Jugoreminiscence leta 2018

February 19th, 2018

Ljubljana, 15. 2. 2018, Državni zbor, predlog zakona.

Predlagatelj: dr. Dragan Matić

Predlog zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnostih pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKKPNS), prva obravnava, EPA 2585-VII

 

Matičeva provokacija pokaže bistvo problema:

Kakor pripoveduje zgodba osamosvojene RS že ves čas, in kar se dogaja na krucialnih področjih (npr. problem državne meje in arbitraže), je manifestacija popolnoma napačnega razumevanja, kaj se je zgodilo 26.6.1991.

Tu navedeno namreč pripoveduje, da zlasti prikoriteni osebki menijo (in se skladno s tem obnašajo in v tem smislu tudi ravnajo), da se je znamenitega junijskega dne leta 1991 od SFRJ odcepila “socialistična ljudska republika”, del socialistične federacije “naroda i narodnosti Jugoslavije”.

Resnica pa je, da je bila dne 26.6.1991 v Ljubljani na trgu pred parlamentom slovesno razglašena OSAMOSVOJITEV Republike Slovenije (in ne odcepitev, kar so edino lahko storile tiste jugrepublike, ki lastne državnopravne subjektivitete niso “prinesle v zakon”!). Pojem OSAMOSVOJITEV pove, da se je osamosvojilo tisto, kar je skupnost, od katere se osamosvaja, sestavilo. In še: Ker ljudstva in narodi ne morejo ničesar sestavljati ali razstavljati, saj niso subjekti internacionalnega prava, marveč njega objekti, so tako prejšnjo državo sestavile DEŽELE (ZEMLJE) s Kraljevino Srbijo, in ti subjekti so se edino lahko OSAMOSVOJILI.

Plemenska, tribalistična južnoslovanska združba “ljudstev” (naroda i narodnosti Jugoslavije) z državno subjektiviteto DEŽEL/”ZEMALJA”, ki so bivšo državo sestavile, nima nobenega opravka.

OSAMOSVOJITEV Slovenije torej ni in ne more biti odcepitev “naroda i narodnosti Jugoslavije”, marveč osamosvojitev subjektov internacionalnega prava, ki so Jugoslavijo sestavili. Ti subjekti so imeli natančno določen teritorij z državno mejo, oblast in državljane – tako kot so Jugoslavijo sestavili, tako so se osamosvojili – kot Republika Slovenija.

“Narodi i narodnosti Jugoslavije” nimajo s tem nič. Predsednik Demosa je po referendumu o osamosvojitvi razglasil: Jugoslavije ni več.

Republika Slovenija torej ni “država naroda i narodnosti Jugoslavije”, marveč država (zveza dežel) svojih državljanov, v kateri se govori in razume slovensko***, na območjih OBČIN, v katerih žive pripadniki italijanske oz. madžarske manjšine, pa TUDI italijansko oz. madžarsko.

Vsi državljani so enakopravni in imajo enake pravice in dolžnosti.

JUGOSLAVIJE Z NJENIM SPREVRŽENIM (KRVAVIM, MORILSKIM) “REŠEVANJEM” (ustvarjanjem) NARODNIH VPRAŠANJ NI VEČ! IN JE NE SME BITI VEČ!

TO JE VSE.

 

Op.:

***) Ustavni dokument na podlagi katerega sta bili konec oktobra 1918 sočasno razglašeni zvezi dežel z večinsko nemškim jezikom v javni rabi (Avstrija) in večinsko slovenskim jezikom v javni rabi (Slovenija), je sestavil in podpisal suveren vsake teh dežež posebej – Karel Habsburški, ki je kot “šef hiše Avstrije” nosil naslov “Karel I. cesar Avstrije”. V tem dokumentu je izrecno zapisal, da tega, kar morejo storiti dežele/države Cislajtanije, nikakor ni mogoče dovoliti v celoviti in nedeljivi Kraljevini Ogrski, katere suveren je tudi bil (Karel V.), in je na kronanju na to nedeljivost in celovitost prisegel. Zagrebško neko “vijeće” torej ni in ne obstaja (Neka “država” SHS še manj). Šlo je za teritorij Kraljevine Ogrske, ki ga je zasedla zmagovita antantna sila Kraljevina Srbija. Na teritorij slovenskih dežel pa je srbska vojska stopila šele po razglasitvi “ujedinjenja” (“ZEMALJA države SHS sa Srbijom”), ko je bila že jugoslovanska vojska in ni bila okupator v slovenskih deželah.

Arbitraža v luči izjave predsednika Srbije

February 13th, 2018

Državna meja Republike Slovenije in izjava predsednika Vučića na Pantovčaku

Vsa mizerija klike, ki je po prevratu leta 1918 uzurpirala parlament Vojvodine Krajnske in ima odtlej v rokah vse vzvode odločanja na državni ravni v slovenskih deželah, se je dne 12. 2. 2018 znašla v bleščavi reflektorjev na tiskovki predsednika Srbije in predsednice Hrvatske po pogovorih na Pantovčaku v Zagrebu.

Predsednik Srbije Aleksander Vučić je taksativno nanizal vprašanja, o katerih je tekel pogovor. Med ostalim je v zadevi državne meje povedal:

“Hrvatska se poziva na svoje katastarske knjige, Srbija se poziva na zakon, i smatram, da je zakon snažniji pravni akt od katastarskih knjiga bilo koje države odnosno federalne jedinice bivše države.”

S to kratko izjavo je matiral slovenske “strokovnjake”, ki so v sporu o poteku državne meje ravnali podobno, kot bi obravnavali ločitev zakona med Lojzko in Mirkotom, zakon sta pa dejansko sklenila Tončka in Sandi.

Izjava predsednika Srbije je toliko bolj pomembna, kolikor je kratka. V nekaj besedah pove vso resnico tako o slovenskih “strokovnjakih” za vsako pravo, kot tudi o dejanskem stanju stvari.

Natančno je opredeljeno, kdo je sestavil državo, ki je z odhodom Slovenije razpadla. Kaj so države – subjekti internacionalnega prava, in kaj so federalne enote socialistične federacije.

V luči Vučičeve izjave še bolj izstopa jasno izražen sklep arbitražnega tribunala, ki je odločal o poteku meje in je odločno pometel z notranjimi jugoslovanskimi in revolucionarnimi dokumenti, ko se je na njegovi mizi znašel odsek tkim. Rapalske meje. A ta košček neke krakotrajne državne meje (“zakon” v Vučićevi izjavi) je edino, kar so uspeli slovenski mojstri omeniti v arbitražnem memorandumu. Ignorirali so pa sistematično vsa zakonita dejstva, vso državno mejo slovenskih dežel z Ogrsko, s katerimi so slovenske dežele pod imenom ZEMLJE države SHS “sklenile zakon s Kraljevino Srbijo”…

Zaradi bistvenih kršitev postopka in popolnoma napačno ugotovljenega dejanskega stanja je aktualna arbitražna razsodba tako ali tako nična (null and void), povrh vsega pa tribunal sploh ni odločal o poteku DRŽAVNE meje (obstoječe!) marveč o znotraj jugoslovanski upravni razmejitvi “med federalnima jedinicama”, kar sploh ni in ne more biti zadeva slovenske osamosvojitve. Iz “svetega zakona, sklenjenega med slovenskimi deželami in Kraljevino Srbijo” pač ne moreta izstopiti “jugoslovanski federalni jedinici”. Vsak “zakon” – tudi tak – daleč presega pomen neke “katastarske knjige”.

“Osamosvajanje” ostalih jugoslovanskih “federalnih jedinic”, ki v “jugoslovanski sveti zakon” niso vstopile kot “ženini in neveste” – torej svoje lastne državne pravne subjektivitete, državnega teritorija in državnih meja niso imele – pa je moralo dobiti svoj poseben pravni okvir, v katerega sodi tudi slovito Badinterjevo “mnenje” o “republiških mejah, ki postanejo državne”! A te “republiške” meje v nobenem primeru ne morejo povoziti obstoječih državnih meja. (npr. državnih meja slovenskih dežel!)

V luči izjave predsednika Srbije šlamastika slovenske “osamosvojitvene in arbitražne stroke” ni več zadeva za zgodovinarje, marveč za pravnike, politike in – še posebej – kriminaliste.

 

PS:

– Izjava predsednika Vučića na Pantovčaku po pogovorih s Kolindo Grabar Kitarović:

“…Hrvatska se sklicuje na svoje katastrske knjige, Srbija se sklicuje na zakon. Zakon je snažniji pravni akt od katastarskih knjiga bilo koje države odn. federalnih jedinica bivše države.”

– link:  https://www.youtube.com/watch?v=cCTqB7f8Ykg

 

NE VRAG LE SOSED (NI BIL IN NE) BO MEJAK

February 5th, 2018

Reminiscence ob branju prispevka o “hrvatofobiji” Janka Prunka, Sobotna priloga, 03022018

 

Uvodnim odstavkom, ki zvenijo prijazno, sledi močno obetaven začetek poglavja “Srbi in Hrvati”. Napoved razpre uhlje in vedoželjno pričakovanje zabrni kot močno napete strune: “Pa poglejmo nekaj dejstev”.

Ja, se v nadaljevanju kopičijo dejstva, a kaj ko “na bojnem polju zaman iščemo mlado/sveže/pomembno lice” relevantnih dejstev, obrazov stanj, ki kaj pomenijo na državni in meddržavni ravni. Kajti “internacionalno pravno relevantna dejstva”, ne taka ali drugačna mnenja kogarkoli že, štejejo. In še: vzroki “bojev in spopadov” tiče predvsem v pojmovni in besedni zmedi: besede, stvari, pojavi imajo različne pomene – ena stran jih vidi in razume drugače, kot druga.

Vsekakor obetavni napovedi sledijo podrobni in natančni opisi in podatki – a z njimi si na internacionalni pravni ravni ni mogoče pomagati. Ne ljudstva ne etnije niti politične interesne skupine niso relevantni pojavi na tej ravni. Seveda ustvarjajo okoliščine in vzpostavljajo razmerja, a država in pravo – internacionalno še posebej – slišita le zven in odmeve državno pravne subjektivitete. Je sicer res, da po desetletjih boljševistične anarhoidne arogance prevladuje mnenje, da so politične stranke državne/oblastne ustanove – organi. Ta kvazi demokratična perverznost žal obvladuje javno sceno pri nas. A kljub takemu pojmovanju neka “Majniška deklaracija” – naj bo še tako kovana v zvezde – nima nobenega državnega pomena. Je pač izraz programa neke skupine – ali več njih – toda državno pravnega učinka ne more imeti in ga ni imela. Če bi imela vsaj nekaj od tega, bi avtorji in sodelujoči nemudoma pristali v zaporu, krivci pred strelskim vodom. Pa je le šef suverenovega urada na Dunaju nekoliko ostreje prijel primasa katoliške srenje v slovenskih deželah, knezoškofa Antona Bonaventuro, ki so ga na Dunaju – in še kje – videli kot gonilo deklaracijskega gibanja, in dosegel trdno zagotovilo, da se Deklaracija tiče izključno območja Cislajtanije, da v ničemer ne posega na območje druge države – Ogrske, in še manj kake države, s katero je K.u.K mnonarhija v vojni.

Opevana Majniška deklaracija torej v ničemer ni bila državno pravno učinkovito zavezujoče/upravičujoče dejstvo, “jugoslovanstvo” pa je smelo biti omejeno izključno na dežele Cislajtanije – na Slovence, Srbe in Hrvate, državljane omenjenih dežel. Da pa je kljub temu dogajanje v času in okoli Deklaracij(e) imelo posledice, gre v prvi vrsti na račun prej omenjene “zmede”, natančneje na račun različnega razumevanja fenomena države: na eni strani državno pravno, na drugi tribalistično!

Kakor v vojski ni ravno lahko uskladiti koraka s korakanjem oddelka, če je prvi korak napačen, je tukaj, v “državnih rečeh” to še toliko težje. Zamenjava državnega z entičnim, državljanskega s plemenskimi resentimenti, ima pogubne posledice na vseh ravneh in v vseh smereh. Kako usodno so te deviacije prizadele udeležbo etničnih Slovencev pri upravljanju v svojih državah / deželah, se vidi še dandanašnji že na prvi pogled. A so pametni in prijateljski glasovi že zdavnaj opominjali, kam bo pripeljalo trošenje ljudske energije za napačen namen. Takole je poljski časopis povedal davnega leta 1907:

Shrani.si

Etno-verski tribalizem (čredništvo) je skokovito pridobival na učinkih, bolj ko se je bližala uresničitev stoletnih prizadevanj politično zrelih posameznikov. Ko je bilo že tudi kritični masi jasno, da brez visoko izobraženih in nacionalno / deželno zavednih Slovencev ne bo šlo, so se vodilni kleriki potrudili, da so zbrana sredstva in cesarjeva podpora odplavali v predmestje glavnega mesta dežele Krajnske, kjer je pod patronatom knezoškofa nastala srednja šola, posvečena Kristusu, zveličarju sveta. Namesto univerze, ki bi Slovencem zagotovila zadostno število razgledanih izobražencev z mednarodnimi zvezami, so torej etnični Slovenci, ki jih je pritiskal etnošovinizem z italijanske, hrvaške, nemške in madžarske soseščine, dobili vzgojevališče naraščajnikov za bogoslovne šole, hkrati pa so, kot za stavo, po vseh slovenskih deželah vznikale nove, mogočne cerkve, ki so potrošile vse materialne viške, ki bi jih bilo mogoče usmeriti v pripravo orodij in znanj za obvladovanje državnih poslov (ki jih je bilo v kratkem upravičeno pričakovati), za nameček pa še širom dežel posejale sprvržene, bahave arhitektonske zmazke.

Ta kakofonija je nazadnje kulminirala v totalno ignoriranje pradavne državnosti svojih dežel, priklanjanje tujim prevaram/prividom/izmišljijam in se dokončno uresničila v do skrajnosti sprevrženi “troedinoplemenski” južnoslovanski obsedenosti. In kot češnjo na to družbeno politično torto smo za vrat dobili še rdečo boljševistično kugo v ovčjem kožuhu narodne (seveda niti pomotoma ne nacionalne!) osvoboditve. Odmev (grozeč?), ki je pokazal, da je po kolapsu tribalizma na veliko prišel na vrsto tribalizem na malo, je bilo slišati med predavanji na posvetu v Državnem svetu 1.2.2018. Ugotovitvi, da je med Slovenci zaupanje v politiko na najnižji mogoči ravni, je sledila še “jadovanka”, da nekako ne vemo kaj in kako s suverenostjo. Razumljivo, logično in neizogibno, če je pojmovanje državnega zreducirano na etnično, versko in partijsko/ideološko pripadnost. Verna čreda pač – ali za Kristusom ali za rdečim malikom… De civitate pa? NIČ. (Slovenske dežele/države ostajajo pozabljene za plotom!)

Ni torej presenečenje, če v nadaljevanju teksta v Sobotni preberemo, da je Majniška deklaracija pripeljala do ustanovitve samostojne države Slovencev, Hrvatov in Srbov – razglašene na isti dan v Ljubljani in v Zagrebu. Ta stavek z nadaljevanjem vred seveda vzame megla tisti trenutek, ko uporabimo internacionalno pravno optiko, z njo motrimo dejstva in se z mnenji ne zamujamo.

“Znamenite majniške deklaracije” v tej optiki ni opaziti. In ker je v vročičnih prizadevanjih suverena K.u.K nazadnje nastal ustrezen ustavni dokument, ki je uzakonil možnost povezovanja državnih subjektov Cislajtanije (oz. njih delov) po lastni volji in glede na etnični kriterij, deklaracija sploh ni bila potrebna. Toliko manj, ker so vsi državno pravni subjekti Cislajtanije nemudoma svojo pravico udejanili in razglasili svoje nove, povsem legalne in z ustavno podlago skladne povezave. Kakor so večinsko nemške dežele Cislajtanije na Dunaju 21. 10. 1918 razglasile svojo zvezo, so večinsko slovenske to storile v Ljubljani 31. 10. 1918. (J. Brejc v Slovenci v desetletju 1918 – 1928)

“Deklaracije” namesto relevantnih pravnih podlag pa so prišle na dnevni red tam, kjer upravičenj ni bilo. Suverenov ustavni dokument (Manifest, 16. 10. 1918), ki je vojvodinam in kraljestvom Cislajtanije priznal obstoječe suverene pravice, tega pod nobenim pogojem ni mogel priznati tistim, ki jih niso imeli: To so bila ozemlja celovite in nedeljive Kraljevine Ogrske. Suveren vseh prej naštetih vojvodin in kraljestev ter Kraljevine Ogrske si je od takrat, ko je sprejel znamenite Wilsonove točke, krčevito prizadeval, da bi demokratično preuredil zastarelo fevdalno monarhijo v celoti. Vendar se je moral omejiti na “svoje dežele Cislajtanije”, kjer je bil neomejen suveren vsake posebej. Budimpešta pa pod nobenim pogojem ni dovolila spreminjanja statusa znotraj kraljevine.  Manifest je zato vseboval poudarjeno določilo, da tega, kar je dovoljeno njegovim deželam, ne more  dovoliti znotraj Kraljevine Ogrske. Jasno: Tisti hip, ko bi podpisal dokument, ki bi bil v nasprotju s celovitostjo in nedeljivostjo Kraljevine Ogrske, bi ne bil več kralj, saj bi prelomil prisego.

Tako v Zagrebu ni mogel nastati noben dokument in nobeno telo, ki bi imelo zakonite atribute in veljavo. To velja prav gotovo do “treh enajstic” – do konca Prve svetovne vojne, podpisa premirja 11. dne 11. meseca ob 11. uri leta 1918. Razglasitev, da “prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih  deželah” pa je bila že pred tem, po celodnevnem posvetovanju slovenskih poslancev pri cesarjevem svetu na Dunaju (Poravnava 1867 in Manifest 16.10.1918), pozno popoldne (ob 17h, 31. 10. 1918) v parlamentu Vojvodine Krajnske izglasovana in razglašena. Druga – še tako množična – zborovanja tako v Ljubljani kot v Zagrebu v tistih dneh niso imela nobenega pravnega in ustavno pravnega učinka. Razglasitev v parlamentu v Ljubljani pa je bila popolnoma legalna, podprta z ustavnimi podlagami in je imela tudi takojšnje učinke: Cesarski namestnik v Trstu je prišel v Ljubljano, in vladi izročil svoja pooblastila. Enako je storil cesarski namestnik  v Ljubljani. Po ukazu vrhovnega poveljnika Karla je vojska prešla pod oblast vlade v Ljubljani. (A.B.Jeglič, Dnevnik, 29. oktober 1918) Tudi odposlanec štajerske vlade iz Gradca je v Mariboru, ko je bil soočen z imenovanjem Majstra za generala in s sklepi narodnega sveta v Mariboru, brez pripomb odločitve sprejel in se vrnil v Gradec.

