Archive for May, 2018

MAKEDONIJA – SLOVENIJA

Sunday, May 13th, 2018

Na Aljazeera je 13. maja 2018 ob 17.00 tekla oddaja o problemih Makedonci /Albanci. Zelo pametne pripombe in misli:
ALBANCI nikakor ne ogrožajo Makedocev – ker imajo popolnoma različno kulturo in jezik.
MAKEDONCE ogrožajo BOLGARI IN SRBI, ker imajo zelo podobne jezike in kulturo.
Z Bolgari in Srbi imajo Makedonci tudi izkušnje zatiranja in osvajanja. Z Albanci nikoli ni bilo sporov kaj šele vojne.
Je pa edini problem za Makedonce nataliteta, ki se lahko razreši samo z rastjo nacionalne samozavesti in organiziranosti države – zato je nujna neka oblika federacije, da izginejo strahovi, ki so odzunaj votli notri jih pa ni. Spore je generirala defektna domača politika v kombinaciji s preračunljivostjo sosedov!!!

NEVERJETNO: KOT BI POSLUŠAL KRITIKO SITUACIJE V SLOVENSKIH DEŽELAH !!!!!!!
Lakotni sosedje (zlasti z one strani Kolpe in Sotle, (od koder je stoletja prihajal le rop, požig, pomor!!!), so uspešno plasirali med slovensko ljudstvo – državljane slovenskih dežel Primorske, Krajnske, Štajerske, Koroške in Slovenske krajine onkraj Mure – floskulo, kako strašno jih zatirajo NEMCI (zanimivo, da laške agresije nikoli niso problematizirali – imeli so pač od nekdaj skupne interese na Jadranu!!!!!) in k temu dodajali neko izmišljeno brezpravnost in suženjstvo. Pa so slovenski državljani slovenskih dežel v tisoč in več letih STRAŠNEGA NEMŠKEGA NASILJA bili v srčiki Evrope, na čelu kulturnega razvoja, udeleženi pri oblasti, upravi, kulturi, ideologiji (v samem vrhu Lutrove reformacije!!!!), znanosti in umetnosti… Tako strašno so nas Nemci zatirali in uničevali, da smo ves čas ohranjali in razvijali svoj jezik in kulturo, nazadnje pa kronali svoja prizadevanja, da prevzamemo delež pri upravljanju svojih dežel z RAZGLASITVIJO ZVEZE SLOVENSKIH DEŽEL dne 31.10.1918 – dogodek, postavljen na ustavni podlagi – enako kot sočasna razglasitev zveze nemško govorečih dežel na Dunaju! Kljub temu, da so plačanci južnih sosedov nastanek nove slovenske DRŽAVE ignorirali in prepustili načrtni intenzivni pozabi in prikrivanju, so Slovenci to razglasitev svoje države (ki so jo manipulanti zvijačno “ujedinili sa Srbijom” že čez en mesec) praznovali na dan 31.oktobra celih deset let – vse do leta 1928 !!!!! Šele tedaj so na ukaz s to prakso morali prenehati in se je slavilo “ujedinjenje” 1.12.1918…….
Očitno spretno podtaknjeno flavzo o “Slovencih – hlapcih” so lakotniki z vseh štirih strani neba spretno izkoristili. Predvsem nevtralizirali NACIONALNO SAMOZAVEST SLOVENCEV tako, da so jim spodrezali korenine – prečrtali zgodovino in naphali glave – začenši z otroki v šoli – z usmerjenimi flancarijami. Nazadnje so še nacijo in državo “ustvarili iz nič”, ki se je prikotalila iz host po koncu Druge vojne in s pomočjo Sovjetije zasedla prostor, ki so ga očistili okupatorji, domači norci/plačanci in nazadnje zmagovalci z decimiranjem in sprotnim nadomeščanjem populacije…

Če vse slovenske izgube v znani zgodovini tako na hitro zložimo, so daleč najmanj doprinesli “strašni nemški sovražniki” (in naj obojestranske koristi ta hip zanemarimo!). “Bratje z juga” pa so odnesli daleč največji delež pri poškodovanju slovenske nacionalne mase. Že omenjeni Lahi jim dobro “držijo štango”!!! (Ve se – že prej omenjeni “posebni jadranski interesi” jih družijo z “ondotnimi”!!!). IMAJO TOREJ V MAKEDONIJI PRAV: NAJPREJ JE TREBA RESNICI POGLEDATI V OČI IN SPOZNATI, KDO JE PRAVI SOVRAŽNIK !!!! Drži za Slovence povsem enako, kot za Makedonce. Gre za podoben sindrom: Umanjkanje NACIONALNE SAMOZAVESTI, neizdelana / “sovražno prevzeta” / podtaknjena podoba lastne zgodovine in državnosti, prepredenost s prodanci in plačanci vseh sort in ravni.

