ta sklop sodi tudi površnost / zamenjavanje osamosvojitve in odcepitve.
****) Pomembno dejstvo: Obe skupščini – v Ljubljani in v Zagrebu – sta dne 25.6.1991 sprejeli neke LISTINE. Razglasila in udejanila pa je osamosvojitev samo Republika Slovenija. Hrvatska je ostala republika preostanka SFRJ in kot njegov integralni del tudi bila z vsemi ostalimi republikami in pokrajinama agresor na Slovenijo. To je internacionalno pravno opredelila tripartitna Brionska konferenca (7.7.1991): Udeleženci so bili: 1) Evropska Skupnost, kot sklicatelj, 2) Republika Slovenija, kot napadena država, in 3) preostanek SFRJ, kot agresor. Ker so sklepi te konference vzpostavili MORATORIJ na nadaljnje korake pri osamosvajanjih, je Slovenija nadaljevala z urejanjem svojih notranjih zadev in zagotavljanjem varnosti države (vključno odhod že blokirane / poražene vojske SFRJ), sosednjo Hrvatsko pa je moratorij doletel kot integralni del SFRJ, in je osamosvojitev smela razglasiti šele po poteku moratorija – 8. 10.1991.

PREKMURJE

Wednesday, August 22nd, 2018

Kopipejstam tekst objave na spletu DZ…

Ne morem, da ne pripomnim:

– Ne navedenega dne ne katerega drugega se niso “združili” prekmurski Slovenci (!) z “matičnim narodom”… S podpisom Sporazuma v Trianonu (!!!) sta bila večinsko s Slovenci poseljena dela Železne županije in Županije Zala dodeljena Kraljevini SHS. Blebetanje o “združevanju narodov” je več kot kričeč primer (resentiment) nacističnega in fašističnega tribalizma in rasizma – ko se blebet spremeni v AKCIJO (npr. “veličastno” nevihtno zmago – v resnici brezobziren izgon z rodne zemlje – nad četrt milijona civilistov brez vsake zaščite) pa gre za genocid nacističnih dimenzij.

Shrani.si

– “Prekmurje” je poimenovanje teritorija znotraj Kraljevine Ogrske, kakor ga je bilo videti s štajerske (“SLOVENSKE”) strani državne meje. Izsek vojaške specialke natančno pove, da je meja po Muri do Drave pod Središčem (Karta !!!!) meja med Štajersko in PREKMURJEM – torej “Prekmurje” obsega ves teritorij severno od Drave !!! (Karta!!!). Ergo TUDI Medmurje:

Na žalost je so veličastne govorance v zvezi s tem navaden flanc in fantazije……………… Sporazum v Trianonu natančno opredeljuje mejo CELOVITEGA  ozemlja (OZEMLJA, NE “LJUDSTVA”), dodeljenega Kraljevini SHS (in mejo tega ozemlja na reki Dravi!!!). Da gre za celovito ozemlje (večinsko slovenskih delov obeh tu navedenih županij) je izven vsakega dvoma. “Hrvaška” se začenja na reki Dravi, kjer teče meja “hrvaške” (ogrske!!!) županije Varaždin. Zato je skladno z načeli in pravili internacionalnega prava dokončno vse ozemlje severno od reke Drave del Republike Slovenije. Mejo na Dravi so namreč brez zadržkov priznali tudi ustaši leta 1941, ko je Madžarska vrnila omenjene dele obeh županij v okvir Madžarske. NDH je takrat enako z meddržavno pogodbo z okupatorskimi oblastmi v slovenskih deželah Primorski, Krajnski in Štajerski VELJAVNO (!!!) priznala kot svojo zunanjo državno mejo državne meje omenjenih slovenskih dežel z Ogrsko! (s katerimi so te SLOVENSKE dežele kot “ZEMLJE države SHS” leta 1918 s Kraljevino Srbijo sestavile novo južnoslovansko državno tvorbo).

AL, 22082018

CITAT:

Novica:

V Državnem zboru razstava Znamke Prekmurskih in Medmurskih izdaj 1919

Datum objave: 17.08.2018

Razstava je na ogled do vključno petka, 24. avgusta 2018.

  1. avgusta praznujemo praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na ta dan leta 1919 je bila na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predana v roke civilnemu upravitelju, Prekmurje pa se je vrnilo pod okrilje domovine.