To so nacionalno in internacionalno pravno relevantna dejstva – ne mnenja ali interpretacije. Kako resno in dokončno je bilo sprejeto, kar je določal suverenov Manifest, je mogoče razbrati iz publikacije Univerze v Gradcu, ki je izšla že v obodobju nacistične – zagotovo Slovencem niti slučajno naklonjene – Avstrije, prikazuje mejo med leta 1918 razglašeno “Deutsch Österreich” in slovenskimi deželami (ki so svojo zvezo razglasile 31. 10. 1918):

Shrani.si

Iz doslej navedenega je torej razvidno, da Zagreb ni imel nobene pravne podlage za kakršno koli legalno ukrepanje. Ni dvoma, da si je “pomagal” z upravičenji slovenskih dežel in se (evidentno uspešno! s pomočjo Korošca, Kramerja in Izidorja Cankarja) “šlepal” na slovenskih upravičenjih. A vse nadaljnje zgodbe na območju kasnejše južnoslovanske države – po kapitulaciji Centralnih sil in odpovedi Karla Habsburga vladnim funkcijam – se internacionalnega pravnega stanja v slovenskih deželah v ničemer ne dotikajo. Celo v dokumentu, ki je nastal dne 1. 12. 1918 v Beogradu in pomeni začetek države, ki je z osamosvojitvijo Republike Slovenije dne 26. 6. 1991 razpadla, je zabeleženo sankcioniranje dejanskega stanja: Da sta se “ujedinila” subjekta, ki sta imela za to potrebne atribute, četudi je v javnosti odmevalo takrat – in odmeva še danes – da so se “združevala ljudstva” (“narodi” po srbsko, “troedino pleme” v slovenski perverzni varianti!). Regent Aleksander je dejansko pokazal, da ve nekaj o internacionalnem pravu in je zagrebško dikcijo v dokumentu, da “se ujedinjuje Država SHS sa Srbijom”, spremenil tako, da se glasi: “…da se ZEMLJE države SHS ujedinjuju sa Srbijom”. Na ta način je dokument postal korekten in je lahko obveljal. Odraža pa seveda tudi dejansko stanje stvari: Kasnejšo Jugoslavijo so torej sestavile slovenske dežele, ki so bile že združene pod oblastjo vlade v Ljubljani, in Kraljevina Srbija, ki je bila že združena s Kraljevino Črno Goro. Preostala ozemlja pa so bila (mutatis mutandis) s strani zmagovite antantne sile – Kraljevine Srbije – okupirani teritoriji premagane Kraljevine Ogrske brez vsake lastne državno pravne subjektivitete.

 

Avtor besedila v nadaljevanju strokovno in podrobno opisuje zgode in nezgode znotraj južnoslovanske državne tvorbe v času nje trajanja. Zanimivo pripoved pa je treba motriti skozi kalejdoskop, tako nastavljen, da prikaže le relevantna dejstva. Potrebno je namreč upoštevati, da noben notranji pravni akt na internacionalni ravni nima nikakega učinka (to je odločno povedala šefinja katedre za internacionalno pravo, ko je nastopila na javni TV). Zato ni nobenega dvoma, da so slovenske dežele, ki so v južnoslovansko združbo vstopile z vsemi atributi internacionalnega pravnega subjekta (vključno teritorij in državna meja), enake, tokrat Republika Slovenija imenovane, združbo 26 . 6. 1991 zapustile. Državne meje s sosednjimi državami – Italijo, Avstrijo in Madžarsko so določene z veljavnimi meddržavnimi pogodbami, državne meje slovenskih dežel s preostankom Jugoslavije/FLRJ/SFRJ – obstoječe in natančno določene – pa je celo hrvaška nacistična NDH leta 1941 že brez pripomb priznala. Tako ali tako se od “ujedinjenja” pa do “osamosvojitve” pravno veljavno niso spreminjale. Kakor je o notranjih pravnih aktih povedala omenjena strokovnjakinja, je podobno zapisal tudi predsednik arbitražnega sodišča, ki je v točki, ki je omenjala AVNOJ in notranje pravne dokumente socialističnih organov, le-te gladko zbrisal in upošteval “edino relevantno dejstvo” – meddržavno “rapalsko” mejo. Koliko večjo veljavo od te kratkotrajne “rapalske” imajo stoletne državne meje slovenskih dežel!!! – a slovenski pooblaščenci z njimi tribunalu niso postregli…

K navedbam v citiranem spisu strokovnjaka, nekaj poudarkov:

O Andriji Hebrangu in njegovi vlogi je veliko povedala njegova vdova. Posnetek pogovora z njo je predvajala hrvaška TV (nekaj citatov iz oddaje):

Hebrang je 1943 razlagal: NDH nam daje BiH, NOB nam daje Medmurje, Istro in otoke. Zato Pavelićev odstop, ustašem dovoliti odhod in prehod nemških čet z juga domov, oblast skupaj z Mačkom. Kardelj ugovarjal  in pisal Titu…

To je potrdila (v oddaji) Hebrangova vdova v odlomku, ki je očitno bil posnet v USA, saj je pod sliko bil pripis ameriškega arhiva/vira!!!

(Da so komunisti likvidirali Hebrangove poskuse ustvariti “federalno državo Hrvatsko” in ga po vojni celo likvidirali, pomeni de facto, da nobena republika v YU ni imela značaja države, da so vsi poskusi in sklepi brez internacionalne pravne veljave!)

HTV, 11. do 14.7.2011 14.51

Hebrang, dokumentarna serija

Godina proizvodnje:  2010 

K navedbam v zaključnem delu spisa, kjer avtor komentira trditve hrvaške strokovnjakinje glede “vojne, ki ni bila vojna”, velja pripomniti: Dovolj natančno in verodostojno opisano dogajanje tistega časa – posebej sosledje dogodkov in tudi dokumentirane izjave Franja Tudjmana – pripoveduje drugačno, a zelo logično dejansko resnico.

Obrambni minister Špegelj:

Shrani.si

Posebej pomemben je podatek, da je Tudjman datum osamosvojitve – ki naj bi bila skupna – kljub vztrajnim pritiskom Ljubljane, kjer je bilo za razglasitev vse pripravljeno, zavlačeval. Izkazalo se je, da je čakal, da še zadnjo točko odločanja na zvezni ravni, kjer so bili “njegovi” ljudje (predsednik zveznega izvršnega sveta, zunanji minister, šef vojske in šef tajnih služb), predsednika predsedstva, prevzame Mesić! Takrat je soglašal: “Sutra ćemo”! A je bila osamosvojitev razglašena le v Ljubljani (v Zagrebu šele 8. oktobra 1991), namesto sočasne razglasitve, pa je Tudjman preprečil vsak poskus ovirati pohod JLA nad osamosvojeno Slovenijo (pri čemer ne pozabimo, da so bile vse točke odločanja na zvezni ravni v rokah Hrvatov oz. Tudjmanovih ljudi…)

Shrani.si

Navedbe nekdanjega šefa UDBE in nazadnje Tudjmanovega predsednika vlade, Josipa Manolića v njegovi knjigi še dodatno razkrivajo ozadja dogajanja tisti čas:

Povedo, da je bilo v odhod Republike Slovenije iz južnoslovanske združbe vpletenim (predvsem seveda Miloševiću, ki je Kučanu odločno povedal, naj “gre Slovenija ven”!) popolnoma jasno, za kaj gre in kakšen je položaj Slovenije. Vse, kar se je potem dogajalo, dovolj verodostojno in natančno pripoveduje, da je Zagreb tudi tokrat – po sedmih desetletjih – znal “ponoviti vajo”: Kakor se je leta 1918 “šlepal” na slovenskih upravičenjih in se potem na naš račun šel svojo vojno s Srbi, se je v času slovenske osamosvojitve “situaciji primerno vključil”. Tajni dogovor z Miloševićem v Karadjordjevu o delitvi BiH, katerega si ni upal razkriti svojim jastrebom, ki niso hoteli odstopiti od “granice na Drini”,  bi Tudjman lahko razkril pajdašem le v primeru, da bi napad JLA Slovenijo spravil na kolena in bi Zagrebu, ki bi jo “reševal”, veselo “padla v naročje”. S tem od nekdaj tako silno zaželenim “plenom” (draguljem) na mizi, bi svoje jastrebe lahko potolažil in bi se sprijaznili z izgubo dela BiH. Toda junaški slovenski miličniki in teritorialci so geopolitične račune prekrižali, ustavili in blokirali agresorja, ki je – ko so odgovorni spregledali politiko Zagreba – jadrno odšel iz Slovenije. Tudjman pa je moral (smel) dele BiH izgubiti z vojno… Zato je tudi izjavil: Da nisam htio, rata ne bi bilo!

Pripoved avtorja članka v Sobotni torej pove veliko resnic. A kot rečeno, mnenja ne štejejo, od dejstev pa le tista, ki imajo “učinke na internacionalni ravni”! Vse bolj pa postaja očitno, da gre v “zadevi Jugoslavija” za premišljen projekt, v katerem je – če pustimo preostanek SFRJ vnemar – trenutno največji zgubaš Slovenija, na njen račun pa je največ pridobila Hrvatska. Ko so slovenske dežele s svojo državnostjo, ozemljem in državno mejo vstopile v južnoslovansko združbo, je današnja Republika Hrvatska obsegala madžarski pokrajini/teritorija Hrvatsko (južno od Drave in brez Reke ter Dalmacije) in Slavonijo. Do danes si je prisvojila Dalmacijo, Reko in Istro z otoki, Žumberak in Medmurje. S spretno manipulacijo v zvezi s sporazumom o arbitraži pa je dosegla internacionalno pravno določeno novo startno mejno črto za nadaljevanje osvajanj (pardon: “prijateljskih dogovarjanj o poteku državne meje”). Razgrajanje glede korumpiranosti arbitražnega postopka pa je namenjeno “varčevanju” – naj žrtev sama plača štrik!

04022018 , AL

Pomisel ob navijanju “država na kulturi”

January 31st, 2018

ob nekem prispevku na Radiu Ognjišče

( http://radio.ognjisce.si/sl/198/komentarji/26238/ )

K prispevku, objavljenem na Radiu Ognjišče 30012018 (Domačija, mrzla mačeha? Matjaž merljak), je mogoče pripomniti marsikaj. A naj pozorno preberemo najbolj v nebo vpijočo neslanost, ki je – toliko v nekakšno opravičilo piščevi prizadevnosti – sicer šlager podalpske “stroke” desetletja, celo stoletja.

Gre za podčrtani odstavek:

Samo dva milijona nas je na tem planetu. Nimamo se ponašati s kralji ali svetovnoznanimi nazivi. Ponašamo se s tistim, kar nas je ohranilo in pred 27-imi leti postavilo na zemljevid svetovnih narodov – z jezikom in s kulturo. Zato rojaki tako s ponosom praznujejo ta praznik, Prešernov dan, ki bo, žal, za marsikoga v domovini, domačiji, pomenil le dela prost dan, priložnost za smučanje ali za nakupe čez mejo.

Že iztočnica zasluži pripombo: Samo dva milijona nas je na tem planetu. je nerodno zapisano, saj napeljuje na misel, da nas je na katerem drugem planetu (ali pa morebiti za Luno) še kaj nametanih…

Nadaljevanje sozveni s klasično šentflorjanarsko lamentacijo, značilno za sistematično, ciljano destrukcijo državljanske samozavesti in nacionalne zavednosti, ki je spremljala rast imperializmov in etnošovinizmov bližnjih sosedov na vseh štirih straneh neba. Zblojena domača klika (morebiti željna “drobtin z miz bogatunov”) je vneto pritrkavala samozaničevalni ignoranci – ignoranci, ki je zanikovala lastno državnost in Slovencem, državljanom svojih dežel, odrekala nacionalno identiteto. Perverzno so iz samozavestnih državljanov, vojakov, uradnikov, strokovnjakov, umetnikov… v javnosti slikali brezglavo, amorfno čredo, in ljudem, ki so bili v vsem vpeti v evropsko kulturo in civilizacijo, katerih rodovi so v stoletjih junaških bojev in zmag obvarovali integriteto in teritorialno celovitost svojih dežel – držav, ki so dosegali vrhunske položaje na vseh področjih javnega življenja ter znanosti in kulture, te podle abote vtepali v glave svojih rojakov – še zlasti v kritičnem obdobju razpada tisočletne monarhije, ko so se strnile sile in okoliščine v razglasitev zveze vseh slovenskih dežel.

Ta zločesta manipulacija je bila tako silna in rušilna, da se ljudstvo sploh ni zavedalo, da je uresničena “davna sanja” prevzeti upravljanje v slovenskih deželah v svoje roke. Krivi preroki, izdajalski podleži, so pravkar razglašeno državo – dvojčico zveze dežel z nemško govorečo večino, danes znano kot Republika Avstrija – zločinsko utajili, prikrili in prepustili pozabi, da so se lahko šli svoje umazane “posle” s (tokrat pa res) tujimi gospodarji…

Da so lahko legitimirali svojo umazano kolaboracijo s tujci, ki niso imeli nobene legitimitete in pooblastil za upravljanje v slovenskih deželah (ki so DRŽAVE), so brezsramno preobrnili resnico: Suvereni slovenskih dežel, ki so legitimno prevzeli oblast iz karantanskih časov in iz rok ljudstva, so nenadoma postali tujci – čeprav so tisoč in več let živeli v slovenskih deželah – politikanti in gospodarji iz krajev, odkoder so stoletja vdirale v slovenske kraje morilske tolpe, tuja govorica in bizantinska anarhija, pa so čez noč postali “bratje”. In čeprav so že prvi teden, ko so prilomastili takraj Sotle, na mostu prek Drave postrelili naše ljudi in jih zmetali v Dravo, v kasnejših desetletjih pa je morija presegla vse meje vsake, ne le zdrave, pameti in dežele naših dedov spremenila v morišča in množično grobišče, kljub temu moramo še danes poslušati oz. brati nebuloze o kraljih in nazivih…

Pri čemer je še danes v Evropi kar nekaj držav, ki jim vladajo “tujci” – če uporabimo take poniglave kriterije! Angleška kraljeva rodovina je nemška. V času izbruha prve svetovne vojne so bili vsi trije, med seboj sovražni monarhi (angleški, nemški in ruski), pravi bratranci. Švedska ima še danes kralja iz rodu, ki jim ga je iz Francoza začel Napoleon. Romunski, grški in še kateri kralji so bili tujega rodu. Znamenita ruska cesarica Katarina Velika je bila nemška plemkinja, ki je celo dala umoriti moža (Rusa), da se je lahko povzpela na prestol. Pa naj le kdo poskuša na Ruskem prodajati kozlarije, kakršne moramo brati o naših suverenih in vojskovodjih. Ne bi dolgo stal pokonci. Hitro bi tlačil sveto rusko zemljo po dolgem.

Ponašamo se s tistim, kar nas je ohranilo in pred 27-imi leti postavilo na zemljevid svetovnih narodov – z jezikom in s kulturo.

Grozljivo! Namreč grozljivo zato, ker je to dejansko resnica! (Izjema v tem besedilu!)

Da! Naučili so nas, prevaranti, da se ponašamo s tistim, kar ima prav vsaka človeška skupina – tudi in predvsem tista skupina, katere imena tu ne bom zapisal, ker pravega, s katerim tudi sama sebe poimenuje, ne smem zapisati, podtaknjenega poimenovanja pa nočem uporabiti, saj bi jih s tem žalil!

Kot mnoge druge skupine ljudstev imajo tudi ti neimenovani svojo lastno govorico in kulturo – pa še kakšno! Hkrati pa države nočejo, je ne marajo, z njo ne vedo kaj početi in jo v celoti odklanjajo. Tukaj pa “modreci” (???) prodajajo neko ustvarjanje države s kulturo in jezikom… Prav narobe je namreč resnica: Z DRŽAVO, njeno strukturo in organizacijo se šele more zavarovati jezik in kulturo državljanov in drugih skupin, ki v neki državi prebivajo.

Perverznost v tem odstavku prodajane “teorije državnosti” se razkriva prav v dejstvu, da smo svojo kulturo in jezik uspešno ohranili in razvijali skladno z ostalo kulturno Evropo stoletja dolgo, ko so našim urejenim in s hrabro vojsko varovanim deželam vladali tkim. “tujci”, v resnici pravi, legalni in legitimni domači vladarji. Očitno so dovolj skrbno varovali integriteto dežel in državljanov, katerih suvereni so bili. Če bi poniglavci ne rovarili, bi suverenovo soglasje in finančni vložek omogočil slovensko univerzo že dolgo preden jo je ustanovil tujec in ji dal tuje ime. Tako pa so nam preračunljivci “zrihtali” namesto univerze srednjo versko šolo. Nemški nacionalistični ekspanzionizem je pa ploskal: Le naj po slovensko molijo, morebiti tudi kaj prepevajo, vladalo se jim bo pa po nemško… (In ta strupena zel tuje vladajoče govorice je še bolj burno rasla po propadu nemške! Ko bo zmanjkalo balkanščin, bo morebiti prav prišla angleščina…). Morebiti je nekaj nebeškega “smisla za humor” skritega v grozljivi usodi prej omenjene verske srednje šole, da je postala mučilnica in morišče premnogih mladih Slovencev…

Pika na “i” glede sprevrženosti podtikanja “kulture in jezika” namesto države in njenih struktur, pa je klavrna resnica, da se je šele z uradno razglasitvijo “osamosvojitve” začel pospešeni propad tako jezika kot kulture! Seveda pa tudi državnih struktur, zakonitosti in reda.

