Nepreklicnost in dokončnost FA

 

Dokončnost in brezprizivnost Final Award??? KI JE EVIDENTNO NEIZVRŠLJIVA, in kot taka po vseh pravilih in načelih vsakega prava ne obstaja.

Pa še:

Iz Zakona o pravdnem postopku:

  1. člen

Arbitražna odločba se lahko na tožbo stranke izreče za neveljavno.

Za odločanje o tožbi je pristojno sodišče, določeno v tretjem odstavku 466. člena tega zakona.

ta pravi:

Za imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže je pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže.
Stranka, ki ne želi uporabiti pravice iz prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko zahteva s tožbo, naj sodišče, ki je pristojno za imenovanje, izreče, da je pogodba o arbitraži nehala veljati.

 

  1. člen

Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:

1. če sploh ni bila sklenjena pogodba o arbitraži ali če ta pogodba ni bila veljavna (členi 460 do 462);
2. če je bila glede sestave arbitraže ali glede sprejema odločbe prekršena kakšna določba tega zakona ali pogodbe o arbitraži;
3. če je pri izdaji arbitražne odločbe sodeloval arbiter, ki bi moral biti po zakonu izločen oziroma ki je bil s sklepom sodišča izločen (468. člen);
4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred arbitražo;
5. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena;
6. če arbitražna odločba ni obrazložena v smislu prvega odstavka 473. člena tega zakona ali če izvirnik in prepisi arbitražne odločbe niso podpisani tako, kot je to določeno v drugem odstavku 473. člena tega zakona;
7. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
8. če je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v nasprotju;
9. če je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije;
10. če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je prišlo do arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče ali izvedenca, arbitra, stranke, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ali drugega udeleženca v postopku, ali če se arbitražna odločba opira na ponarejeno listino ali na listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina.

  1. člen

Tožba, da se arbitražna odločba izreče za neveljavno, se lahko vloži pri pristojnem sodišču v tridesetih dneh. Če se zahteva razveljavitev iz kakšnega od razlogov, ki so navedeni v 1. do 9. točki 477. člena tega zakona, se šteje ta rok od dneva, ko je bila razsodba vročena stranki, če je stranka za razlog zvedela pozneje, pa od dneva, ko je zanj zvedela. Če se zahteva razveljavitev iz razloga po 10. točki 477. člena tega zakona, pa teče ta rok od dneva, ko je stranka dobila možnost uporabiti pravnomočno sodbo pristojnega sodišča.

Po enem letu od pravnomočnosti arbitražne odločbe se ne more več zahtevati njena razveljavitev.

_____________________

V konkretnem primeru arbitraže:

Člen 477

točka 5: Po izrecnem določilu 5. člena Sporazuma o arbitraži RH ne more biti pravdna stranka. Zadeva za posebno kriminalistično preiskavo in kazenski postopek pa  je zapis v Memorandumu, da “sta se RS in RH osamosvojili hkrati”! To laž so vpleteni očitno zapisali zato, da bi prikrili, da RH ni stranka v postopku (pravdna stranka).

točka 7: Tribunal je prekoračil meje svoje naloge! Določal je NOVO MEJO, Sporazum mu pa nalaga “določiti potek meje” (ne “..mejo”!!) – torej potek določene meje. (Državne meje slovenskih dežel, s katerimi je današnja RS vstopila v YU, so znane vsemu vesolju).

točka 10: Več kot dovolj laži in kršitev ter kriminalnega delovanja udeleženih…

 

V zvezi s točkami o rokih za pritožbo in dogajanjem, je v ospredju vprašanje, kaj so imeli vpleteni “za bregom” (v žepih……) ves ta čas?

 

Še marsikaj bo treba o zadevi povedati. Za začetek pa povprašati!

Leave a Reply