Archive for December, 2015

Slovenske dežele – države

Wednesday, December 2nd, 2015

NATO povabil ČRNO GORO

Med zunanje znake popolnega državnopravnega in diplomatskega diletantizma / ignorance lahko štejemo tudi “drobec” iz internacionalno pravne zgodovine:
Russia and Montenegro have long time history as allies – until now. Montenegro was technically in war with Japan (since Russo-Japanese conflict of 1904) until 2006, when the piece agreement was finally signed! :) (izjava RF k povabilu NATO)

Komentar:
Kaj vse se je dogajalo in zgodilo med letoma 1904 in 2006 – toda VOJNO STANJE med državo Črno goro in državo Japonsko je trajalo do pravno korektnega in veljavnega dogovora o končanju vojnega stanja.
Tukajšnja podalpska prikoritena “stroka” pa premleva mnenja in gostilniške zarote, medtem ko dejanska stanja in veljavne relevantne dokumente vztrajno ignorira in celo s posmehom (“to je zgodovina”!!!!!) zavrača. Zanjo državnost slovenskih dežel, ki so bile polnopravni subjekti internacionalnega prava (“stopali so v medsebojne odnose z drugimi enakovrendimi subjekti” – Montevideo konvencija!) in so se kot take na podlagi suverenovega ustavnega dokumenta Manifesta (16. 10. 1918) z razglasitvijo dne 31. 10. 1918 v Ljubljani v poslopju parlamenta Vojvodine Krajnske povezale v zvezo držav (dobesedno in dejansko uresničitev “davne sanje”, Zedinjene Slovenije = zapisal notranji minister tiste vlade, dr. Janko Brejc v zborniku Slovenci v desetletju 1918 – 1928) sploh ne obstaja. Zaradi te svoje intelektualne omejenosti in izobrazbene prikrajšanosti niso sposobni opaziti, kaj pomeni uradno besedilo dokumenta o “Ujedinjenju” z dne 1. 12. 1918, v katerem je suveren Kraljevine Srbije, regent Aleksander, predloženo zagrebško besedilo “veselimo se združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo” odločno popravil in spremenil v besede: “veselimo se združitve DRŽAV (“zemalja” v originalu) države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo”. S tem je povedal vse, kar more in mora povedati izkušen mednarodni pravnik, diplomat in suveren o tako pomembni meddržavni zadevi. Povedal je:
1) Država Slovencev Hrvatov in Srbov ni dejavnik v zadevi, ker nima nobene internacionalno pravne subjektivitete. Suverena država s čim takim ne more imeti nobenega uradnega opravka.
2) Suverena država, Kraljevina Srbija, katere suverena je predstavljal kot regent, se more združiti samo s sebi enakovrednimi subjekti. V enem stavku je genijalno opredelil dejansko stanje: Njegova država se more “ujediniti” samo s tistim, kar je v skupini, ki se je dne 1. 12. 1918 pojavila na njegovem dvoru, dejansko država, subjekt internacionalnega prava. To pa so bile slovenske dežele, ki jih je definiral ko ZEMLJE države SHS – država SHS z malo začetnico.

Delegacija Narodnega vijeća iz Zagreba ni predstavljala ničesar na meddržavni ravni. Vijeće je bila ilegalna tvorba, ki za svoj obstoj ni imela nobene internacionalno in ustavno pravne podlage. Karlov Manifest je celo decidirano odrekel pravico kakršne koli delitve celovitega državnega teritorija enovite Kraljevine Ogrske, na katere nedeljivost je moral ob kronanju slovesno priseči. Če bi v Manifestu, v katerem je ugotovil tako pravico slovenskih dežel in drugih dežel Cislajtanije, priznal podobno pravico Zagrebu, bi tisti trenutek izgubil položaj kralja – suverena Ogrske. Pred suverenom Srbije je torej 1. decembra 1918 stala skupina ljudi, ki so se razglašali za “državo SHS”, regent pa je videl in zapisal v dokument, da so med njimi subjekti združevanja samo slovenske dežele. Le-te so bile suvereni subjekti za razliko od Hrvatske in Slavonije, ki sta bili teritorij Kraljevine Ogrske in sta bili povrhu še okupirani od vojske zmagovite antantske zaveznice, Srbije. Slovenskih dežel/držav pa Srbija ni okupirala, marveč so njene vojaške enote prišle na njihovo ozemlje šele decembra, dva tedna po izvršeni združitvi, tedaj že kot “domača”(ne tuja!!!) vojska Kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev.

Popolnoma nepotrebno je dodajati, da državnost slovenskih dežel s tem ni minila. Nasprotno, bila je še dodatno potrjena. In vse do današnjega dneva nobeno pravno relevantno dejanje tega stanja v ničemer ni spremenilo. Kakor je “vojno stanje” med Črno goro in Japonsko trajalo, dokler ga ni prekinil mirovni sporazum, enako traja dne 31. 10. 1918 razglašena Zveza slovenskih dežel (to je država z vsemi atributi!) še danes in bo trajala vse dotlej, dokler tega stanja ne bo odpravil internacionalno pravno veljaven akt. Pa četudi “strokovnjaki” še tako gledajo stran. Tu je, in čas bi bil, da jo (Zvezno republiko Slovenijo) parlament Republike Slovenije končno opazi in (SLOVESNO !) prizna.

Andrej Lenarčič
poslanec prvega sklica