Glede praznovanja Prešernovega praznika pa le par besed:

Že to, da se praznuje dan pesnikove smrti, je višek perverznosti. Četudi je v tem skrito zadovoljstvo, ker ga je pobralo – saj je odločno rekel ne “ilirizmu” oz. pohrvatenju Kranjcev in Slovencev sploh. In to je tudi tista prava zasluga velikega pesnika. Bila bi še pomembnejša, če bi ne popustil pri pisavi…

30012018

Nezakoniti prehod šengenske meje

January 29th, 2018

Ker nova državna meja še vedno ni določena (vsaj ena stran odločno zavrača odločitev), velja dosedanje stanje, doslej nikoli spremenjeno, ki se tiče državne meje: “Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” ( 31.10.1918, Ljubljana). Zato mora slovenska policija preprečiti oz. oglobiti vsak nezakonit prehod (ŠENGENSKE !!!) meje, ki je zarisana na veljavnih uradnih zemljevidih (pripeto)
Shrani.si

Shrani.si

Shrani.si

Shrani.si

Dejstva v luči razsodbe ICTY in “osamosvojitve” Katalonije

December 26th, 2017

Glede ničnosti arbitražnega postopka in razsodbe o poteku meje med RS in RH zaradi izhodišča: “REPUBLIKA SLOVENIJA IN REPUBLIKA HRVATSKA STA SE OSAMOSVOJILI HKRATI DNE 25.6.1991” je potrebno dosedaj navedenim in obravnavanim dejstvom dodati še:

“Krajem 1991 preuzet ćemo komandu 5. armijske oblasti na tadašnjem Lenjinovu trgu..” (Josip Manolić, Špijuni i domovina, ZGB 2016, str. 341)

 

JOSIP MANOLIĆ – Jedan je od osnivača HDZ-a na zagrebačkom Jarunu (tzv. “barakaši”) 1989. Godine 1990. postaje potpredsjednik Predsjedništva Republike Hrvatske. Početkom 1990-ih drugi je čovjek u novonastaloj Republici Hrvatskoj, odmah je do Franje Tuđmana, kojemu je bliski suradnik. Od 24. kolovoza 1990. do 17. srpnja 1991. obnašao je dužnost predsjednika Vlade RH, naslijedivši Stipu Mesića na toj dužnosti, jer je ovaj bio izabran za hrvatskog člana u Predsjedništvu SFRJ. Za vrijeme Manolićeva mandata Hrvatski sabor je 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske čime je započet proces razdruživanja Hrvatske od jugoslavenskih republika i autonomnih pokrajina, a Hrvatska je proglašen a nezavisnom i suverenom državom. Međutim, pod pritiskom međunarodne zajednice je 7. srpnja 1991. Brijunskom deklaracijom odgođeno daljnje razdruživanje Hrvatske od Jugoslvaije, što će se u konačnici dogoditi 8. listopada 1991. donošenjem Odluke o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ od strane Hrvatskog sabora.

Od 1991. bio je šef Ureda za zaštitu ustavnoga poretka (tijelo koje je koordiniralo svim tajnim službama).

(Vikipedija)

 

Zapisani izjavi takratnega predsednika vlade in koordinatorja vseh tajnih služb je glede faktografije gotovo verjeti (politična interpretacija in tendenca v teh relacijah nima učinka!). Zato ni dvoma, da niti tkim. razglasitev, ki se je zgodila dne 8. oktobra 1991 ni bila legalna, saj niso bili izpolnjeni niti minimalni nujni, temeljni pogoji: Obvladovanje državnega aparata, nadzor nad teritorijem in oboroženimi strukturami ter delovanje demokracije. Tkim. “razglasitev” 8. oktobra 1991 pa niti ni bila JAVNA, kar je predpogoj vsake “RAZGLASITVE”!!! Zgodila se je skrivaj, daleč od oči javnosti, v kleti zgradbe INE in v neredu: Nekatere frakcije (Žarko Domijan npr. !!!) so prostor zapustile pred razglasitvijo… Dogodek so organizirali le dan po raketiranju Banskih dvorov s strani JLA !!! Velik del teritorija jugoslovanske republike Hrvatske je bil v rokah krajevnih milic in JLA. Ni bilo učinkovitih organov oblasti, ki bi obvladovali ozemlje, varovale ustavni red in zakonitost ter človekove pravice. Nasprotno: “Udruženi zločinački poduhvat” je z območja Hrvatske segel celo na teritorij BiH!!!!

Po katalonski “osamosvojitvi” septembra/oktobra 2017 in zadnji razsodbi haškega sodišča za vojne zločine na območju bivše YU z dokončno razglasitvijo obsodb storilcev in udeležencev UZP na Hrvaškem so te relacije in dejstva kristalno jasna.

 

Sprejemanje dokumentov v predstavniških telesih (Ljubljana od konca 80. let do 25.6.1991, Zagreb 25.6.1991) in oblikovanje stališč glede državnosti in samostojnosti more biti le del temeljnih pogojev za dejansko razglasitev suverene države. Republika Slovenija je razglasila svojo suverenost dne 26.6.1991, ko je imela trdno v rokah vse nujne elemente zakonite oblasti in uprave. Zagrebški “26. junij”, ki se je zgodil 8. oktobra 1991, pa ni imel nobenega (NOBENEGA) potrebnih elementov za dejansko in veljavno RAZGLASITEV – sploh ni bilo bistvene razlike med “deklaracijo” (Letter of intent, “just a declaration, sve ostaje isto…. Tudjmanov predstavnik na razglasitvi v Ljubljani, 26-6-1991), ki jo je hrvaški sabor sprejel 25.6.1991, ko ni bilo nikjer ne potrebnih zakonov ne kontrole državnih organov, vojske in teritorija. Divjanje paravojaških enot in tajnih združb ter vrsta grobih kršitev prava in temeljnih človekovih pravic na ozemlju, zločini proti človečnosti tudi prek meje z BiH, kar vse je dokumentiral ICTY in o njih ozadjih piše omenjeni Manolić, pa jasno priča o neobstoju države RH tudi, ko so jo po zaslugi naveze na pravno in dejansko korektno osamosvojeno Republiko Slovenijo priznale (TO PA “HKRATI”) nekatere države… V bistvu se je zgodilo že tretjič v enem samem stoletju “šlepanje” zagrebške nacionalšovinistične in ekspanzionistične klike na Ljubljani, Slovencih, slovenskih deželah:

1.) 1918 za “špansko steno” internacionalne pravne subjektivitete slovenskih dežel je Zagreb (s strani Srbije okupirani teritorij Kraljevine Ogsrke!) v Beogradu nastopil kot “subjekt” in začel svoje obračunavanje s Srbi.

2.) 1941 – 1945: “Sa Mačekom i NDH smo dobili BiH, sa NOB pa Istru i Medjimurje” = Andrija Hebrang svoji ženi. (Pričanje vdove v San Franciscu, predvajano na HTV) Torej znova na račun slovenskega državnega teritorija.

3.) 1991 = osamosvojitev in priznanje državnosti jugoslovanske republike Hrvatske znova na račun Slovenije, čeprav HR ni izpolnjevala nobenega potrebnega kriterija!!!!

 

Republika Slovenija se je osamosvojila tako, da je izstopila iz zveze, v katero so vstopile slovenske dežele 1.12.1918.  Z osamosvojitvijo 26.6.1991 so obstoječe in nikoli odpravljene državne meje slovenskih dežel znova samoposebi dobile meddržavno veljavo. Kakor so bile do 1.12.1918 to meje slovenskih dežel med slovenskimi deželami in Krajevino Ogrsko, potem med II. vojno 1941 – 1945 državne meje z Nezavisno državo Hrvatsko, so 26.6.1991 postale državna meja s preostankom SFRJ, kar je z izrecno in nedvoumno zapisanim besedilom TUL o državni meji: “…v okviru dosedanje SFRJ”!!! tudi ustavno pravno sankcionirano.

Popolnoma enakovredno in enako učinkovito je dejstvo glede državne meje slovenskih dežel – sedaj Republike Slovenije – sankcionirano v Sporazumu o arbitraži (Stockholm, 4.11.2009) v njegovem 5. členu, ki glede poteka državne meje RS s preostankom SFRJ v celoti derogira vse, kar je nastalo po datumu 25.6.1991. Bolj natančno in dokončno ni mogoče dokumentirati, da more biti državna meja med (kdo ve kdaj po 25.6.1991 – ali 8. oktobra ali kdaj kasneje… nastalo) Republiko Hrvatsko samo in izključno vedno obstoječa državna meja slovenskih dežel, nazadnje s preostankom SFRJ. Republika Hrvatska, pa kadarkoli je že dejansko razglasila in udejanila svojo državnost in neodvisnost, tega pod nobenim pogojem ni mogla storiti, ne da bi priznala v času te “razglasitve” obstoječo državno mejo med Republiko Slovenijo in preostankom SFRJ. Skladno s Sporazumom o arbitraži bi moral (in smel) arbitražni tribunal odločati izključno o poteku te državne meje. Ker pa je šlo za arbitražni postopek, je bil tribunal vezan na dokumente, ki so mu bili uradno predloženi, in je tako dejansko odločal o poteku znotrajjugoslovanske medrepubliške razmejitve, ki se v ničemer ne tiče državne meje slovenskih dežel, in ki je razsodba arbitražnega tribunala tudi v ničemer ne derogira – saj je tribunal sploh ni obravnaval.

Final Award je torej v celoti nepraven in ničen dokument.

Prav tako je legalnost razglasitve in medržavnega priznanja Republike Hrvatske vprašljiva! Mednarodna skupnost, ki priznava države, nastale na “udruženom zločinačkom poduhvati”, na množičnih zločinih proti človečnosti in splošnemu kršenju temeljnih človekovih pravic, ki hkrati etnošovinistično čistijo nasilno osvojena dele ozemlja sosednjih držav in z vojaško silo posegajo na teritorij sosednje države, v temelju ogroža mir in varnost v svetu ter temeljna načela OZN.

Ljubljana, 26.12.2017

Debata na N1Srbija 03122017 ob razsodbi ICTY v zadevi “šesterice”

December 3rd, 2017

N1srbija

Crvena linija 03122017  13.00

Minister Vladislav Jovanović BGD
Minister Zlatko Lugumdžija SAR
Minister Milomir Žužul ZGB

Semenj bizantinskega sprenevedanja in manipuliranja je prinesel tudi izjavo Miloševićevega ministra Vladislava Jovanoviča:
“Rat je počeo zaradi enostranskega odcepljenja Slovenije in Hrvatske – JNA in SFRJ je morala zavarovati svoje meje…”
Tu ni namen niti prostor in čas za celovito analizo zgodbe eliminacije balkanske tvorbe, je pa  nujno kratko komentirati izjavo vpletene osebe.
Jovanović zagreši natančno isto manipulacijo, kakršna se je v tem soočenju nekajkrat pojavila: Zamenjava teze ali pa podtikanje ene zgodbe drugi.
Namreč:
JLA je “bila dolžna zavarovati meje”!
To bi bila resnica, če bi za Slovenijo veljalo isto, kot za Hrvatsko. Namreč: Republika Slovenija je JAVNO sprejela vse potrebne predpise in zakone, (in ukrepe) skladne z zvezno in republiško ustavo in zakoni, ter JAVNO in PRAVNO KOREKTNO razglasila (!!!! ) samostojno in suvereno državo Republiko Slovenijo. (Badinter je ignorantom odločno povedal: “država nastane z razglasitvijo!”). Zato je bila vsaka oborožena intervencija JLA v oz. na osamosvojeno Slovenijo šolski primer agresije ene države na drugo – SFRJ na RS.
Da se je tega zavedal tudi vrh SFRJ, dokazuje razvoj dogodkov, ko je TUDI zaradi hrabrega in učinkovitega odpora oboroženih sil RS (in vsekakor ne le zaradi tega!!!!) JLA položila orožje in brez problemov zapustila teritorij RS – pri čemer velja opozoriti, da je v okviru tega umika zapustila celoten teritorij slovenskih deżel, ki so 1. decembra leta 1918 s Kraljevino Srbijo sestavile Jugoslavijo.
Popolnoma drugačna pa je slika onkraj drżavne meje osamosvojene Slovenije s preostankom SFRJ:
V jugoslovanski republiki Hrvatski, ki kljub dogovoru ni razglasila svoje osamosvojitve  hkrati s Slovenijo, se je po osamosvojitvi Slovenije razbesnelo vojno obračunavanje med   Hrvati in Srbi, kjer je bila vmešana tudj JLA. Brez ozira, kdo je začel, kdo je hotel odcepitev, kdo ostajanje znotraj SFRJ,  vojaško obračunavanje in intervencija JLA (kjer je do nje prihajalo) vse do razglasitve osamosvojitve Hrvatske dne 8. oktobra 1991 ni bila agresija na Hrvatsko. O tem je mogoče govoriti šele ko je Republika Hrvatska postala suverena država.

Kako se sprevrženo prikazuje dejstva in to zlorablja za ustvarjanje svojim separatnim interesom prikrojene resnice, se je pokazalo v tu navajanem pogovoru o primeru BiH.
Sodišče v Den Haagu je s svojo zadnjo razsodbo “šestorici” odločno pokazalo, da je bila intervencija RH v BiH (ustvarjanje etnično čiste entitete Hercegovine) agresija, kar je točno, saj sta obe državi – RH in BiH že prej razglasili svojo samostojnost.
Spopadi znotraj BiH med etnijami pa je bila znotraj državni spopad – ki so mu asistirale tuje (zainteresirane?) sile na vseh treh straneh.

Za nas, Republiko Slovenijo pa je vsekakor bistveno, da smo osamosvojitev izvršili strogo pravno korektno, legalno in predvsem JAVNO! Nič manj pomembno ni, da se je tkim. “vojna za Slovenijo” – napad JLA – začel iz fraudolentnih razlogov in v režiji, ki še ni razčiščena. Že omenjeni hitri konec spopadov in umik JLA, še posebej pa javno izraženo “pošiljanje Slovenije ven” s strani Miloševića, dogovori Miloševića in Tudjmana v Karadjordjevu ter glasovanje hrvaškega predsednika predsedstva SFRJ proti umiku JLA iz Slovenije (!!!!!) puščajo nadaljnjemu  raziskovanju veliko iztočnic in prostora.

Slovenija mora v svojo zavest dokončno vgraditi ključna in za njeno usodo/varnost/obstoj bistvena dejstva:
Kot zveza slovenskkh dežel je pod imenom “ZEMLJE države Slovenaca i Srba” (tako je zapisano v dokumentu) s Kraljevino Srbijo sestavila državo, katero je z razglasitvijo svoje osamosvojitve dne 26.6.1991 zapustila.
Z osamosvojitvijo se ni razdružila z jugoslovansko republiko Hrvatsko, ki je bila integralni del SFRJ. Zato je ob ponovni vzpostavitvi lastne državnosti (ki je bila internacionalno pravno relevantno razglašena 31.10.1918 v parlamentu Vojvodine Krajnske v Ljubljani) samodejno imela (znova) svojo državno mejo s preostalo SFRJ.

 

al

03112017

 

S FINAL AWARD SPODBUJENE REMINISCENCE (POST FESTUM)

November 21st, 2017

Objava razsodbe arbitražnega sodišča (Final Award) je v (pre)številnih točkah pokazala na upravičenost in utemeljenost vseh mojih opomb, pripomb in opozoril v zvezi z arbitražo, zlasti glede navedb v Memorandumu, o “Predmetu spora” in še mnogokje. Izpostaviti velja sramoto pri Točki 586 in 589, kjer tribunal z le slabo prikritim posmehom opozarja na “kvaliteto” slovenskega “argumenta”: Navajali so (naši “strokovnjaki”) PISMO BRALCA V ČASOPISU DELO !!! Morebiti ne le bolj pomembna, marveč najbolj od vseh, je ugotovitev tribunala v točki 684, kjer ugotavlja ničnost “AVNOJskih” argumentov, “partizanskega prava” in notranje jugoslovanskih socialističnih zakonov in predpisov ob soočenju z argumentom, ki ima vse atribute internacionalno pravno relevantnega dejstva. Gre za tkim. “Rapalsko” mejo, ki poteka na območju spornih parcel, in sta jo (neverjetno!) omenili obe strani – ter tako tribunalu omogočile, da je to dejstvo odločilnega pomena upošteval. To seveda pove, da bi ugledni strokovnjaki za internacionalno pravo z največjim zadovoljstvom upoštevali te vrste dejstva (npr. obstoječa državna meja slovenskih dežel, s katerimi so slovenske dežele dne 1.12.1918 s Srbijo sestavile Jugoslavijo) kot argument, če bi jih seveda dobili na mizo. Pa jih niso… (razen “privatno”, kar pa ne šteje…) Krona šlamastike slovenske pravne in diplomatske stroke ter državništva pa je soglašanje z epohalno izmišljijo, s katero so postregli sodnikom, ki so na podlagi tega pač nujno sklepali – in morali uradno ugotoviti (Točka 34), da sta se Slovenija in Hrvatska osamosvojili HKRATI (!!!!) Kar je seveda vnebovpijoča laž in izmišljija. Ki pa je usodno določila – ob grmadi trapastih utemeljitev in kvazi argumentov – za Slovenijo in internacionalno pravo nadvse klavrn rezultat DRAGO PLAČANE arbitraže.  O tem je veliko napisanega v različnih tukaj priobčenih tekstih. Zanimive so pa – še posebej v luči Final Award –  navedbe in utemeljitve v tukaj v nadaljevanju priobčenih tekstih, ki so nastali in bili javno objavljeni že v času priprav na podpis Sporazuma o arbitraži, leta 2009.

 

Andrej Lenarchich

ARBITRATION AGREEMENT

It takes more than a signature to settle matters between Slovenia and Croatia. Everything has been thoroughly thought out and prepared in advance, but even though both sides are doing their best to elude the (overly) demanding supermajority, things can still get stuck in parliament. The referendum matches played between the ruling coalition and the opposition are tools often abused.

But let us assume that the agreement has been reached and that the tribunal will start working as soon as Croatia signs the treaty of accession to the European Union and reach its conclusion reasonably soon. Since practice as well as all the Slovenian public has experienced in terms of our relations to our southern neighbour has shown that direct discourse between the two countries will never yield any results, it becomes more than obvious that the only solution is a decision enforced by a third party – either an arbitrary tribunal or an international conference. Since it is a known fact at least that a muddle of opinions and interests expressed at international conferences rarely yield conclusions while the process tends to go on and on, it is reasonable to leave the decision up to a specialized tribunal. The most encouraging part is that its decision will be binding for both parties and will also be enacted.

Slovenian political as well as social and internal political scene is marked by an utter lack of any and all civic identity, a confusion of concepts and a renouncement of its own heritage and identity. Thus it is clear from the start that foreigners actually stole next to nothing from us – they merely picked up that which Slovenes have neglected or left. But still today, after many decades of cruel experience, we continue to sing praises to the wrong actions which we have undertaken.