Kakor Makedoncev ne ogrožajo Albanci, ki imajo popolnoma drug jezik in kulturo, Slovencev niso ogrozili Nemci – s povsem drugačnim jezikom, pa tudi v kulturi smo jih prej prekašali kot ne. (Samo rektorjev dunajske univerze je bilo nekaj deset !!!! Gallusa ne poseka nihče, jezikoslovca Miklošiča – tudi rektorja – prav gotovo nobeden. Vega, Kopitar, Stefan, protestanti —- vse v samem kulturnem vrhu Evrope).

V TISOČ IN VEČ LETIH USPEŠNEGA SOBIVANJA Z NEMCI SMO – KOT NAVEDENO – OHRANILI (IN RAZVILI) SVOJE KULTURNE, NACIONALNE IN POLITIČNE ATRIBUTE, SAMO SLABO STOLETJE “REŠITVE NA BALKAN” NAS JE OROPALO POLOVICE PREBIVALCEV, POLOVICE TERITORIJA, VEČJI DEL GOSPODARSKEGA POTENCIALA IN POPOLNOMA OKUŽILO JEZIK IN KULTURO PREOSTANKA. TAKO ZELO, DA NITI Z 26. 6. 1991 OSAMOSVOJENO, ŽE 31.10.1918 RAZGLAŠENO ZVEZO SLOVENSKIH DEŽEL NISMO ZNALI IN NIMAMO KAJ POČETI – ŠE TISTO, KAR NAM TUJCI DOTLEJ NISO POBRALI (ALI SMO SAMI ZMETALI STRAN) SMO USPEŠNO ZAPRAVILI – PREMOŽENJE, OSTANKE KULTURE IN LJUDI………..IZ BLEŠČEČEGA DRŽAVNOSTNEGA FENOMENA SMO PADLI NA RAVEN OSKUBLJENE KOKODAKAJOČE POMILOVANJA VREDNE KURE !!!!! ………….
Edina razlika med Makedonci in nami je v tem, da Makedonci imajo šanso – to pa zato, ker jih nacija, ki ima popolnoma drugačno kulturo in jezik za svojo lastno promocijo potrebuje in jim bo pomagala razviti lastno nacionalnost. Naši JUŽNI sosedje pa potrebujejo le MERCATORJE….. Slovencev in njihovih DEŽEL pa nič več, saj so z našo pomočjo dodobra izkoristili DRŽAVNOST SLOVENSKIH DEŽEL (ker lastne niso imeli!) v svojih (DOSLEJ USPEŠNIH) prerivanjih za prevlado na Balkanu s Srbi (in “mejo na Karavankah” so že zakoličili s Stepincem NA SAMEM SIMBOLU SLOVENSTVA – TRIGLAVU !!! Kot lovec, ki upleni dolgo zasledovanega trofejnega medveda, stopi ustreljeni žrtvi za vrat…).

