INTERNACIONALNA PRAVNA SUBJEKTIVITETA

OZIROMA PRAVNI UČINKI IN POLITIČNA VOLJA

 

Janez Janša je svojim zaslugam dodal še eno:

Na splet je dal trenutek glasovanja o TUL.

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/video-janez-jansa-po-spletu-siri-sokantni-posnetek-100333

 

od 1.29 minute naprej predsednik Bučar ugotavlja rezultate glasovanja o TUL:

180 glasov za, 2 proti, 12 vzdržanih.

“Ugotavljam, da je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejeta s potrebno dvotretjinsko večino glasov.”

 

POZOR:

S tem je bil sprejet še zadnji potreben ustavni dokument, da se je lahko NASLEDNJI DAN, dne 26.6.1991, zgodila URADNA RAZGLASITEV OSAMOSVOJITVE REPUBLIKE SLOVENIJE na trgu pred Skupščino Republike Slovenije.

Za neuke: Država nastane z RAZGLASITVIJO (PROKLAMACIJO), in ne z DEKLARACIJO. Deklaracija je izraz politične volje, nima pa nobenih pravnih učinkov. Pravni učinek ima le PROKLAMACIJA, RAZGLASITEV. Enako, kot pri vsakem zakonu ali drugem pravno zavezujočem aktu: Izglasovanje v parlamentu in podpis predsednika še ne storijo akta veljavnega. Veljati začne z RAZGLASITVIJO – t.j. objavo v Uradnem listu.

 

Navedeno v celoti utemeljuje očitek premišljenega škodovanja državi tistih, ki so lagali o datumu OSAMOSVOJITVE RS in arbitražni tribunal prepričevali, da sta se tako RS kot RH osamosvojili HKRATI, na dan 25.6.1991. To je seveda očitna laž. RS se je osamosvojila 26.6.1991, RH pa 8.10.1991.

Laž je bila namerna in zavestna – čisti politični komplot – s katerim je slovenska KLIKA omogočila sosednji državi položaj stranke v postopku arbitriranja o poteku državne meje RS. Skladno s 5. členom Sporazuma o arbitraži ga namreč ni imela, saj na dan 25.6.1991 ni obstajala. Republika Slovenija pa je bila pred in po razglasitvi osamosvojitve subjekt, saj je v južnoslovansko državo vstopila z UJEDINJENEM dne 1.12.1918, ko se je kot ZEMLJE države SHS (piše v PROKLAMACIJI) “ujedinila sa Kraljevinom Srbijom”. Nič, kar se je dogajalo (ali govorilo) v Zagrebu ni imelo nobene internacionalne pravne subjektivitete niti pomena. Tako je določala Ustava KuK (Ausgleich 1867) in seveda tudi MANIFEST suverena Karla, v katerem je jasno zapisano, da tega, kar morejo storiti dežele Cislajtanije, ne more dovoliti znotraj ENOVITE IN NEDELJIVE KRALJEVINE OGRSKE. Zato je srbska vojska, zaveznica Antante, okupirala teritorije premagane Ogrske – Vojvodino in teritorije južno od Drave, na ozemlje slovenskih dežel pa je stopila šele po razglasitvi nove države, Kraljevine SHS, ko je že bila (tudi) vojska slovenskih dežel.

Lažnivci, ki so lagali o datumu osamosvojitve, so torej zavestno spravili državo Slovenijo v podrejen položaj (KZ 350. člen) napram sosedi, ki je leta 1941 že brez pripomb v celoti priznala vso državno mejo slovenskih dežel od morja pri Reki in po Dravi do sotočja z Muro pri Kotoribi. Stranka v postopku določanja poteka meje moreta biti po določbi Sporazuma o arbitraži samo Republika Slovenija in preostanek SFRJ. Država Slovenija je namreč po razglasitvi 26.6.1991 mejila na preostanek SFRJ, saj drugega subjekta internacionalnega prava onkraj njene južne državne meje ni bilo.

AL

Leave a Reply