To illustrate:

When the emperor of Austria, a long time (primarily!) Slovenian knez Franz Joseph visited Celovec (Klagenfurt) and heard Matija Majar from Zilli speak Slovenian, he remarked: “What, Slovenian is spoken here?” and Matija sternly replied: “Yes, Slovenes from here to Vladivostok!” Of course this statement was utterly misplaced, untrue and – most of all – detrimental. There is no sovereign whose ‘national security’ hair would not stand on end after hearing such a declaration. And in any case the only proper thing for Mr Majar to say would have been: “Of course, always has been, as you have always been our elected knez.” or something along those lines. And the ever celebrated relocation of the see of the Levantine bishopric from St. Andrazh to Maribor is no different. It is true that this action resulted in the establishment of a new Slovenian ecclesiastic centre, but why was it necessary for Celovec (Klagenfurt) and Gradec (Graz) to be relinquished to Germanity? And finally, why was Slovenian leadership unable to respond to the pressure of German nationalism and Italian Irredentism in any other way but by ideologically dividing the inhabitants of Slovenian soil – going so far as to deny the right of Slovenian citizenship to those who would not chime in with the majority while abandoning their residences infested by the next door neighbour’s mould of chauvinism rather than disinfecting it?

Slovenian ecclesiastic leadership, instead of supporting the founding of a Slovenian University which was nearly realized in Trieste – at that time the biggest Slovenian city – preferred to spend the money accumulated in the emperor’s church fund for an ecclesiastical high school. Naturally – both the German and Slovenian elites were concerned that it might result in an overabundance of free-thinking Slovenian intellectuals. It was acceptable they be bred but only in a controlled environment.

In 1848 when all other young national identities were being formed, all national rebirth in Slovenian lands was conducted under strict supervision and under the auspices of the unwritten gentlemen’s agreement: religion, culture and folklore went to Slovenian Church while political power, military and diplomacy were conducted from Vienna. And so the disintegration of a thousand-year-old political entity, wherein Slovenian lands were a constitutive part and an internationally legally recognized entity, caught Slovenes by surprise and with no inkling of a national identity. For decades obscene amounts of energy have been wasted on ideological strife, for the suppression of free thinking and to persuade the people that subordination to the Balkans was the only way to survive. This was how the leading Slovenian elite thrust Slovenes from the position of a constitutive nation in a great stately system into a Balkan madness and hewed it into four minorities condemned to perish engorged by foreign countries. It would be hard to argue with the conclusion that these leading Slovenian elites carry the responsibility for all the catastrophes, massacres and losses incurred by the Slovenian people in the hundred years that followed.

 

It is no wonder that the Slovenian public has no inkling of even the most fundamental notions of its history and civic status. All we were able to do when it came to the legal national unity and identity of Slovenian lands (Carinthia, Primorska Region, Carniola and Styria) was to make light of it, if we were at all aware of it in the first place. So why would anybody offer it to us and not simply taking it for themselves? In the place of the slogan A single and indivisible Carinthia! resounding from the ‘Slovenian’ side it was yelled at Slovenes by the Carinthian Gerry newcomers! And this story is not limited to yesterday’s Carinthia alone but occurs continuously and everywhere where Slovenes live. There was no hero who would raise his voice in the defence of a single and indivisible Primorska region (Meranija, Küstenland, Littorale, Venezia Giulia) – a land that has always belonged to Slovenia – with national legitimacy, citizens, territory, borders and law. But how could there be – when both Primorska and ‘lands’ were taboo topics, not even to be whispered about? If anything awareness would have to be raised about the fact that the state as a remnant of a bourgeois order was ultimately dying away. Most of the people that pushed themselves into the forefront parallel with the business of emancipation were followers of Kardelj’s communist “science” and so it comes as no surprise that they preferred arms’ dealing and leaving Slovenian territories and property to the neighbouring nations to chase after their “moment” to protecting the national interest and the territorial integrity of the Primorska region. The same goes for other Slovenian lands incorporated into the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (SHS) in 1918 and later Yugoslavia which they exited in approximately the same shape and size in 1991.

 

Indoctrination, lack of self-esteem and lack of self-awareness are so absolute that no voice of reason can break through. Yugoslav chauvinism eradicated what was left after a hundred years of the “national-protective” massacre: indigenousness became a curse word. It is not scientific to speak of the Veneti and Carantania. The “Turkish” raids and Slovene’s heroic fight for survival have been buried into oblivion. The Socha front (Battles of the Isonzo) and the limitless heroic feats of Slovenes have been laid to rest together with the fallen soldiers. The emptiness of experts’ heads has been filled with the straw of ‘social sciences’ which are not only ignorant of all things but also unwilling to know anything about Slovenia, the history of Slovenia as a country, Slovenian country-lands, Slovenian borders. They accept with a sigh of relief any word from a foreigner’s mouth, all just so they can avoid the danger of (by natural state of things) actually guessing– blurting out – a correct word.

All of the above as well as many other factors contributed to the anti-state-building conduct of the responsible in the crucial times of Slovenian emancipation. It is an amateur’s mistake to not notice the difference between the international and country’s internal legal level. They went about stately matters in the same manner as matters pertaining to local communities. To this day some people think that a “Republic” and “Country” are homonyms.1 They are still unable to break away from dubbing stately affairs as “those of the republic”. As a subject of international law, which is what Slovenia became on 25 June 1991 when it declared and established its independence, they continued to talk and consult and accept key obligations under the heading of the constitution sitting across from a geographic concept or private company of a certain Tudjman – for Croatia remained a part of Yugoslavia until 8 October 1991 when it finally declared and established its independence. Our country’s officials and experts still haven’t noticed this and they are of course not even trying to understand that any agreement reached on such a defective, illegal and illegitimate level is not the least bit valid nor does it exist. Even more so since none of these documents were ratified after the fact, as is proper and habitual, after the establishment of normal state – that is when a suitable subject finally did appear on the other side of the negotiating table.

Since the above stated case makes it clear that it was a matter of dilettantism and incompetency of Slovenian officials and statesmen it is right that the background be illuminated here. The question is: what are the reasons as to why Slovenia’s neighbouring Former Yugoslav republic did not establish its independence at the same time as Slovenia? In a kind of secretive and bashful way it received a poorly copied Slovenian declaration and then hid the whole thing in a drawer somewhere. Of course! The president of the Federal Executive Council was also Croatian. And Tudjman knew that if Croatia declares independence and then fulfils its previous agreement of letting the Yugoslav People’s Army cross its territory into independent Slovenia that that makes it a co-aggressor. Afterwards there would be no way for Croatia to elude this fact and the consequences it would bring. It would have to answer for it. Of course this did not suit the clever fellows above Ilica at all. They had other plans and so they waited a bit longer and made use of the aggression to steal a bit more than they were already planning to steal. However, the shrewd bandits did not count on the occurrence of the Brioni Moratorium2 which caught up with them still as a Yugoslav republic while Slovenia was already a sovereign state recognized by international law. It is a quandary of a special sort that Slovenian “statesmen” – mere merchant boys carrying bags of deutschmarks – were incapable, unwilling or disallowed to notice this.

And so it was possible for Zagreb to sail through the months of the moratorium unscathed. It is however true that this deception prevented them from later drawing attention by demanding additional verification of all which had been agreed upon up until that point. This is how the accepted documents remained invalid, nonexistent, but yet again! – Slovenes never noticed. They preferred to whine about the Gulf of Piran and construct anti-flood dams on Croatian soil at Mura paying for it by Slovenian tax-payers’ money.

A grotesque in its own right, another not really unimportant fragment from an unending line of achievements of the aforementioned komsomolian quasi elite connected to this Mura epopee also deems mentioning. When the President of Croatian government Sanader superiorly came to have a look at what these Kranjci (derogative for Slovenes) are making all the fuss about, Slovenian Prime Minister Janez Jansha came to meet him. And just like that he sat in the car of another Country’s President who then, grinning evilly, proceeded to drive him across (up until then) Slovenian territory. Of course what is a disciple of the Kumrovec (Tito’s birthplace) school of state-building to know at least about protocol if not sovereignty or even poezd!

 

The intolerable and entirely unlawful state of things on the Slovenian-Croatian border is merely another wretched achievement of spring frost. It is too horrible to even contemplate the extent of the damage that will occur when outstanding warehousing and merchants’ bills come to light. After all, we have quite a few of those pending in day-to-day politics. I don’t feel the need to explain what I mean by that. And so it is less painful to discuss the tangled matters concerning the border, even though crucial stately matters and responsibilities are at stake. And of course the existing problem is an achievement of the same swindlers.

 

After nearly two decades a new chapter started with the support of the superpower that had much to do with the fate of Slovenes as early as World War I, at the beginning of this ‘Slovenian tale’. The active Slovenian-Croatian arbitration agreement is the beginning of a non-reversible process the result of which will be binding and which both sides will be forced by international pressure to absorb into their individual stately reality.

Today when the general public is as yet unaware of all the details, most of all records of the talks between President Woodrow Wilson and Slovenian representatives – especially prince bishop Jeglich and the Paris delegation which also included Dr Lambert Ehrlich, it is hard to believe that our view of those occurrences can be clear and objective. It is absolutely evident that not even the greatest willingness of such a superpower as the USA (at the time) and its President to recognize Slovenian State as a sovereign nation could have no effect. Slovenian politics of the time was simply not prepared for such an occurrence. The Czech Republic was a different story. There Masaryk spent the entire war intensively building both at home and abroad to prepare the conditions which led the Czechs to an independent country, and more than that – they got to integrate Slovaks, so similar to Slovenes, as a bonus. While this was taking place Slovenian politicians yelled at the top of their lungs about the triple ‘single tribe’ and “Yugoslavia, the only solution’. Naturally the evil spirits on the Captol and the Hill and above the confluence of Sava and Danube were grinning viciously. The rich (from their point of view) and civilized Slovenian herd was entering their barn peacefully and of its own accord. Some even found this unneccessary. But the obsession of the so-called protectors of national interest knew no boundaries. Luckily the president of the National Council in Ljubljana, knight Jozhef Pogachnik informed the central government in Vienna of the National Council’s decision to take over all the power and administration in Slovenian lands – which he then extensively enumerated: Primorska with Istria, Carniola, the Slovenian part of Carinthia, and so at least we now know the important truth. In keeping with the official position of the – up until then – sovereign and central government on the topic of the dissolution of the Austrian Empire, with the acceptance of this message by the government in Vienna, the National Council became the sovereign power in these Slovenian lands or their parts. The question that arises is: If the Ljubljana based government was able to mention the entire Primorska region (including Istria and the Kvarner Islands), why then was it necessary to keep going on about the “Slovenian parts” of Carinthia and Styria? Any normal government would take it for granted that in principle all Slovenian lands in their entirety would fall under the jurisdiction of the Ljubljana based National Council. If this would not suit everyone there would still be enough time later to clarify matters and start legal procedures accordingly. But no, the high politicians that took responsibility for the fate of Slovenes and their lands preferred to dismember their own lands; their threat of handing the whole thing over to the dark Balkanian monarch stirred up strong opposition even with native Slovenes which later proved a fatal blow to the plebiscite in Carinthia.3 It did not take Slovenian leaders long to abandon the larger part of Styria even though there was no shortage of interest in the “Slovenian affair” in Gradec (Graz). Defeatism, capitulation, collaborationism and other rubbish averse to the building of the country was what determined the fate of the paltry remnants of Slovenes who then went on to suffer the catastrophes of World War II, capitulation, exile and the genocidal slaughter. The victorious Yugoslavia did in fact succeed in acquiring the entire land of Primorska but Slovenian administration had no idea what to do with it and so it simply and quietly handed it over to Croatian officials. It is therefore no coincidence that at the time of the tumult of emancipation the Croatian administration found itself in the middle of the Gulf of Piran and not only on the left but now also on the right bank of the Mura river in the villages under the Gorjanci range of Bela Krajina and under the Snezhnik hill. Even the topmost experts of the legal profession made official statements about Slovenia not being a maritime country – that it does not connect to international waters and that it is in short a territorially deprived country. The fact that these so called experts are intellectually and patriotically deprived was of course never mentioned.

 

This is the situation that now found its way to the documents of the prepared arbitration agreement, with a strong godfather standing in the background just in case things start getting too entangled again.

 

The agreement determines the object and the method of the arbiters’ decision process. The objects of decision are the sea border and the land border (Point 3/1/a). Sounds simple. Therefore the tribunal has the power to decide the entire border however it sees fit as long as it makes its decision on the basis of international law (Point 4/1/a). At the same time the tribunal must decide on the matter of the contact of Slovenian territory with the international waters and on the regime in the aquatorium (3/1/b/c) while taking into account the principle of equity/proportionality and good relations between neighbours (Point 3/1/b). That’s all it says. What this means is that Slovenia must present all facts and arguments that correspond to the demanded criteria of international law.

I am sure that republic borders,4 municipal borders, administrative precincts, statistical data, self-government agreements, police surveillance precincts, merchant custom and procedures do not correspond to these criteria nor do they have any bearing on its view. Filled with this data is the very expensive and thick but also worthless (actually harmful) Bela knjiga (White Book) of the Ministry of Foreign Affairs from 2006. Also meaningless and without effect are agreements reached unilaterally (above, point 5 – no unilateral act after 25 June 1991); this goes for all agreements reached or unilaterally accepted by the DEMOS government pertaining to the neighbouring Yugoslav Republic of Croatia.

Since Croatia was not subject to international law at the time these acts are meaningless anyway.

At first glance Badinteri’s arbitrary decision to use the border between the former Yugoslav republics may seem to have some merit. This decision however possesses at least two cosmetic faults:

1) The Helsinki Accord states that international borders in Europe are unalterable. It defines procedures needed for eventual changes. None of the above was taken into account in the Slovenian-Croatian case.

2) To speak of a “border between republics” within a single united state when a republic is a geographic term5 is one thing, but to speak of a border between two stately subjects is another. Within a united single country administrative boundaries are variable and their effect is only administrative. But when this administrative boundary is to become an international border all other components come in to play, such as territorial integrity, historical facts, the will of the people etc.

 

It is therefore evident that Badinteri’s decision does not automatically translate into an international demarcation following the line that divided two local administrative units within Yugoslavia. This is all the clearer if there exists and is obvious to all a thousand-year-old international boundary on the line running from Reka to Kotoriba, respected even by the occupying forces who did not allow its Nazi Ustashe ally – NDH (Indepedent State of Croatia – quisling state) to extend its power over this border. However the incursions of its armed bands over this border and the killing of Slovenian inhabitants already during the war were all the more vicious (for instance the mass murder of all males at Planina on Gorjanci), not to mention the killings in Croatian concentration camps and the slaughters in Istria and between the rivers Drava and Mura after the war. The fact that Slovenes in the mentioned places sealed the Slovene character of these lands with their blood mus certainly be mentioned here. Therefore Badinteri’s arbitrary decision fails to meet the requirements from Point 4/1/a, even where it actually touches on the actual matter of international border between Slovenia and Croatia.

 

Similarly to Badinteri’s document the so-called Fundamental Constitutional Charter also repeats the “republic” blunder and is also unilateral and hence entirely invalid. It concerns a partner “on the other side of the negotiation table” that does not exist! There is no subject to international law on the other side. Croatia was not a sovereign country at the time and it was impossible to reach any internationally binding agreements with it and even more so – any type of unilateral obligation (to self), not even a constitutional one. Therefore, everything we’ve examined thus far does not meet the requirements of Point 4/1/a.

 

The only argument that possesses all the elements of international character is the international border between the Slovenian lands that entered SHS on 1 December 1918 and the province of Croatia – until that point within the Kingdom of Hungary. For over a thousand years this border was a legally internationally undisputed fact with all the adjacent attributes – precisely defined and marked in the field. In 1918 when Slovenian lands joined SHS /Yugoslavia (after Trianon Prekmurje up to Drava was added which was prior to that a part of the Republic of Hungary) this border remained untouched, but had no functional use. During the occupation at the time of World War II it was again automatically used as the border between the NDH and the occupied Slovenian lands: Prekmurje (including Medmurje!), Styria, Carniola and the Primorska region reaching as far as Reka (the city itself was again included in the Primorska – Venezia Giulia).

Even after World War II no act of international law altered this border and so it awaited – untouched – the dissolution of the state that came to be through a union of Slovenian lands and other regions. It is a catastrophe completely in keeping with the demonstrated customs and procedures exhibited by Slovenian so-called politicians and statesmen that all empowered government, parliamentary or party officials failed to notice this evident but utterly important fact.

Today we are facing the Arbitrary Agreement that is finally, after a hundred years, presenting Slovenian state-building arguments. Even though late, the agreement is presenting Slovenia with the opportunity to catch up and repair the damage. It is not possible to awaken the multitude of the fallen and murdered, to repair the immeasurable damage and replace the lost existences, but it is possible to present the tribunal with a simple but final and only truth which it must take into account. Only this truth, for nothing that it may receive from the Croatian side meets the demands of international law as defined in Point 4/1/a.

Perhaps Point 4/1/b apart from international law takes into account the principle of equity/proportionality and good relations between neighbours mostly so that the good neighbours, conceitedly believing that all they wish to gorge on automatically falls to them, do not suffer a stroke when the tribunal announces its final and binding decision.

It is possible to hope that this time the superpower that failed to exert enough pressure on the limp national-protectionist dilettantes, and to lend enough help to the unusual nation under the Alps valuable even to itself (ex. Jefferson), will try to mend this historical blunder.

 

(Ljubljana, 5 November, 2009)

 

 

____________

1 The term republic was used in former Yugoslavia for individual units within the federation. (translator’s note)

2 Part of the Brioni Agreement which framed the way the hostilities between Yugoslavia and Slovenia were stopped. (translator’s note)

3 The 1920 Carinthian Plebiscite determined the final border between Austria and Slovenia, leaving half of the Carinthian Slovenians in Austria – to a degree by their own choosing. (translator’s note)

4 Former Yugoslav republics (translator’s note)

5 Yugoslav republic only had a degree of autonomy – courts, army, official language – the high court was in Belgrade, there was also a common economy, and most importantly all the republics were lead by a common governmental body – the central committee. (translator’s note)

 

Translated from Slovenian by Jaka Jarc

 

 

Andrej Lenarčič

 

CONVENTION D’ARBITRAGE

 

Affaires slovènes et croates en signant sont encore loin d’être achevées. Tout a été soigneusement réfléchi et préparé à l’avance, mais concernant la ratification, même si les deux parties se débarassent de (trop) exigeante majorité constitutionnelle au Parlement,  peut se coincer. “Les jeux” entre la coalition dirigeante et l’oposition aux référendums, sont aussi parmis les outils qui peuvent être abusés.

Mais supposons, qu’il y a un accord ici et que le tribunal, immédiatement, quand la Croatie signe l’adhésion à la Communaute Européenne, va commencer à travailler et probablement va décider assez rapidement. Étant donné, que les expériences pratiques et tout ce que le public slovène sait concernant les relations avec la voisine du sud, justifie l’idée, que jamais ne sera possible de s’accorder, sur quoi que ce soit, diréctement entre les deux États, est la plus évidente, la seule option imposée à la décision d’un tiers- ou du tribunal arbitral ou une conférence intérnationale. Car les conférences intérnationales sont connues, que de la broussaille d’opinions et interêts qqch. se développe avec difficulté, tout dure et dure, est raisonable que la dêcision soit laissée au Tribunal spécial. La partie la plus encourageante est que sa décision sera obligatoire pour les deux pays et sera également matérialisée.