Ljubljana, 13052018

“VLADA” V AJDOVŠČINI

Saturday, May 5th, 2018

5. maj 2018 ob 00:00
Ljubljana – MMC RTV SLO
Na današnji dan je bila leta 1945 v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada po II. svetovni vojni.
Vlado, ki je znana tudi kot ajdovska vlada oziroma Narodna vlada Slovenije, sta v Bratinovi dvorani ustanovili jugoslovanska in slovenska revolucionarna elita, ki sta hkrati posredno razglasili tudi slovensko državo oziroma Socialistično republiko Slovenijo.
_________________________________________________________
PROBLEM:
• predsednik vlade: Boris Kidrič
• podpredsednik vlade: Marijan Brecelj
• ministrica za socialno politiko: Vida Tomšič
• minister za promet: Franc Snoj (SLS)
• minister za notranje zadeve: Zoran Polič
• minister za pravosodje: Jože Pokorn
• minister za kulturo: Ferdo Kozak
• minister za finance: Aleš Bebler
• minister za industrijo in rudarstvo: Franc Leskošek
• minister za kmetijstvo: Janez Hribar,
• minister za gozdarstvo in lesno industrijo: Tone Fajfar (krščanski socialisti)
• minister za zdravstvo: Marjan Ahčin
• minister za trgovino in preskrbo Lado Vavpetič
• minister za gradnje Miha Kambič
“vlada” je bila LOKALNA ADMINISTRACIJA z vsekakor POGOJNIM mandatom (do demokratičnega izraza volje ljudstva v mirnem času! 31. januarja 1946, sprejem Ustave FLRJ)
Ni resorja za ZUNANJE ZADEVE niti za OBRAMBO !!!! “Vlada” ki nima teh dveh ključnih DRŽAVOTVORNIH resorjev, ni VLADA! Je uprava nekega teritorija znotraj subjekta, katerega vlada ima ti dve ministrstvi!
Kljub zvenečim flancanjem in obloženim pridevnikom, so bile kasnejše “republiške vlade” prav tako navadne lokalne samouprave, saj je zvezna ustava določala popolno “gospodarsko in politično enotnost teritorija SFRJ” in “vsi republiški akti so morali biti uglašeni z zveznimi predpisi”!!!!
Tako ali tako nobena socialistična federalna enota YU ni imela nobenih diplomatskih ingerenc! Internacionalno diplomatsko priznanje je uživala izključno SFRJ. VSE DO OSAMOSVOJITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, ki je ipso facto diplomatsko priznanje dočakala že kot udeleženka Brionske konference (skladno z načeli Montevideo Konvencije!).

Da je tako v Ajdovščini kakor tudi kasneje v Beogradu šlo za “državnopravne subjekte sui generis”, je izpričano z uporabo terminov. Kljub danes na slovenskem jezikovnem območju splošno uveljavljenemu nategovanju (zavajajočega) termina NARODNO na vse mogoče politične podpomene, ni nobenega dvoma, da je v času oblikovanja administracij v povojni socialistični tvorbi pri pojmu NAROD, NARODEN šlo izključno za LJUDSKI – LJUDSTVO. Tako je Ustava 1946 v slovenščini: Ustava federativne ljudske republike Jugoslavije, in v srbohrvaščini: Ustava federativne narodne republike Jugoslavije.
Ni nobenega dvoma, da je šlo za boljševistični tip združbe LJUDSTEV, PROLETARCEV – nobene NACIJE!. Še dolga desetletja je to dejstvo odmevalo iz besedil avtorja vse te državno teoretične samovoljne čobodre, kjer je poudarek na ODMIRANJU (!!!) države. Izogibanje pojmom DRŽAVA, DRŽAVLJANI ipd. (preferiranje OBČANOV !!! in KOMUNALNE ureditve!!!) je še dodaten dokaz, da nimamo opravka ne z nacijo ne z državo.V državi “delavcev in kmetov”, socialistični internacionali in podobnemu iz ropotarnice boljševiških diktatur zaman iščemo in čemurkoli pripisujemo kakršnokoli državno pravno subjektiviteto.
Bahavi “parlamenti” v “sovjetskih republikah” SSSR kričijo na ves glas o farsi kvazi demokracije, ki je bila “pobeljeno grobišče gulagov”. V balkanski “demokraciji” so bili temelji naphani s trupli na drugačen način…. V Socialistični republiki Sloveniji pa se ni šopiril nič manj bahaški boljševistični “parlament” (SKUPŠČINA!) z enakim “demokratičnim” glasovalnim aparatom Partije. In to par sto metrov stran od vrhunske evropske parlamentarne arhitekture parlamenta slovenske države, Vojvodine Krajnske, v katerem je bila 31.10.1918 razglašena zveza slovenskih dežel – ustavno pravno popolno – legitimno in zakonito in učinkovito. Tudi to je bil eden od razlogov, da so stavbo spremenili v dresurnico svojih kadrov, ki še danes upravljajo z državo in ljudmi in ki uspešno blokirajo vsak poizkus dokončanja osamosvojitve – osamosvojitve tistega, kar je v Jugoslavijo vstopilo!!!!! Škandalozno stanje države pove, da nimamo opraviti z osamosvojitvijo, marveč z odcepitvijo najbolj “socialistično kompromitiranega dela SFRJ z vso boljševistično navlako vred.”

Tu je mogoče dodati, da iz prej navedenih razlogov in dejstev znotraj države YU in v času trajanja te države nobena teritorialna administrativna enota – socialistična republika/pokrajina – pa naj se je imenovala še tako “državnostno” zveneče, ni pridobila (niti imela/uveljavljala) statusa, ki ga ni imela od prej (Državnost slovenskih dežel in Kraljevine Srbije s Črno Goro ob “ujedinjenju” 1.12.1918!).