V Državnem zboru smo se tega dogodka in državnega praznika spomnili z razstavo Pomurskega muzeja iz Murske Sobote z naslovom Znamke Prekmurskih in Medmurskih izdaj 1919. Odprtje razstave je bilo v petek, 17. avgusta 2018, ob 9. uri v preddverju velike dvorane Državnega zbora.

O razstavi

Poštne znamke nam, od kar obstajajo, govorijo o posebnih ljudeh, posebnih stvareh in o posebnih dogodkih, včasih kar o posebnih letih. Za Prekmurje in Medmurje (Medžimurje) je bilo takšno posebno leto 1919. Po končani prvi svetovni vojni in razpadu starodavne Avstro-Ogrske monarhije so se v tistih nemirnih mesecih, ko so številni narodi poskušali sami odločiti v kakšni državni in narodni skupnosti želijo živeti, odločali o svoji prihodnosti tudi Slovenci in Hrvati.

Vojska Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je že pozimi 1918 zasedla Medmurje, Prekmurje pa po odobritvi mirovne konference 12. avgusta 1919. Jugoslovanske vojaške enote so pod poveljstvom generala Krste Smiljanića in podpolkovnika Vladimira Uzorinca zasedle območje med reko Muro in začasno mejo, ki je bila določena na razvodnici reke Rabe. Istega dne se je v družbi antante komisije v Mursko Soboto pripeljal mariborski okrajni glavar dr. Srečko Lajnšic, ki je bil imenovan za Civilnega komisarja za Prekmurje.

  1. avgusta 1919 je bilo po maši pred cerkvijo v Beltincih veliko ljudsko zborovanje povezano z izročitvijo Prekmurja civilni oblasti. Med govorniki so bili:
    – Jožef Klekl (1874‒1948), katoliški duhovnik, politik, urednik. Bil je urednik in izdajatelj prvih slovenskih časopisov, ki so izhajali v Prekmurju ter v času prevrata in med svetovnima vojnama osrednja politična osebnost Slovencev v Prekmurju,
    – Jožef Godina (1898‒1986), Maistrov borec, pozneje katoliški duhovnik, publicist in urednik,
    – dr. Fran Kovačič (1867‒1939), katoliški teolog, profesor, zgodovinar, urednik. Bil je član jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v vlogi izvedenca za slovensko etnično mejo na Štajerskem in
    – dr. Matija Slavič (1877‒1958), katoliški teolog, profesor, prevajalec. Bil je član delegacije na mirovni konferenci v vlogi izvedenca za slovensko etnično mejo v Prekmurju.

Od leta 2006 praznujemo  ta dan kot spominski dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji je 17. avgust državni praznik, ne pa tudi dela prost dan. Uveden je bil leta 2006, od leta 2009 se uradna državna proslava prireja vsakih pet let. Uvedbo omenjenega praznika so leta 2005 predlagali prekmurski poslanci Jožef Horvat (NSi) , Jožef Ficko (SDS), Feri Horvat (SD) ter Mitja Slavinec in Geza Džuban (oba LDS), saj so menili, da Slovenci zaradi izgube Koroške in Primorske po prvi svetovni vojni niso nikoli resnično dojeli izjemnega pomena pridobitve Prekmurja, ki je ena redkih svetlih točk naše zgodovine iz tistega obdobja. Vsi našteti poslanci so si bili edini, da bi lahko za prepoznavnost praznika storili še več, kot tudi, da je za slovensko gospodarstvo bolje, da praznik ni dela prost dan.

Oficirji jugoslovanske vojske so decembra 1918 v Prelogu in Murskem Središču ter avgusta 1919 v Beltincih in Dobrovniku, bodisi samoiniciativno bodisi po ukazu pristojnega poveljstva, takoj po prevzemu poštnih uradov ročno pretisnili zaloge ogrskih znamk z znakom ”SHS” ali v primero Dobrovnika z znakom ”Prekomurje SHS”. Nastala je zbirka znamk, ki zaradi majhne naklade in kratkega časa uporabe velja za izjemno, tako v filatelistični kakor splošni zgodovini obeh narodov.

Iz zasebne zbirke je zbirko 150 znamk ter posebnih izdaj, s posredovanjem Zmaga Jelinčiča Plemenitega, odkupilo podjetje Mobitel in jo leta 2001 predalo Pomurskemu muzeju Murska Sobota. Naslednje leto je bila zbirka z razstavo in preglednim katalogom prvič javno predstavljena.

Avtorja razstave sta Metka Fujs in Janko Štampfl.