 

La scène de la politique slovène et surtout aussi sociale et politique publique se caractérise par une absence totale de construction de la nation, la cofusion conceptuelle et le refus de leur propre patrimoine et de l’identité.  Ainsi, à première vue, est évident que, les étrangers ne nous ont rien pris, ils nous ont pris seulement ce que les Slovènes ont négligé ou abandonné. Et aujourd’hui encore, après tant de décennies d’expériences brutales, nous approuvons encore de faux pas.

Pour illustrer:

Lorsque l’empereur d’Autriche, de temps (en particulier!), prince slovène Franz Jozef, a visité Klagenfurt et a entendu parler slovène de Matija Ziljski, a fait remarquer: “Qu’ y-a-t-il en slovene?« Et Ziljski a dit fermement: »Oui, les Slovènes d’ici jusq’à Vladivostok.« Bien sûr la déclaration était complètement hors de propos, fausse et particulièrement nocive. Au quel souverain, auprès d’une telle déclaration, la peau n’hérissait pas ” la peau nationale de sécurité«?  Et même, il serait juste que M. Ziljski dirait: »Bien sûr, depuis toujours, comme vous êtes depuis toujours notre prince élu.« Ou qqch. de pareille. Et ce n’est pas différent, par example, avec toujours si célébre déplacement du siège diocésain épiscopal de St. Andraz à Maribor. Il est vrai qu’ un nouveau centre slovène ecclésiastique a été établi, mais pourquoi, en même temps, on a dû laisser Klagenfurt et Graz au esprit allemand? Pourquoi,  après tout, la politique slovène n’a pas su répondre à la pression du nationalisme allemand et du irredentisme italien  autrement qu’elle les a divisés idéologiquement, les habitants du pays slovène, à tous ceux qui n’ont pas sonné d’un seul cornet, a refusé le droit d’être slovène, l’appartement qui a été attaqué par un moule chauvinist des voisins, elle a préféré de le laisser comme de le désinfecter? Au lieu que le sommet des évêques slovène approuvait la création de l’université slovène, qui était très proche de la réalisation à Trieste, la plus grande ville slovène, en ce temps-là, le haut clergé préférait au cour viennois, il a manipulé, que des fonds collectés au fonds impérial ont été dépensé pour l’école secondaire de l’église. Bien sûr, les élites allemandes et slovènes étaient inquiètes, qu’il se prodiserait trop d’intellectuels slovènes libérals. Ils peuvent se produire, mais seulement sous le cotrôle de…

 

Comme il était, en Slovénie, aussi l’effervescence toute politque du printemps des nations en 1848, quand partout ailleurs les élites nationales se sont formées, strictement contrôlées et au service de non écrite »gentleman agreement« (à l’église slovène la réligion, culture et folklore, à Wienne le gouvernement, l’armée et la diplomatie), est l’effondrement d’une communauté étatique de mille ans, où les territoires slovènes étaient une partie constitutive de sa propre personnalité juridique intérnationale, pris les slovènes, créateurs d’Etat, complètement non préparés. Toute l’énergie s’est consacrée à des décennies aux combats idéologiques, pour le dépoussement de ceux qui pensent autrement et pour la persuasion des gens, que la soumission à Balkan est la seule option pour la survie. Ainsi l’élite dirigéante a plongé les slovènes de la position de la nation constitutive dans le grand système d’État dans le gouffre balcanique et les a découpés aux minorités condamnées à mort dans quatre pays étrangers. Il serait aussi difficile de contester l’affirmation que ces principales forces slovènes portent en raison de ça toute la responsabilité pour toutes les catastrophes, les massacres et les pertes qui ont atteint les slovènes, dans près de cent ans.

Il n’est pas étonnant, que le public slovène n’a pas des concepts fondamentaux clarifiés de son histoire et État. De subjektivité de droit public des pays slovènes de Carinthie, Primorska, Carniola, Styrie nous avons su que rigoler, si nous l’avons remarqué. Pourquoi les autres nous l’offrent ou ne le prennaient pas pour soi-même? Au lieu que du côté »slovène« le mot de passe La Carinthie une et indivisible!  resonnait, avec lui sur les têtes slovènes a frappé carinthien arrivant souabe! Et pareil est l’histoire, non seulement en Carinthie, pas seulement aujourd’hui ou hier soir, mais partout et toujours, où les slovènes sommes à la maison.  Il n’y avait pas d’héro, qui, en 1991 levait la voix, que Primorska (Meranija, Küstenland, Litorale, Venezia Giulia) »une et indivisible«, toujours pays slovène, avec sa légitimité d’État, citoyens, territoire, frontière, droit. Bien sûr, comment pourrait-il, mais ni sur Primorska ni sur »des pays« personne n’a dû rien savoir. Si quoi que ce soit, il fallait savoir sur le pays, que comme le reste du régime bourgeois est enfin en train de mourir. Et car auprès des courses d’indépendences ont raclé presque exclusivement des étudiants de cette »science« de Kardelj, il n’est pas surprenant, qu’ils préféraient le commerce des armes, ils ont laissé aux voisins du territoire et de la richesse et  »couraient après leur moment«,  plutôt que de protéger les intérêts nationaux et l’intégrité territoriale de Primorska et d’autres pays slovènes, qui ont été unis en 1918 dans SHS et plus tard la Yougoslavie,  en 1991, ont,  automatiquement les mêmes, comme ils étaient au temps de l’union, aussi laissé l’ État commun.

Le manque d'(auto)conscience et l’endocrinement sont si absolues qu’aucune voix de raison n’a pas de force. Le chauvinisme yougoslave a effacé encore ce qui est vieux de plusieurs siècles »protecteur de la nation« et a resté après le massacre: l’originalité est devenue un mot de malédiction. Parler des choses de pays de Venise et de l’ État Corinthian n’est pas scientifique. L’oubli a couvert les invasions »turques« et le combat héroique des slovènes pour la survie. Le Front de Soča a disparu et l’héroïsme sans bornes des slovènes est enterré avec les tués. Le vide des têtes professionnelles a été rempli par la paille »des sciènces sociales«, qui non seulement ne savent rien, mais ils ne veulent rien savoir au sujet de la Slovénie, de l’histoire nationale slovène, les États slovènes- pays, les frontières slovènes. Ils acceptent avec soulagement chaque erreur de bouche étrangère pour éviter une menace, que d’après la logique naturelle, cependant, ils devineraient- diraient- un bon mot.

 

Tout cela et bien d’autres raisons ont amené à la conduite non créatrice d’État des responsables à un moment crucial de l’indépendance. Le dilletantisme n’a pas observé que le niveau intérnational juridique est qqch. d’autre que le niveau d’État. Dans la manière des communautés locales ils se sont occupés des affaires de l’État. Ils ont toujours »la République« pour »l’État«, parce qu’ils ne peuvent pas se séparer de la designation  »république« pour les affaires  »de l’État«. En tant que sujet du droit international,  ce que la Slovénie est devenue, quand elle a, le 25.juin 1991, annoncé et a établi la souveranité étatique, ils discutaient d’âme paisible et consultaient et acceptaient les engagements clés, sous le titre constitutionnel, à l’autre côté du table était une notion géographique ou l’entreprise privée d’un Tudjman, car la Croatie faisait, jusqu’à 8. octobre 1991, quand elle a annoncé et etabli son indépendance, encore partie de la Yougoslavie. Les fonctionnaires et les experts de notre État n’ont toujours pas remarqué et bien sûr ils n’essayent même pas de comprendre, qu’ aucun accord sur un tel niveau déféctueux, illegal et illégitime, ne vaut rien et ni n’existe pas. D’autant plus, que aucun de ces documents qui a été ainsi adopté, n’as pas été, après la restitution d’une situation normale- à savoir, quand à l’autre côté de la table, cependant, il semble, une entiteé approprié a apparu- par la suite ratifié, comme il convient et est d’usage.

Car on voit de si-dessus, qu’il y a eu le dilettantisme et l’inhabilité des fonctionnaires slovènes responsables et des politiciens, c’est correct, qu’ici on éclaircit le fond avec les raisons, pourquoi la ex-république voisine jougoslave n’a pas établi sa souverainété ainsi que la Slovénie. D’une sorte à moité et en secret et timide, elle a accepté une copie mal copiée de la déclaration slovène et puis caché le tout dans un tiroir. Bien sûr! Président du conseil exécutif était aussi Croate. Et Tudjman a su: si Zagreb déclare l’indépendance, et respecte l’accord et n’empêche pas- donc laisse- JLA de son territoire sur la Slovénie souveraine, il est automatiquement agresseur. La Croatie ne serait pas en mesure d’éviter à tout cela, aux conséquences correspondantes. Elle serait l’agresseur et elle répondrait. Ceci, bien sûr, n’a pas de tout convenu aux intrigants sur Ilico – ils ont eu d’autres comptes et ils ont préféré d’attendre un peu, au cours de l’agression ils ont volé en vitesse un peu plus, de ce qu’ils ont eu l’intention de voler. Des bandits astucieux n’ont pas compté, que le moratoire de Brioni se passera, et celui-ci les a attendu en état de la république Yougoslave, la Slovénie dans le statut du sujet du droit international. Légèrté du genre spécial, bien sûr, que les “politiques” slovènes – en fait des commerçants avec des sacs des marques- ils n’ont pas su, voulu ou dû appercevoir ces faits. Par conséquent, Zagreb a réussi de naviguer des mois du moratoire sans aucun dommage. Il est vrai qu’en raison de cette tromperie, plus tard, ils n’étaient pas autorisés à mettre en garde et exiger par ailleurs une vérification ultérieure normale de tout convenu précédemment.  Ainsi les documents adoptés sont restés invalides, inexistantes, mais- encore une fois!- les Slovènes n’ont même pas remarqué cela. Ils ont préféré se lamenter sur la baie de Piran et ont bati des digues de protéction contre les inondations le long du fleuve Mura à l’argent des contribuables slovènes.

Grotésque spécifique est encore un autre morceau, qui n’est pas, justement peu important, de la série infinie des réussites de l’élite quasi patelin comsomole, liée à cette épopée de Pomurje. Lorsque le premier ministre croate, Sanader, est venu voir, d’une manière supérieure, ce que les Kranjci bavardent au long de Mura, il a été accueilli par le premier slovène Janša. Sans doutes, il s’est assis dans la voiture du président d’au autre État, qu’il a condit par sa propre main, en riant, a pris (auparavant) sur le territoire slovène. Bien sûr, qu’est-ce qu’un étudiant de créateur d’État de Kumrovec rêve au moins sur le protocole, sinon la souveranité ou même sur l’Asseblée publique!

 

Intolérable, la situation, tout a fait illégale, à la frontière croate-slovène, est juste un autre résultat pitoyable du givre du printemps. Quel sera le dommage, quand les factures impayées des magasiniers et des commerçants, pendant les guerres de Balkan, est déjà trop horrible de penser.  Nous les avons un assez grand nombre, derrière le cou, en politique active. Ce que cela veut dire, il n’y a pas besoin d’expliquer spécialement. Il est donc moins douloureux pour discuter de l’affaire nouée concernant la question de la frontière, même si il s’agit des affaires importantes de droit public et pour la responsabilité. Et bien sûr, le problème actuel est la réalisation de mêmes tricheurs de couleurs.

Après près de deux décennies, avec le soutien de la superpuissance, qui avait beaucoup à voir avec le sort des Slovènes et des pays slovènes, déjà au début de cette “histoire slovène” à la fin de la Première guerre mondiale, un nouveau chapitre a commencé. Le courant convention d’arbitrage slovène-croate est le début du processus irreversible, dont le résultat sera obligatoire par les deux parties qui devront, à la pression intérnationale, l’absorber enfin dans leur réalité nationale.

Aujourd’hui, que le public ne connait pas encore tous les details, notamment les procès- verbaux du président Wilson à Paris avec les représentants slovènes, particulièrement avec le prince évêque Jeglič et avec la délégation, qui comprenait également le dr. Lambert Ehrlich, est difficile de croire, que l’image des événements de ce temps est claire et objective. Cependant, il est évident, que même pas la volonté de superpuissance, comme telle qu’il était autrefois l’Amerique et son président, qu’elle reconnaisse à la Slovénie la souveraineté d’État, ne pouvait pas avoir l’effet, car la politique slovène n’était pas prête pour cela. Contrairement à, par example, la république Tcheque, pour laquelle Masaryk, tout le temps de la guerre, a construit à la maison et à l’étranger, les circonstances, qui ont conduit après soi-mêmes les Tcheques dans un État suverain, et en plus- Les Slovaques maladroits semblables aux Slovènes, tandis que les politiques slovènes ont tapagé à haute voix concernant »le tribu de trinité« et concernant »la Yougoslavie, seule solution«. Bien sûr, les mauvais esprits sur Kaptol et Griču et au dessus du confluent de Sava et Donava, ont ri d’une manière volupteuse.  Riche (pour les conditions de là-bas) et civilisé le troupeau slovène s’est mis en avant dans leur grange. Pour certains il était de trop. Mais l’obsession des quasi protécteurs nationaux dans le pays slovène était sans bornes. Heureusement, le président du conseil national à Ljubljana, Jožef chevalier Pogačnik, a annoncé au gouvernement central à Vienne, la décision du Conceil national, d’assumer le plein pouvoir et l’administration dans les terres slovènes, qu’il les a limitativement enumérés: Primorska avec Istra, Carniole, partie slovène de Carinthie et la partie slovène de Styrie. Ainsi, nous savons au moins une vérité importante. Conformement à l’opinion officiel de l’ex-souverain et du gouvernement central, concernant la dissolution de l’Empire autrichien, est avec cela, quand le quevernement autrichien a accepté le message, le Conceil national est devenu le pouvoir souverain dans les pays enumérés slovènes ou ses parties. Ici se pose la question suivante: si le gouvernement sage de Ljubljana a pu parler d’entière Primorska (donc ensemble avec Istra et les îles de Kvarner), pourquoi étai-il necessaire de parler en avant et par coeur sur ” les parties slovenès” de Carinthie et de la Styrie? Pour tout gouvernement normal serait, concernant, les faits historiques et des réalités connu de soi-même, que, du principe, toutes les terres slovènes dans son ensemble tombent sous la domination du Conceil national de Ljubljana. Si cela ne plairait pas à qqn., plus tard, on aura encore le temps de dresser un bilan et pour des procédures juridiques de clarification. Mais non, champions politiques, qui ont pris la responsabilité du sort des slovènes et de leurs pays, ont préféré de démembrer leurs pays; avec la menace qu’il délivreront tout au monarque sombre balkanique, ils ont attiré une forte opposition, même de certins slovènes ethniques, et cela, au plébiscite en Carinthie, a eu une vengeance fatale.  Les dirigéants slovènes ont dit au revoir à la plus grande partie de la Styrie en vitesse, même si à Graz, il y a avait des désireux pour »l’affaire slovène«.

Le défaitisme, manutention des défatistes, collaborationnisme et ce qu’est des déchets qui apparaissent non créateur d’État–cela a détérminé le sort des restes très pauvres des Slovènes, après apparait encore la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, capitulations, exils et les massacres génocidaires. La Yougoslavie, après la victoire, a autrement gagné presque toutes les terres de Primorska, mais l’administration slovène n’a pas su quoi faire avec lui et a laissé sa plus grande partie, sans commentaire, aux fonctionnaires croates. Il est donc pas un hasard, que dans la fermentation d’être indépendant, l’administration croate s’est trouvé au milieau de la baie de Piran, et non seulement du côté droite, mais aussi du côté gauche de Mura, dans les villages sous Gorjanci et Bela Krajina et dans les solitudes de Snežnik.  Même le sommet de la profession juridique a officiellement proclamé, que la Slovénie n’est pas un pays maritime, qu’il n’a pas de sortie à la mer ouverte et qu’il est, en bref, l’État défavorisé des territoires. Bien sûr, personne ne parlait du fait évident, qu’il s’agit de diminution intellectuelle et de conscience nationale  de ces quasi experts.

Cette situation se trouve maintenant dans les documents de la convention preparée sur l’arbitrage, qui a un fort parrain derrière, que, par hasard, ça se compliquerait pas trop de nouveau.

 

L’accord prévoit le sujet et procédé de décision des arbitres. Sujet de décision est la frontière en mer et la frontière terrestre (Point 3/1/a). Facile. Donc, le tribunal peut décider concernant toute la frontière, comme il lui plait, aussi longtemps qu’il tient compte de la règle de base, de se prononcer sur la base du droit international. (Point 4/1/a). En même temps, le tribunal doit se prononcer sur le contact territorial slovène avec la mer ouverte et le régime dans les eaux (3/1/b/c) en prenant en considération aussi le principe d’équité/proportionnalité et de bonnes relations de voisinage (Point 3/1/b). C’est tout, ce qu’est écrit à ce sujet. Cela signifie, bien sûr, que la Slovénie doit présenter tous les faits et arguments, qui correspondent au critère requis du droit international.

Ils ne correspondent surement pas à ce critère et à son optique n’ont absolument aucun effet de la frontière république, de la frontière municipale, zones administratives, statistiques, arrangements d’autogestion, zones de surveillance policière, pratiques et procédures comerciales, tout est plein et très cher et lourd, mais sans valeur (en fait, nocif) Livre blanc MZZ RS de l’année 2006. Les accords, qui ont été conclu de la manière unilatérale, n’ont aussi aucun sens et effet (regardez Point 5. – après 25. juin 1991 aucun acte unilatéral); cela vaut pour tous les accords, qui sont conclus par le gouvernement de Demos ou pris soi-même concernant la république voisine yougoslave, la Croatie. Étant donné, que la Croatie puis, n’a pas été soumise au droit intérnational, ces actes sont, de toute façon,  complètement dénués de sens.

À première vue, la décision arbitraire de Badinter,  pourrait avoir une certaine importance, que la frontière entre les républiques devient la frontière entre les États. Cette décision a, au moins, deux erreurs cosmétiques:

 

1) L’acte de Helsinki parle du fait que les frontières entre les États ne peuvent pas être changées en Europe. Il définit les prosédures qui sont nécessaires pour les changements événtuels. Dans le cas Croate-Slovène, rien de tout cela n’a pas été respecté.

2) Parler de »frontière république« dans un seul pays uni, quand la république est le concept géographique, est une chose, mais de parler de la »frontière de la république«, quand il s’agit de la frontière entre deux operateurs nationaux, est une autre chose. Au sein d’un seul pays uni, les délimitations administratives sont quelconques et, n’ont pas d’autres effets que administratifs. Quand la démarcation entre les États d’ »inter (entre) république« est la délimitation entre États, aparaissent les autres composants- intégrité territoriale, faits historiques, volonté du people, etc.

 

Il est donc évident, que la décision de Badinter ne signifie pas automatiquement la démarcation entre les États sur la ligne, qui a administrativement divisé deux collectivités locales au sein de la Yougoslavie.   Plus sûrement, si elle existe et si tout le monde peut la voir, la frontière de mille ans entre les deux États sur la ligne Reka – Kotoriba, qui a été respecté même par des occupateurs parmis la Seconde Guerre mondiale et ils n’ont pas permis a son alliée nazis oustachi NDH d’étendre son pouvoir à travers cette frontière. Déjà pendant la guerre, ses bandes armées ont invasé à travers la frontière et ont assassiné le peuple slovène (par ex. l’assassin en masse de tous les hommes à Planina sur Gorjanci), de ne pas parler des massacres dans les camps de concentration et les carnages après la guerre à Istra et entre Drava et Mura. Il faut dire, que cela ne sera pas oublié, que les slovènes, dans les lieux mentionés, ont scellé, avec le sang la Slovénianeté du pays concerné.

Donc, ni la décision arbitraire de  Badinter ne répond pas au critère du Point  4/1/a, jusqu’ à présent, bien sûr, interfère dans la frontière réellee entre la république Slovénie et la Republique Croatie.

Pareil comme chez Badinterj vaut aussi pour si nommé Charte constitutionnelle de base, qui répète le truisme »république«; surtout parce qu’il est à sens unique et donc totalement inefficace, car il concerne le partenaire  »sur (à travers) la table«, qui n’existe pas! Il n’y a pas d’objet du droit intérnational de l’autre côté. La Croatie, en ce temps là, n’était pas, un État suverain et il n’a pas été possible de conclure des accords intergouvernementaux  contraignants avec elle et encore moins les engagements unilateraux (auto)engagement. Bien que constitutionnel. Tout précédemment énuméré ne remplit pas les conditions du Point 4/1/a.

 

Le seul argument, qui a tous les éléments du caractère inter-État, est la frontière entre les terres slovènes, qui sont entrés, le 1. décembre 1918, dans SHS, et la province ancienne à l’intérieur du Royaume de la Hongroie- Croatie. Cette frontière est, mille ans et encore plus, un fait incontestable du droit intérnational avec tous les attributs, précisament définie et marquée sur le terrain.  En 1918, à l’entrée des terres slovènes (après Trianon encore  Prekmurje jusqu’à Drava, auparavant partie de la république Hongrie, les a rejoint) dans SHS / Yougoslavie, cette frontière restait intacte, mais hors fonction.  Pendant l’occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, était sur elle même de nouveau valide la frontière entre NDH et des pays occupés slovènes Prekmurje (avec Medmurjem!), Styrie, Kranjska et Primorska jusqu’à Reka (ce dernier a été inclus dans le cadre Primorska – Venezia Giulia).

Même après la Seconde Guerre mondiale, aucun acte intérnational du droit n’a pas changé cette frontière et ainsi, elle a attendu intacte la désintegration d’État, qui a été formé par la fusion des terres slovènes et d’autres régions. Catastrophique, mais conformement aux habitudes et pratiques attestés  des quasi politiciens et pseudo politiques, est le fait, que a personne autorisée par le gouvernement slovène, au parlement ou dans les parties politiques, ce fait évident, très important, n’a pas tombé aux yeux.

Aujourd’hui, nous avons devant nous, une convention d’arbitrage qui, finalement, après une centaine d’années, met sur la table les arguments slovènes d’État.  La convention sinon tard, mais pas trop tard, ouvre la possibilité, que la Slovénie répare les dégâts. Impossible de réveiller les masses tombées et assassinées, ce n’est pas possible de récuperer les dommages immenses et remplacer les existences perdues, mais on peut mettre devant le tribunal ce qui est écrit ici, simplement une vérité finale et unique, qu’il doit prendre en compte. Seulement cette vérité, parce que rien d’autre, ce que le côté croate mettra y devant, n’a pas de carastéristiques intérnationales, requises par le Point 4/1/a.

Il n’est peut-être pas loin de la vérité, que au Point 4/1/b en plus de droit international est prévu la consideration de justice/de la proportionnalité et de bon voisinage principalement, que des voisins trop puissants, qui imaginent, que tout, ce qu’ils s’approprient, est automatiquement à eux, ne serait pas touchés aux accidents vasculaires cérébraux, lorsque le tribunal annoncera sa décision définitive et exécutoire.

Il est possible d’espérer que, cette fois, la superpuissance, qui avant neuf décennies, n’a pas assez pressé sur les dillettantes flasques, et n’a pas assez aidé a la nation bizarre, mais même pour elle (prim.Jefferson), à la nation subalpine précieuse, va essayer de réparer cette erreur historique.

 

(Ljubljana, 5. 11. 2009) 

 

Andrej Lenarčič

 

SPORAZUM O ARBITRAZHI

 

Slovensko-hrvaške zadeve s podpisom še zdaleč niso zaključene. Je sicer vse zelo natančno vnaprej premišljeno in pripravljeno, vendar se pri ratifikaciji, četudi se na obeh straneh izmikajo (pre)zahtevni ustavni večini v parlamentu, lahko kaj zatakne. Igrarije vladajoče koalicije in opozicije z referendumi prav tako sodijo med orodja, ki jih je mogoče zlorabiti.

A vzemimo, da je sporazum tu in da bo tribunal takoj, ko Hrvaška podpiše pristop k Evropski skupnosti, začel z delom in verjetno razmeroma hitro odločil. Glede na to, da praktične izkušnje in sploh vse, kar slovenska javnost ve o odnosih z južno sosedo, upravičuje misel, da se nikoli ne bo mogoče o ničemer dogovoriti neposredno med obema državama, je več kot očitno edina možnost vsiljena odločitev nekoga tretjega – ali arbitražnega tribunala ali kake mednarodne konference. Ker je o mednarodnih konferencah znano vsaj to, da se iz goščave mnenj in interesov težko kaj prida izcimi, vse skupaj pa traja in traja, je razumno, da se odločanje prepusti posebnemu tribunalu. Najbolj pozitivno pri tem je, da bo njegova odločitev obvezna za obe državi in bo tudi udejanjena.

 

Za slovensko politično, posebej pa tudi za družbeno in državnopolitično sceno je značilno popolno pomanjkanje državotvornosti, pojmovna zmeda in odrekanje lastni dediščini in identiteti. Tako je na prvi pogled očitno, da nam tujci niso skoraj ničesar ukradli, le pobrali so, kar smo Slovenci zanemarili ali (za)pustili. In celo danes, po toliko desetletjih krutih izkušenj, še vedno hvalimo napačne korake.

Za ilustracijo:

Ko je avstrijski cesar, sicer oddavna (predvsem!) slovenski knez, Franc Jožef, obiskal Celovec in je slišal slovensko govorico Matije Ziljskega, je pripomnil: »Kaj tu po slovensko?« In Ziljski je odločno izjavil: »Ja, Slovenci od tu do Vladivostoka.« Seveda je bila izjava popolnoma neumestna, neresnična in še zlasti škodljiva. Le kateremu suverenu bi se ob taki izjavi ne naježila »nacionalnovarnostna koža«? In sploh bi bilo edino primerno, da bi gospod Ziljski rekel: »Seveda, od nekdaj, kakor ste od nekdaj vi naš izvoljeni knez.« Ali kaj podobnega. In nič drugače ni na primer z vedno tako slavljeno selitvijo lavantinskega škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor. Že res, da se je vzpostavilo novo slovensko cerkveno središče, a zakaj je bilo treba hkrati prepustiti Celovec in Gradec nemštvu? Zakaj, navsezadnje, slovenska politika ni znala odgovoriti na pritisk nemškega nacionalizma in italijanskega iredentizma drugače, kot da je ideološko razdelila stanovalce slovenske domovine, vsem, ki niso trobili v en rog, odrekla celo pravico biti Slovenec, stanovanje, ki ga je napadla šovinistična plesen sosedov, pa je raje zapustila, kot da bi ga dezinficirala? Namesto da bi slovenski škofovski vrh podprl ustanovitev slovenske univerze, ki je bila zelo blizu uresničenju v Trstu, takrat največjem slovenskem mestu, je visoki kler raje na dunajskem dvoru zmanipuliral, da so v cesarskem skladu zbrana sredstva porabili za cerkveno srednjo šolo. Seveda, tako nemško kot slovensko elito je skrbelo, da bi nastalo preveč svobodomiselnih slovenskih intelektualcev. Lahko nastajajo, a le pod kontrolo …

 

Ker je bilo na Slovenskem tudi vse politično vrenje od pomladi narodov leta 1848, ko so se povsod drugod oblikovale nacionalne elite, strogo pod nadzorom in v službi nenapisanega »gentleman agreement« (slovenski Cerkvi religija, kultura in folklora, Dunaju pa oblast, vojska in diplomacija), je razpad tisočletne državne skupnosti, v kateri so bile slovenske dežele konstitutivni del z lastno mednarodnopravno subjektiviteto, zalotil Slovence državotvorno popolnoma nepripravljene. Vsa energija se je desetletja trošila za ideološke boje, za odrivanje drugače mislečih in za prepričevanje ljudstva, da je podreditev Balkanu edina možnost za preživetje. Tako je vodilna slovenska elita Slovence pahnila s položaja konstitutivne nacije v velikem državnem sistemu v balkanski ponor in jih razkosala v na smrt obsojene manjšine v štirih tujih državah. Težko bi tudi ugovarjali trditvi, da te vodilne slovenske sile nosijo zaradi tega vso odgovornost za vse katastrofe, pokole in izgube, ki so potem Slovence doletele v skoraj sto letih.

Ni nobeno čudo, da slovenska javnost nima razčiščenih osnovnih pojmov o svoji zgodovini in državnosti. Iz državnopravne subjektivitete slovenskih dežel Koroške, Primorske, Kranjske, Štajerske smo se znali le norčevati, če smo jo sploh opazili. Le zakaj bi nam jo potem drugi ponujali oziroma bi je ne vzeli zase? Namesto da bi s »slovenske« strani odmevalo geslo Koroška ena in nedeljiva!, je z njim po slovenskih buticah mlatil koroški švabski prihajač! In taka je zgodba ne le na Koroškem, ne le danes oziroma sinoči, marveč povsod in vedno, kjer smo Slovenci doma. Ni bilo junaka, ki bi leta 1991 povzdignil glas, da je Primorska (Meranija, Küstenland, Litorale, Venezia Giulia) »ena in nedeljiva«, vedno slovenska dežela, s svojo državnostno legitimiteto, državljani, teritorijem, mejo, pravom. Seveda, le kako bi, saj ne o Primorski ne o »deželah« nihče ni smel nič vedeti. Če že kaj, je bilo treba o državi vedeti, da kot ostanek buržoazne ureditve dokončno odmira. In ker so se pri osamosvojitvenih opravkih na vrh prigrebli skoraj izključno učenci te kardeljanske »znanosti«, ni čudno, da so raje trgovali z orožjem, prepuščali sosedom teritorij in premoženje ter »lovili svoj trenutek«, namesto da bi zavarovali nacionalne interese in ozemeljsko celovitost Primorske in drugih slovenskih dežel, ki so se leta 1918 združile v SHS in kasnejšo Jugoslavijo, leta 1991 pa so, avtomatično enake, kot so bile ob združitvi, tudi zapuščale skupno državo.

Pomanjkanje (samo)zavesti ter indoktrinacija sta tako totalna, da noben glas razuma ne pride do veljave. Jugoslovanski šovinizem je zradiral še tisto, kar je po stoletnem »narodnozaščitniškem« masakru ostalo: avtohtonost je postala psovka. Govoriti o venetskih rečeh in karantanski državi ni znanstveno. Pozaba je prekrila »turške« vpade in herojski boj Slovencev za preživetje. Izginila je Soška fronta in brezmejna junaštva Slovencev so pokopana s pobitimi. Praznino strokovnjaških glav je zapolnila slama »družbenih ved«, ki ne le da ničesar ne vedo, temveč sploh nočejo vedeti ničesar o Sloveniji, slovenski državni zgodovini, slovenskih državah – deželah, o slovenskih mejah. Prav z olajšanjem sprejmejo vsako floskulo iz tujih ust, da se le izognejo nevarnosti, da bi po naravni logiki vendarle kdaj uganili – bleknili – kakšno pravo besedo.

 

Vse to in še mnogi drugi razlogi so botrovali nedržavotvornemu ravnanju odgovornih v odločilnem času osamosvajanja. Diletantizem je ne opaziti, da je mednarodnopravna raven nekaj drugega kot državna. V maniri krajevnih skupnosti so se lotili državnih zadev. »Republiko« imajo še dandanašnji za »državo«, saj se nikakor ne morejo ločiti od poimenovanja »republiški« za stvari, ki so »državne«. Kot subjekt mednarodnega prava, kar je Slovenija postala, ko je 25. junija 1991 razglasila in uveljavila državno suvereniteto, so se mirne duše pogovarjali in dogovarjali ter sprejemali pod ustavnim naslovom ključne zaveze, na drugi strani mize je bil pa geografski pojem oziroma privatno podjetje nekega Tudjmana, saj je bila Hrvaška do 8. oktobra 1991, ko je razglasila in uveljavila svojo samostojnost, še del Jugoslavije. Funkcionarji in strokovnjaki naše države še danes tega niso opazili in seveda niti ne poskušajo razumeti, da noben dogovor na tako defektni, nelegalni in nelegitimni ravni ne velja nič niti ne obstaja. Toliko manj, ker nobenega tako sprejetega dokumenta niso po vzpostavitvi normalnega stanja – torej ko se je na drugi strani mize vendarle pojavil ustrezen subjekt – naknadno ratificirali, kot se spodobi in je v navadi.

Ker je iz navedenega razvidno, da je šlo za diletantizem in nekompetentnost odgovornih slovenskih funkcionarjev in državnikov, je prav, da se tukaj osvetli ozadje z razlogi, zakaj sosednja nekdanja jugoslovanska republika ni uveljavila svoje suverenitete hkrati s Slovenijo. Nekako na pol skrivaj in sramežljivo je le sprejela slabo prepisano kopijo slovenske izjave, potem pa vse skupaj skrila v predal. Seveda! Predsednik zveznega izvršnega sveta je bil tudi Hrvat. In Tudjman je vedel: če Zagreb razglasi samostojnost, potem pa izpolni dogovor in ne ovira – torej spusti – JLA s svojega ozemlja nad suvereno Slovenijo, je avtomatično agresor. Hrvaška se ne bi mogla izogniti vsem temu dejstvu ustrezajočim posledicam. Bila bi agresor in bi odgovarjala. To pa seveda spretnjakovičem nad Ilico nikakor ni ustrezalo – so pač imeli še druge račune in so raje malo počakali, med agresijo pa so na hitro ukradli še kaj več od tistega, kar so že tako imeli namen ukrasti. Niso pa premeteni zlikovci računali, da se bo zgodil brionski moratorij, in ta jih je doletel v stanju jugoslovanske republike, Slovenijo pa v statusu subjekta mednarodnega prava. Šlamastika posebne vrste je seveda, da slovenski »državniki« – v resnici trgovčiči z vrečami mark – teh dejstev niso znali ali hoteli ali smeli opaziti. Zato je Zagrebu uspelo prejadrati moratorijske mesece brez kake škode. Res pa je, da zaradi tega prevarantstva kasneje niso smeli na to opozarjati in zahtevati sicer običajnega naknadnega preverjanja vsega dotlej dogovorjenega. Tako so sprejeti dokumenti ostali neveljavni, neobstoječi, a – spet ! – Slovenci tega niso niti opazili. Raje so jadikovali o Piranskem zalivu in sosedom za denar slovenskih davkoplačevalcev gradili protipoplavne nasipe ob Muri.

Groteska posebne sorte je še en ne ravno nepomemben drobec iz neskončne vrste dosežkov prikoritene komsomolske kvazi elite, povezan s to pomursko epopejo. Ko je predsednik hrvaške vlade Sanader vzvišeno prišel pogledat, kaj neki ropotajo oni Kranjci tam ob Muri, ga je pričakal slovenski premier Janša. In je meni nič tebi nič prisedel v avto predsednika druge države, ki ga je lastnoročno, režeč se, popeljal po (dotlej) slovenskem ozemlju. Seveda, le kaj naj se sanja učencu kumrovškega državotvorja vsaj o protokolu, če že ne o suvereniteti ali celo o pojezdu!

 

Nevzdržno, docela protipravno stanje na slovensko-hrvaški meji je le še en klavrn dosežek pomladne slane. Kolikšna bo namreč škoda, ko se bodo odprli neporavnani računi skladiščnikov in trgovčičev med balkanskimi vojnami, je namreč preveč grozno že pomisliti. Ne nazadnje jih imamo kar nekaj za vratom v aktivni politiki. Kaj to pomeni, ni treba posebej razlagati. Zato je manj boleče razpravljati o zavozlani zadevi z mejo, četudi gre za krucialne državnopravne reči in za odgovornost. In seveda je obstoječi problem dosežek istih barvastih kalinov.

 

Po skoraj dveh desetletjih se je s podporo velesile, ki je imela veliko opravka z usodo Slovencev in slovenskih dežel že na začetku te »slovenske zgodbe« ob koncu prve svetovne vojne, začelo novo poglavje. Aktualni slovensko-hrvaški sporazum o arbitraži je začetek nepovratnega procesa, katerega rezultat bo zavezujoč in ga bosta morali obe strani pod mednarodnim pritiskom dokončno vsrkati v svojo državno realnost.