Osamosvojitev in sodelovanje z zavezniki

Wednesday, August 15th, 2018

V kopiji pisma bralca v Dnevniku 14082018 (Tvitarji za Možino) izstopa novota, da “je bila Republika Slovenija lahko ustanovljena samo zaradi sodelovanja v zavezniški koaliciji med drugo svetovno vojno.” V poplavi mnenj, blodenj, pesnikovanj in potvorb o naši (krvavi, mrličev polni) zgodbi dvajsetega stoletja je to presenetljiv odmik, ki po skrbnem preudarku pokaže svoj pravi pomen.

Če odmislimo pesniško svobodo – govorjenje o Sloveniji, ki je na internacionalni sceni do trenutka razglasitve dne 26.6.1991 ni bilo nikjer v vesolju – ostane nesporno dejstvo, zapisano v citiranem delu pisma bralca. Njegovo nespornost dokazujejo skozi prizmo časa natančno opredeljena, izčiščena dejstva in dogodki:

 

1) Ker so bile slovenske dežele docela vključene v boje proti fašizmu na strani zmagovite koalicije, še danes ne smejo uresničiti sicer razglašene osamosvojitve / odhoda iz združbe, v katero so vstopile 1.12.1918, potem ko so 31.10.1918 uresničile svojo združitev pod oblastjo vlade v Ljubljani (“Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” – razglašeno v stavbi parlamenta Vojvodine Krajnske, dne 31.10.1918, popoldne). Dovoljeno jim je bilo de facto le odcepiti jugoslovansko socialistično republiko pod imenom Republika Slovenija, ki je dejansko rešilni čoln s potapljajočega se (jugoslovanskega) Titanika, na katerega se je vkrcala še vsa balkanska realsocialistična sodrga.

 

2) Kakor piše bralec v Dnevniku, je tako le zato, ker je bila “Slovenija” (teritorij znotraj južnoslovanske države, poimenovan Dravska banovina in kasneje Socialistična republika Slovenija) v okviru “Jugoslavije” sodelavka zavezniške koalicije. Dokaz: Sosednji državi zvezna republika Avstrija in današnja Republika Hrvatska.

 

3) Avstrija: Avstrija je z velikanskim navdušenjem (primerljivim z navdušenjem Slovencev za Jugoslavijo) pozdravila priključitev nemškemu Hitlerjevemu Reichu (Anschluß, 1938) in z vsemi močmi sodelovala v nacistični agresiji in holokavstu. Za to svojo “dejavnost” je od zaveznikov dobila nagrado in so ji odobrili obnovo njene državnosti s Pogodbo o Avstriji (1955), ki je vrnila zvezno republiko v meje njenega nastanka (razglasitev 1918)

 

4) Republika Hrvatska: je dodatni dokaz, da pri Avstriji in Sloveniji ni šlo za slučaj, marveč za zavestno odločitev, kajti tudi Hrvatska je l. 1941 navdušeno pristopila k Trojnemu paktu sil Osi in sodelovala tako pri agresiji, kot holokavstu. Zato je bila (več kot očitno!) kljub vegavi razglasitvi nekakšne osamosvojitve (8.10.1991) in kljub dejstvu, da ni nadzorovala niti polovice svojega teritorija, nemudoma priznana s strani zmagovalcev iz zavezništva. Priznanja ji niso odtegnili niti potem, ko je z ogromno vojno silo in izdatno pomočjo zaveznikov okupirala do tedaj s Srbi poseljeno ozemlje in pri tem povzročila največje etnično čiščenje in eksodus domačega prebivalstva ter zločine proti človečnosti po drugi svetovni vojni v Evropi.

Sodelovanje s silami Osi in izvajanje etničnega čiščenja se po vsem sodeč še dandanašnji bogato obrestuje…

 

Navedeno potrjuje uvodno misel o pravilnosti citata iz pisma bralca v Dnevniku. Nesporno in v tu navedenih štirih točkah brez sence dvoma potrjeno je dejstvo, da je bila od zaveznikov priznana odcepitev jugoslovanske socialistične republike Slovenije, ne pa osamosvojitev slovenskih dežel, ki so leta 1918 legalno in veljavno s Kraljevino Srbijo sestavile južnoslovansko državo, ki je leta 1991/92 sramotno in v krvi razpadla. Pač niso dejavno in navdušeno sodelovale s silami Osi in Hitlerjevim nacističnim režimom.