Danes, ko javnosti še niso poznane vse podrobnosti, zlasti zapisniki pogovorov predsednika Wilsona v Parizu s slovenskimi reprezentanti, posebno s knezoškofom Jegličem in z delegacijo, v kateri je bil tudi dr. Lambert Ehrlich, je težko verjeti, da je podoba takratnega dogajanja jasna in objektivna. Vsekakor pa je očitno, da niti še taka pripravljenost velesile, kot je bila takrat Amerika, in njenega predsednika, da Sloveniji prizna državno suvereniteto, ni mogla imeti učinka, saj slovenska politika za kaj takega sploh ni bila pripravljena. V nasprotju na primer s Češko, za katero je Masaryk ves čas vojne intenzivno gradil doma in na tujem okoliščine, ki so potem same po sebi povedle Čehe v suvereno državo, še več – Slovencem podobno nerodne Slovake so dobili za povrh, medtem pa so slovenski politiki na ves glas razgrajali o »troedinem plemenu« in o »Jugoslaviji, edini rešitvi«. Seveda so se zli duhovi na Kaptolu in Griču ter nad sotočjem Save in Donave nasladno hahljali. Bogata (za tamkajšnje razmere) in civilizirana slovenska čreda je sama rinila v njihov hlev. Nekaterim je bila celo odveč. A obsedenost kvazi narodnih zaščitnikov na Slovenskem je bila brezmejna. Še sreča, da je predsednik Narodnega sveta v Ljubljani, Jožef vitez Pogačnik, sporočil centralni vladi na Dunaju odločitev Narodnega sveta, da prevzema vso oblast in upravo v slovenskih deželah, ki jih je taksativno naštel: Primorska z Istro, Kranjska, slovenski del Koroške in slovenski del Štajerske. Tako vsaj poznamo pomembno resnico. Skladno z uradnim stališčem dotedanjega suverena in centralne vlade glede razpada Avstrijskega cesarstva, je s tem, ko je dunajska vlada sporočilo akceptirala, Narodni svet postal suverena oblast v naštetih slovenskih deželah oziroma njih delih. Tu se pojavi vprašanje: če je modra ljubljanska vlada znala omeniti celovito Primorsko (torej skupaj z Istro in Kvarnerskimi otoki), čemu je bilo treba vnaprej in kar na pamet govoričiti o »slovenskih delih« Koroške in Štajerske? Za vsako normalno vlado bi bilo glede na znane zgodovinske in dejanske okoliščine samo po sebi umevno, da načelno sodijo pod oblast ljubljanskega Narodnega sveta vse slovenske dežele kot celote. Če komu to ne bi ustrezalo, bi bil kasneje še vedno čas za ugotavljanje stanja in za legalne postopke razčiščevanja. Toda ne, politični prvaki, ki so tedaj prevzeli odgovornost za usodo Slovencev in njihovih dežel, so raje vnaprej razkosavali svoje dežele; z grožnjo, da bodo vse skupaj izročili mračnemu balkanskemu monarhu, pa so vzbudili ostro nasprotovanje celo mnogih etničnih Slovencev, in to se je pri kasnejšem plebiscitu na Koroškem tudi usodno maščevalo. Od večjega dela Štajerske pa so se slovenski voditelji poslovili kar na hitro, četudi celo v Gradcu ni bilo malo vnetih za »slovensko stvar«.

Defetizem, kapitulanstvo, kolaborantsvo in kar je še nedržavotvornega smetja –to je krojilo usodo bornega preostanka Slovencev, ki jih je potem doletela še katastrofa druge svetovne vojne, kapitulacije, izgnanstva in genocidne morije. Jugoslavija je po zmagi sicer (pri)dobila skoraj vso deželo Primorsko, a slovenska uprava z njo ni vedela kaj početi in jo je večji del brez komentarja prepustila hrvaškim uradnikom. Nobeno naključje torej ni, da se je v osamosvojitvenem vrenju hrvaška uprava znašla na sredini Piranskega zaliva, ter ne le na desnem, marveč sedaj že tudi na levem bregu Mure, v podgorjanskih vaseh v Beli krajini in v snežniških samotah. Celo vrh pravne stroke je uradno razglašal, da Slovenija ni pomorska država, da nima izhoda na odprto morje in da je, skratka, teritorialno prikrajšana država. O v nebo vpijočem dejstvu, da gre le za intelektualno in narodnozavedno prikrajšanost teh kvazistrokovnjakov, seveda ni govoril nihče.

 

Tako stanje se je sedaj znašlo na papirjih pripravljenega sporazuma o arbitraži, ki ima zadaj močnega botra, da se po naključju ne bi znova preveč zavozlalo.

 

Sporazum določa predmet in način odločanja arbitrov. Predmet odločanja je meja na morju in meja na kopnem (Točka 3/1/a). Preprosto. Torej tribunal lahko odloča o vsej meji, kakor se mu zahoče, dokler upošteva osnovno pravilo, da razsoja na podlagi mednarodnega prava (Točka 4/1/a). Hkrati mora tribunal odločiti o stiku slovenskega teritorija z odprtim morjem in o režimu v akvatoriju (3/1/b/c) ter pri tem upoštevati tudi načelo pravičnosti/sorazmernosti in dobrososedskih odnosov (Točka 3/1/b). To je vse, kar piše glede tega. Pomeni pa, seveda, da mora Slovenija pokazati vsa tista dejstva in argumente, ki ustrezajo zahtevanemu kriteriju mednarodnega prava.

Temu kriteriju zanesljivo ne ustrezajo in v njegovi optiki nimajo prav nobenega učinka republiške meje, občinske meje, upravna območja, statistični podatki, samoupravni dogovori, policijska nadzorna območja, trgovski običaji in postopki, česar vsega je polna silno draga in zajetna, a ničvredna (pravzaprav škodljiva) Bela knjiga MZZ RS iz leta 2006. Prav tako nimajo nobenega pomena in učinka dogovori, ki so bili sklenjeni enostransko (gl. Točka 5. – po 25. juniju 1991 sploh noben enostranski akt); to velja za vse dogovore, ki jih je Demosova vlada sklenila ali sama sprejela glede na sosednjo jugoslovansko republiko Hrvaško. Ker Hrvaška tedaj ni bila subjekt mednarodnega prava, so tovrstni akti tako ali tako povsem brez pomena.

Na prvi pogled bi utegnila imeti določen pomen Badinterjeva arbitrarna odločitev, da medrepubliška meja postane meddržavna meja. Ta odločitev ima vsaj dve lepotni napaki:

 

1) Helsinška listina govori o nespremenjljivosti meddržavnih meja v Evropi. Določa postopke, ki so potrebni za eventualne spremembe. V slovensko-hrvaškem primeru nič od tega ni bilo spoštovano.

2) Govoriti o »republiški meji« znotraj enovite skupne države, ko je republika geografski pojem, je eno, toda govoriti o »republiški meji«, ko gre za mejo med dvema državnima subjektoma, pa je drugo. Znotraj enovite skupne države so upravne razmejitve poljubne in razen upravnih nimajo drugih učinkov. Ko pa naj bi postala »medrepubliška« razmejitev meddržavna, nastopijo še vse druge komponente – ozemeljska celovitost, zgodovinske danosti, volja prebivalstva itd.

 

Torej je evidentno, da Badinterjeva odločitev ne pomeni avtomatično meddržavne razmejitve po črti, ki je upravno razmejevala dve lokalni upravi znotraj Jugoslavije. Toliko bolj zagotovo, če obstaja in je vsem na očeh tisočletna meddržavna meja na črti Reka – Kotoriba, ki so jo spoštovali celo okupatorji med drugo svetovno vojno in niso dovolili svoji nacistični ustaški zaveznici NDH, da bi s svojo oblastjo segla prek te meje. So pa zato toliko bolj besno že med vojno njene oborožene tolpe vpadale čez mejo in morile slovensko prebivalstvo (npr. množični pomor vseh moških v Planini na Gorjancih), da o pobojih v hrvaških koncentracijskih taboriščih in še povojnih pomorih v Istri ter med Dravo in Muro ne govorimo. To je potrebno povedati, da ne bo pozabljeno, da so Slovenci v omenjenih krajih s krvjo zapečatili slovenskost zadevne dežele.

Torej niti Badinterjeva arbitrarna odločitev ne ustreza kriteriju iz Točke 4/1/a, kolikor seveda sploh posega v dejansko meddržavno mejo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Podobno kot pri Badinterju velja tudi za t. i. Temeljno ustavno listino, ki ponavlja »republiško« floskulo; posebno še, ker je enostranska in zato povsem neveljavna, saj zadeva partnerja »prek mize«, ki ga ni! Ni namreč subjekta mednarodnega prava na drugi strani. Hrvaška takrat ni bila suverena država in z njo ni bilo mogoče sklepati nikakršnih meddržavno zavezujočih dogovorov in še manj kakršne koli enostranske (samo)zaveze. Četudi ustavne. Vse doslej našteto torej ne izpolnjuje pogojev iz Točke 4/1/a.

 

Edini argument, ki ima vse elemente meddržavnega značaja, je meddržavna meja med slovenskimi deželami, ki so 1. decembra 1918 vstopile v SHS, in dotedanjo provinco znotraj Kraljevine Ogrske – Hrvaško. Ta meja je tisoč let in več nesporno mednarodnopravno dejstvo z vsemi atributi, natančno določena in zaznamovana na terenu. Leta 1918 je z vstopom slovenskih dežel (po Trianonu se jim je pridružilo še Prekmurje do Drave, dotlej del Madžarske republike) v SHS / Jugoslavijo ta meja ostala nedotaknjena, a izven funkcije. Med okupacijo v času druge svetovne vojne je bila znova sama po sebi veljavna meja med NDH in okupiranimi slovenskimi deželami Prekmurje (z Medmurjem!), Štajerska, Kranjska in Primorska do Reke (slednja je bila vrnjena v okvir Primorske – Venezia Giulia).

Tudi po drugi svetovni vojni te meje ni spreminjal noben mednarodnopravni akt in je tako nedotaknjena dočakala razpad države, ki je bila nastala z združitvijo slovenskih dežel in drugih pokrajin. Katastrofalno, vendar povsem v skladu z izpričanimi navadami in ravnanji slovenskih kvazipolitikov in psevdodržavnikov, pa je dejstvo, da nikomur od pooblaščenih pri slovenski vladi, v parlamentu ali v političnih strankah to preprosto razvidno, silno pomembno dejstvo ni padlo v oči.

Danes je pred nami sporazum o arbitraži, ki končno po sto letih postavlja na mizo slovenske državotvorne argumente. Sporazum sicer pozno, a ne prepozno odpira možnost, da Slovenija popravi zamujeno. Ni mogoče obuditi množice padlih in pomorjenih, ni mogoče povrniti brezmejne škode in nadomestiti izgubljenih eksistenc, toda pred tribunal lahko postavimo tukaj opisano, preprosto, a dokončno in edino resnico, ki jo mora upoštevati. Le to resnico, saj nič drugega, kar bo hrvaška stran postavila predenj, nima mednarodnopravnih značilnosti, ki jih zahteva Točka 4/1/a.

Morda ni daleč od resnice, da je v Točki 4/1/b poleg mednarodnega prava predvideno upoštevanje pravičnosti/sorazmernosti in dobrososedstva predvsem zato, da prepotentnih sosedov, ki si domišljajo, da je vse, česar se polakomnijo, avtomatično njihovo, ne bi zadela kap, ko bo tribunal razglasil svojo dokončno in zavezujočo odločitev.

 

Možno je upanje, da bo tokrat velesila, ki je pred devetimi desetletji premalo pritisnila na mlahave narodnozaščitniške diletante in ni dovolj pomagala nenavadni, a celo tudi zanjo (prim. Jefferson) dragoceni podalpski naciji, to zgodovinsko napako skušala popraviti.

 

(Ljubljana, 5. 11. 2009) 

 

 

 

 

De Final Award

November 12th, 2017

Bientôt l’année finira. En cette année nous avons reçu un jugement définitif en arbitrage concernant le cours de la frontière entre la République de Slovénie et la République de Croatie – mais je n’ai toujours pas découvert d’écho, qui toucherait “de sales détails”. La seule chose qui resonnait était la saloperie de manie d’écouter. Avec l’affire d’indépendance en Espagne, les problèmes liés à l’autodétermination et aux autres droits de l’homme sont apparus, mais le problème de l’arbitrage slovène  “fait accompli” peut aussi valoir la peine de l’examiner de la “perspective grenouille” de la victime non autorisée.

 

Au moment des conclusions, avant que le tribunal d’arbitrage prenne des décisions, Delo a publié quelques unes de mes réflections sur la problématiques dans ses colonnes (Crise – opportunité pour trouver les bonnes fondations, 15. 6. 2011; Pour la République fédérale de Slovénie, 29. 8. 2011; Arbitrage, objet de litige et ballons, 15. 11. 2011 – cet article a même été republié le 4. 2. 2013!!!). Puisque le “Final Award” (verdickt final) en tous points et en détails a confirmé la justification et la mérite dans les articles publiés des faits et des avertissements énumerés, il n’est peut-être pas inutile de voir comment (certaines) choses sont (semblent d’être) maintenant.

 

Déjè sur les premières pages du produit abondant le choc du juge: la République de Slovénie et la République de Croatie sont devenues indépendantes EN MÊME TEMPS !!?? (Chapitre 7. Indépendence, point 34)

 

Peut- être il est vrai que, le Parlament de Zagreb, le 25.6.1991 a adopté une déclaration sur l’État croate. En tout cas, il est plus que publiquement connu, que l’autonomie et l’indépendance ont été proclamé à Zagreb, le 8. 10. 1991. Puisque le principe du droit international (et tout le loi en

géneral!) est très important “NON BIS IN IDEM”, il faut se demander comment l’État de la République de Croatie a été proclamé que le 8. octobre. Il n’y a aucun doute qu’elle n’existait pas avant!

Ce que c’est réelement passé, a d’abord été dit par le représentant du président croate Tudjman, à la proclamation solennelle, à Ljubljana. Le correspondant de London Guardian, qu’y étatit présent, a annoncé l’histoire le jour suivant:

Ian Traynor à Ljubljana

The Guardian, Mercredi, 26 juin 1991:

Contrairement à la déclaration slovène, la déclaration croate semblait être plus de geste que de substance. Un conseiller principal du président Franjo Tudjman de Croatie a déclaré que la déclaration d’indépendance ne devrait pas être prise littéralement. ‘C’est juste une déclaration. Tout reste identique.’ (Contrairement à la DÉCLARATION slovène, la DÉCLARATION croate est l’intention sans contenu… tout reste pareil…)

Déclaration réele de l’État croate indépendant a été excessivement fièrement CISELÉ DANS LA PIERRE, à Zagreb, ils l’ont mise devant le bâtiment, au sous-sol, où fut executée la proclamation du 8. 10. 1991 (Dans la cave (!!!) du bâtiment administratif de l’INA, dans la rue Šubićeva!):

“DANS CE BÂTIMENT LE PARLEMENT CROATE A ADOPTÉ, LE 8. OCTOBRE 1991, LA DÉCISION HISTORIQUE DE METTRE FIN AUX LIENS JURIDIQUES D’ÉTAT AVEC L’ANCIEN ÉTAT”
Shrani.si

La conférence de Brioni est aussi parmis les preuves de l’indépendance de Croatie. Elle a été convoqué par la Communauté européenne. Les participants étaient les ES, comme rassembleur, la République de Slovénie, en tant que l’État attaqué et RSFY, en tant que agresseur. En tant que représentants de la RSFY, certains des présidents des républiques yougoslaves et d’autres hauts fonctionnaires de la présidence fédérale ont assisté à la conférence.

Ipso facto est cette conférence tripartite de trois sujets égaux de droit international (CE, RS et RSFY), a été la première reconnaissance internationale de l’État indépendant de la République de Slovénie.

Même si les représentants de CE, afin de pouvoir engager toutes les forces et procédures face à une guerre ménacante sur le territoire de la RSFY, ont exigé (et cela a été adopté par la décision, le 7.7.1991), de gélér les tâches liées à l’emancipation, cela n’ a pas de tout fait mal à la déjà indépendante, et dans l’opération heroïque de toutes les forces armées  (Milice et TO et d’autres), le gagnant sur le YLA, l’armée du reste de RSFY. La consolidation de la situation dans l’État s’est poursuivi avec succès et l’affirmation internationale a suivi son cours.  Tellement plus facile, parce que YLA vaincu a utilisé l’opportunité avec enthousiasme et a vite quitté le territoire négocié (pour toujours!) le territoire de la République de Slovénie. Cependant, comme la Croatie ne s’est pas déclarée indépendante EN MÊME TEMPS (comme avant l’indépendance de la République de Slovénie, à Ljubljana ont garanti et assermenté à Zagreb) avec la Slovénie, le moratoire de Brioni de trois mois a été reconnu comme partie en l’état intégrant de la RSFY (et apparement aussi comme un agresseur à la Slovénie), elle ainsi devrait annoncer l’indépendance qu’après trois mois (le 8. octobre).

 

De l’affirmation exaltée du Tribunal de l’indépendance de RS et RC EN MÊME TEMPS a resté seulement la honte de la honte (payée par des millions!). Selon la disposition de l’Article 5 de la convention d’arbitrage, après tout, il reste un fait irréfutable, que la République de Croatie n’est pas de tout partie au processus sur la frontière de l’État de la République de Slovénie. Ce qui est logique! Les terres slovènes (dernièrement appelées la République de Slovénie) ne se sont pas unies avec la Croatie, encore moins, la République de Slovénie s’est séparée de la République yougoslave de Croatie.  ET JAMAIS DANS L’HISTOIRE CONNU DES PAYS SLOVÈNES N’ONT PAS EU AUCUNE FRONTIÈRE D’ÉTAT AVEC LE PAYS DE CROATIE. (Le NDH nazis de quelques ans voudraient de préférance être oublié, à Zagreb – peut-être aussi, parce qu’elle a reconnu la frontière d’État avec la Slovénie- avec les pays slovènes, sans commentaires…)

La Slovénie a acquis son indépendance de RSFY, successeur d’État, que (sous le nom de PAYS d’État de SHS) a établi avec le Royame de Serbie. Les questions de succession, d’autres questions et la question de la frontière d’État séparement, est donc une question (si elle peut- être une question) entre la Slovénie et le reste de la RSFY! Les célèbres OPINIONS  de la Commission d’arbitrage de Banditer, qui a été établie beaucoup plus tard  (le 27. 8. 1991), après l’indépendance de la Slovénie, étaient une affaire du reste de RSFY, où la guerre faisait rage/menaçait. Que la septième Avis a mentionné la Slovénie, cet Avis a proposé, que la République de Slovénie soit immédiatemnent reconnue.

 

Déjà les faux faits honteux susmentionnés rendent le verdict final en entier nul (“null and void”!), car le mensonge sur l’indépendance a un changement fondamental dans la prise de décision sur le cours de la frontière.

Mais c’est possible d’aligner un cas par (l’autre) cas:

L’article 5 de l’Accord stipule que la convention d’arbitrage, elle même, est ridicule, parce que la République voisine n’est pas partie à la procédure, parce qu’elle a été crée après la “date critique” – trois mois plus tard, et (citée par article) “pour les tâches du tribunal  arbitral n’a aucune signification juridique et n’engage aucune partie en conflit et ne préjuge en rien le verdict.”

Les avertissements dans mes dossiers, qui, comme déjà mentionné, ci-dessous, ont été publié par Delo, soulignent l’importance de la norme de droit international, que les actes légaux (internes) au niveau international, n’ont aucun effet. De point en point, dans le jugement, nous sommes confrontés à ce probleme- à savoir, le problème que notre site n’a pas reclamé des faits pertinents (sur lesquels j’ai averti à plusieures reprisesl!).

Cela était particulièrement visible au point 684, (“Tomšičeve parcele”) lorsque le tribunal a pesé les arguments des deux parties et de la frontière de Rapallo (qui, comme par miracle, s’est trouvé quelque part dans l’argumentation). Il a decidé sans reserve, que la frontière de Rapallo, qui est un fait de caractère intérnational, ne supprime aucun acte yougoslave “partisan” ni aucune législation yougoslave ultérieure. (Final Award, point 684)

 

Il n’y a aucun doute que tout fait de caractère internationale gommerait pleinement tous les arguments internes yougoslaves at d’autres arguments non pertinents. Ils s’a(rr)eteraient – car il s’agit de la frontière d’État!!! – “seulement” les frontières de l’État des pays slovènes, avec lesqueles les pays slovènes, déjà réunis (proclamation, le 31.10.1918, au parlement de Vojvodina Krajnska) sous l’autorité du gouvernement à Ljubljana, sont entrés dans la liaison sud slave (de laquelle sous le nom République de Slovénie, se sont retirés, le 26.6.1991). Ces frontières, en termes de significations et de force, dépassent de loin (aussi) si nommé, frontière de Rapal. Peter Ribnikar, un archiviste à la retraite, a écrit, à ce sujet, une discussion scientifique, (Archives 26, (2003) nr. 1, page 119-128).

 

L’insistance de la lecture du produit nul très cher payé du tribunal d’arbitrage (pour son honte elle doit remercier nos contributeurs…) révèle un rire ridicule après rire ridicule. Il y a un episode tragicomique avec Trdinov vrh, où le tribunal avec un rire, à peine dissimulé, déclare que la partie slovène a présenté comme argument LA LETTRE D’UN LECTEUR DANS LE JOURNAL…(cela serait tragique, si cela ne serait pas intéressant pour les spécialistes d’une certaine profession). La note dit qu’il s’agit de la lettre du “ministre de défense” d’alors, qui a “amicalement” par TÉLÉPHONE, appelé Zagreb  (dans la guerre! d’agresseur!), que les territoriaux slovènes ont repris le poste à Trdinov vrh, et qu’eux, à Zagreb, n’ont pas exprimé leur opposition. Professionnel, ça alors!

 

Les falsifications sur “la frontière entre la Carniole et la Croatie”, se succèdent, mais cette frontière n’a jamais existé. Simplement parce que les terres slovènes, après l’inversion, en 1918 (et bien sûr déjà avant) ont bordé sur le Royaume de Hongrie.  Comme déjà mentionné: Il n’y avait aucune autre entité de droit international au dela de cette frontière (jusqu’à 8. octobre 1991 – si l’on oublie le NDH, qui a admis cette frontière sans commentaires!). Car la frontière nationale des pays slovènes n’a pas encore été résolu (ni arbitrage, puisque avec elle- comme on le voit- elle s’est pas occupé d’elle! Elle a défini le cours “de la frontière administrative interrépublicaine”), sans aucun doute elle existe encore. “Les experts” de ce côté, disent cependant que, suite à la décision de la commission de Badinter “les frontières républiques sont devenues de l’État” – mais ils oublient de dire que cela ne se rapporte pas à la Slovénie et ne peut pas se rapporter à elle, parce que:

1) Les décisions de cette comission se sont formées beaucoup plus tard, après, que la Slovénie était déjà un État  souverain avec sa propre autorité, des citoyens et un territoire avec une frontière d’État! (interdiction de “rétroactivité”!!)

2) “Les opinions” de la commission de Badinter sur la question de la frontière d’État sont explicitement mentionnées par les différentes républiques yougoslaves. La Slovénie n’est pas parmis eux! Cela peut être compris: Seule la Slovénie (à l’exeption de la Serbie et du Monténégro) avait sa propre frontière d’État avant d’entrer dans la formation d’État slave du sud.

Comme indiqué ci-dessus, cette frontière existe toujours.

 

Il n’y a pas de Final Award, car il est évidemment complètement nul. Mis à part les (co)autheurs slovènes de ce blasphème, personne ne veut ni parler d’elle. Il n y a aucun doute, qu’il est nécessaire de mettre les choses en place, en accord avec l’état actuel des choses:

La République de Slovénie ne s’est pas détachée de la République de Croatie yougoslave, mais elle est devenue indépendante de RSFY, telle et de telle manière, comme elle y est entrée et les parties au processus de détermination du cours de la frontière d’État sont la République de Slovénie et- car RSFY a brisé (s’est decomposé) – tous les héritiers légitimes de RSFY. Le processus décisionnel doit cependant être lié aux règles et aux principes du droit intérnational. Tous jurent à la voix entière, tandisque les histoires, les préjugés et les opinions s’accumulent sur la table – le tribunal arbitraire a également montré à cette honte (qui est en fait le moins coupable, car il est lié aux règles d’arbitrage et seul ne peut pas “chercher” des arguments! Il a été attaché aux choses différentes- si l’en on juge par le contenu du verdict- les deux caricatures de l’État l’ont placé sur la table!).

Malheureusement, dans le public, depuis l’annonce de la décision, aucune voix critique au sujet des problèmes mentionnés ici, n’a pas emergé.  Ce qui est pire: Les opinions s’imposent, que la tentative actuelle en Catalogne espagnole est une question similaire slovène (question similaire à question slovène).

 

Ljubljana, 5. novembre 2017

Premislek pol leta po objavi Final Award

November 6th, 2017

Skoraj se bo obrnilo leto, v katerem smo bili deležni dokončne razsodbe arbitraže o poteku meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko – a še vedno nisem zasledil odmeva, ki bi se dotikal “umazanih podrobnosti”. Odmevala je edino svinjarija s prisluškovanjem. Z osamosvojitveno afero v Španiji so problemi, povezani s samoodločbo in drugimi človekovimi pravicami stopili močno v ospredje, pa je problematiko slovenskega arbitražnega “fait accompli” (izvršeno dejstvo) morebiti vredno pogledati še z “žabje perspektive” nepooblaščene žrtve.

V času sklepnih dogajanj, preden je arbitražni tribunal pričel z odločanjem, je Delo v svojih rubrikah Gostujoče pero in Mnenja objavilo nekaj mojih razmišljanj o problematiki (Kriza – priložnost za iskanje pravih temeljev, 15. 6. 2011; Za zvezno republiko Slovenijo, 29. 8. 2011; Arbitraža, predmet spora in baloni, 15. 11. 2011 – ta članek je uredništvo celo ponovno objavilo 4. 2. 2013!!!). Ker je “Final Award” (končna razsodba) v vseh točkah in podrobnostih potrdila utemeljenost in upravičenost v objavljenih člankih navedenih dejstev in opozoril, morebiti ni odveč pogledati, kako (nekatere) stvari stoje sedaj.

Že na prvih straneh zajetnega izdelka sodnikov šok: Republika Slovenija in Republika Hrvatska sta se osamosvojili HKRATI !!?? (Poglavje 7. Independence, točka 34)

Morebiti drži, da je zagrebški Sabor dne 25.6.1991 sprejel neko izjavo o hrvaški državnosti. Vsekakor pa je več kot javno znano, da so v Zagrebu razglasili samostojnost in neodvisnost dne 8. 10. 1991. Ker je zelo pomembno načelo internacionalnega prava (in vsakega prava sploh!) “NON BIS IN IDEM”, se je treba vprašati, kako to, da je bila država Republika Hrvatska razglašena šele 8. oktobra. Ni dvoma, da je prej ni bilo!

Kaj se je dejansko dogajalo, je najprej povedal predstavnik hrvaškega republiškega predsednika Tudjmana na slovesni razglasitvi v Ljubljani. Dopisnik londonskega Guardiana, ki je razglasitvi prisostvoval, je zgodbo objavil naslednji dan:

Ian Traynor in Ljubljana

The Guardian, Wednesday 26 June 1991:

By contrast with the Slovene declaration, the Croatian statement(!!!) appeared to be more gesture than substance. A senior adviser to President Franjo Tudjman of Croatia said that the independence declaration should not be taken literally. ‘It’s just a declaration. Everything remains the same.’ (V nasprotju s slovensko DEKLARACIJO je Hrvaška IZJAVA namera brez vsebine… vse ostaja isto..)

Dejansko razglasitev samostojne hrvaške države so v Zagrebu nadvse ponosno VKLESALI V KAMEN, ki so ga položili pred stavbo, v katere kletnih prostorih se je razglasitev 8. 10. 1991 izvršila (V kleti (!!!) upravne zgradbe podjetja INA v Šubićevi ulici!):

Shrani.si

“U OVOJ ZGRADI HRVATSKI SABOR DONIO JE 8. LISTOPADA 1991 POVIJESNU ODLUKU O RASKIDU DRŽAVNO PRAVNIH SVEZA S BIVŠOM DRŽAVOM

Med dokazi glede osamosvojitve Hrvatske je tudi Brionska konferenca. Sklicala jo je Evropska skupnost. Udeleženci pa so bili ES, kot sklicatelj, Republika Slovenija, kot napadena država, in SFRJ, kot agresor. Kot predstavniki SFRJ so se konference udeležili nekateri predsedniki jugoslovanskih republik in drugi visoki funkcionarji zveznega predsedstva.

Ipso facto je ta tripartitna konferena treh enakopravnih subjektov internacionalnega prava (ES, RS in SFRJ), pomenila prvo mednarodno priznanje osamosvojene države Republike Slovenije.

Četudi so predstavniki ES, da bi lahko angažirali vse sile in postopke vpričo grozečega nadaljevanja vojne na teritoriju SFRJ, zahtevali (in je bilo sprejeto s sklepom 7.7.1991), da se za tri mesece zamrznejo nadaljnja opravila v zvezi z osamosvojitvijo, to že osamosvojene, in v junaški vojaški obrambni operaciji vseh oboroženih sil (Milice in TO in drugih) zmagovalke nad JLA, vojsko preostanka SFRJ, ni v ničemer prizadelo. Konsolidacija situacije v državi se je uspešno nadaljevala in mednarodna afirmacija je šla svojo pot. Toliko lažje, ker je premagana JLA navdušeno izkoristila priložnost, in dogovorjeno jadrno zapustila (za vedno!) ozemlje države Republike Slovenije. Je pa sosednjo jugoslovansko republiko Hrvatsko, ker samostojnosti ni razglasila HKRATI (kakor so pred osamosvojitvijo RS v Ljubljani zagotavljali in prisegali v Zagrebu) s Slovenijo, brionski trimesečni moratorij zalotil v statusu integralnega dela SFRJ (in očitno tudi kot agresorja na Slovenijo), in je tako smela samostojnost razglasiti šele po treh mesecih (8. oktobra).

Od tribunalove vznesene trditve o HKRATNI osamosvojitvi RS in RH je ostalo le dračje sramote (plačane z milijoni!). Glede na določilo v 5. členu Sporazuma o arbitraži po vsem tem ostaja neovrgljivo dejstvo, da RH sploh ni stranka v postopku odločanja o poteku državne meje RS. Kar je logično! Saj se slovenske dežele (nazadnje imenovane Republika Slovenija) niso združile s Hrvatsko, še manj pa se je Republika Slovenija odcepila od jugoslovanske republike Hrvatske. IN NIKOLI V ZNANI ZGODOVINI SLOVENSKE DEŽELE NISO IMELE DRŽAVNE MEJE S KAKO DRŽAVO HRVATSKO. (Nekajletno nacistično NDH bi v Zagrebu najraje pozabili – morebiti tudi zato, ker je državno mejo s Slovenijo – slovenskimi deželami – brez pripomb priznala…)

Slovenija se je osamosvojila od SFRJ, naslednice države, ki jo je (pod imenom ZEMLJE države SHS) sestavila s Kraljevino Srbijo. Vprašanja nasledstva, drugih vprašanj in vprašanje poteka državne meje posebej, je torej vprašanje (v kolikor sploh more biti vprašanje) med Slovenijo in preostankom SFRJ! Znamenita MNENJA Badinterjeve arbitražne komisije, ki je bila ustanovljena dosti kasneje (27. 8. 1991), po osamosvojitvi Slovenije, so bila zadeva preostanka SFRJ, kjer so divjali / grozili vojni spopadi. Slovenijo je omenjalo le 7. Mnenje, ki je predlagalo, da se RS nemudoma prizna.

Že tu navedena sramotno lažnivo prikazana dejstva naredijo dokončno razsodbo v celoti nično (“null and void”!), saj laž o osamosvojitvi bistveno spremeni odločanje o poteku meje.

A je mogoče nizati primer za primerom:

Omenjeni 5. člen Sporazuma pove, da je sam Sporazum o arbitraži smešnica, saj sosednja republika sploh ni stranka v postopku, ker je nastala po “critical date” – cele tri mesece kasneje, in (cit. po členu) “za naloge arbitražnega sodišča nima pravnega pomena in ne zavezuje nobene strani v sporu ter nikakor ne prejudicira razsodbe.”

Opozorila v mojih spisih, ki jih je – kot že omenjeno – objavilo Delo, izpostavijo pomembno internacionalno pravno pravilo, da notranji (pravni) akti na internacionalni ravni nimajo nikakega učinka. Od točke do točke v razsodbi se srečujemo s tem problemom – namreč problemom, da naša stran niti v eni besedi ni uveljavljala relevantnih dejstev (na katera sem neprestano opozarjal!).

Posebej izrazito se je to pokazalo v točki 684, (“Tomšičeve parcele”) ko je tribunal tehtal argumente obeh strani in rapalske meje (ki se je kot po čudežu od nekod znašla v argumentaciji). Brez rezerve je odločil, da rapalske meje, ki je dejstvo internacionalnega značaja, ne odpravi noben jugoslovanski “partizanski” akt, niti kasnejša jugoslovanska zakonodaja. (Final Award, točka 684)

Nobenega dvoma ni, da bi vsako dejstvo internacionalnega pravnega značaja v celoti zradiralo vse notranje jugoslovanske in druge nerelevantne argumente. O(b)stale bi – ker pač gre za državno mejo!!! – “le” državne meje slovenskih dežel, s katerimi so slovenske dežele, že združene (razglasitev dne 31.10.1918 v parlamentu Vojvodine Krajnske) pod oblastjo vlade v Ljubljani, vstopile v južnoslovansko povezavo (iz katere so pod imenom Republika Slovenija izstopile dne 26.6.1991). Te meje po pomenu in veljavi daleč presegajo (tudi) tkim. rapalsko mejo. O njih je znanstveno razpravo napisal arhivski svetnik v pokoju, Peter Ribnikar (Arhivi 26, (2003) št. 1, str. 119-128).

Vztrajanje pri prebiranju ničnega a drago plačanega izdelka arbitražnega tribunala (za svojo sramoto naj se zahvali našim kontributorjem…) razkrije smešnico za smešnico. Izstopa tragikomična epizoda s Trdinovim vrhom, kjer tribunal s komaj prikritim posmehom navaja, da je slovenska stran kot argument predložila PISMO BRALCA V ČASOPISU…(bilo bi tragično, če bi ne bilo zanimivo za specialiste neke določene stroke). Opomba pove, da gre zapismo tedanjega “obrambnega ministra”, ki je “prijateljsko” po TELEFONU poklical Zagreb (v vojni! agresorja!), da so slovenski teritorialci prevzeli postojanko na Trdinovem vrhu, in da oni v Zagrebu niso izrazili nasprotovanja. Profesionalno, ni kaj!

Potvorbe o “meji med Krajnsko in Hrvatsko”, se kar vrstijo, a te meje nikoli ni bilo. Preprosto zato,

ker so slovenske dežele ob prevratu 1918 (in seveda že prej) mejile na Kraljevino Ogrsko.  Kot že omenjeno: Nobenega drugega subjekta internacionalnega prava ni bilo onkraj te meje (do 8. oktobra 1991 – če pozabimo na NDH, ki pa je to mejo priznala brez pripomb!). Ker državne meje slovenskih dežel doslej še nihče ni odpravil (niti arbitraža ne, saj se z njo – kot vidimo – sploh ni ukvarjala! Določala je potek “medrepubliške administrativne meje”), nesporno še vedno obstaja. “Strokovnjaki” na tej strani sicer predavajo, da so po sklepu Badinterjeve komisije “republiške meje postale državne” – pozabijo pa povedati, da se to Slovenije ne tiče in se je ne more, saj:

1) Odločitve omenjene komisije so nastale mnogo kasneje, potem, ko je bila Slovenija že suverena država z lastno oblastjo, državljani in teritorijem z državno mejo! (prepoved veljave “za nazaj”!!)

2) “Mnenja” Badinterjeve komisije v zadevi državne meje decidirano omenjajo posamezne jugoslovanske republike. Slovenije ni med njimi! To je lahko razumeti: Samo Slovenija je (razen Srbije in Črne gore) imela lastno državno mejo že pred vstopom v južnoslovansko državno tvorbo.

Kot je zgoraj poudarjeno, ta meja še vedno obstaja.

Ne obstaja pa nobena Final Award, ker je očitno v celoti nična. Razen slovenskih (so)avtorjev te blamaže, o njej niti govoriti nihče noče. Ni nobenega dvoma, da je potrebno postaviti stvari na svoje mesto, skladno z dejanskim stanjem stvari:

Republika Slovenija se ni odcepila od jugoslovanske republike Hrvatske, marveč se je osamosvojila od SFRJ taka in tako, kot je vanjo vstopila, in stranki v postopku določanja poteka državne meje sta Republika Slovenija in – ker je SFRJ razpadla – vsi legitimni dediči SFRJ. Postopek odločanja pa mora biti vezan na pravila in načela internacionalnega prava. Na to na ves glas sicer vsi prisegajo, na mizo pa kopičijo pravljice, predsodke in mnenja – na to sramoto je pokazal tudi arbtitražni tribunal (ki je pravzaprav še najmanj kriv, saj je vezan na pravila arbitriranja in sam ne sme “brskati” za argumenti! Vezan je (bil) na šavje, ki sta mu ga – če sodimo po vsebini razsodbe – na mizo nasuli obe karikaturi države!).

Žal se v javnosti vse od razglasitve razsodbe ni pojavil noben kritičen glas o tu navedenih problemih. Še huje: Vsiljujejo se mnenja, da gre pri aktualnem poizkusu španske Katalonije za slovenski podobno zadevo.

Ljubljana, 5. november 2017

Andrej Lenarčič

poslanec prvega sklica in član Skupine za arbitražo.