Državna meja 25.6.1991

Majl SNS, 30042018

 

Dama – priimek pove, da je potomka poturic – v Zagrebu pooblaščena za zadeve EU, je v zvezi z “ujete Slovenije tožbo” glede izvrševanja arbitražne Final Award povedala, da “državna meja 25. 6. 1991” velja.

Pa poglejmo dejstva:

  1. 6. 1991 sta bili tako Slovenija kot Hrvatska integrirani v SFRJ. Ker tudi Sporazum o arbitraži postavlja kot Critical date ta datum, velja stanje na ta dan. Slovenija in Hrvatska sta torej bili znotraj SFRJ. Med njima – socialističnima republikama – je bila v veljavi in rabi administrativna razmejitev enotnega jugoslovanskega prostora:

– čl. 5 ustave SFRJ, prva alinea: “Ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije je enotno in ga sestavljajo ozemlja socialističnih republik.” O enotnosti – teritorialni, gospodarski in politični torej ni nobenega dvoma. Nadaljnje določbe v tem členu o event. spremembah razmejitve zadevajo izključno administrativni značaj razmejitve. V nobenem primeru dve administrativni enoti znotraj SFRJ niti na podlagi zveznega odloka niti z lastnim soglasjem ne moreta odločati o DRŽAVNI MEJI  – če obstaja, a znotraj SFRJ ne velja.

– čl. 208 ustave SFRJ, druga alinea: “Republiški in pokrajinski zakon ter drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravni splošni akti ne smejo biti v nasprotju z zveznim zakonom.” Republike so bile torej popolnoma podrejene zveznim oblastem. Na svojem  –  administrativno razmejenem – ozemlju so lahko izvajale le zvezna pooblastila. Tako npr. slovenska milica (mejna, pomorska) tako kot hrvaška –  sta vsaka na svojem administrativno določenem delu ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA prostora bili le IZVAJALKI ZVEZNIH POOBLASTIL. Toliko v vednost glede tako oboževane mantre UTI POSSIDETIS – noben organ ni izvajal SVOJIH LASTNIH POOBLASTIL !!!!!

 

Vse navedeno pove, da sta se jugoslovanski republiki Slovenija in Hrvatska dne 25.6.1991 znašli v popolnoma različnih situacijah. Jugoslovanska republika Hrvatska je bila del teritorija enovite in nedeljive Kraljevine Ogrske, ki ga je ob koncu Prve vojne okupirala zmagovita antantna sila, vojska Srbije. Jugoslovanska republika Slovenija pa je bila teritorij slovenskih dežel, subjektov internacionalnega prava (Ausgleich 1867, Manifest 16.10.1918, Razglasitev 31.10.1918, Ujedinjenje 1.12.1918), ki so na podlagi dokumenta o Ujedinjenju 1. 12. 1918 kot ZEMLJE države SHS s Kraljevino Srbijo sestavile državo, nazadnje imenovano SFRJ.

Hrvatska torej v Jugoslavijo ni prišla kot subjekt. Postala je ena od administrativnih socialističnih jugoslovanskih republik brez vsake lastne državnosti (Prim. ustavo SFRJ)

Slovenija je prišla v Jugoslavijo kot subjekt internacionalnega prava: Razglasitev dne 31.10.1918 na podlagi suverenovega akta Manifesta, da “vlada v ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah.” pove, da je bila regentova sprememba zagrebškega besedila “Država SHS sa Srbijom” v “ZEMLJE države SHS” utemeljena in nujna – saj se neka država more o čemerkoli dogovarjati le s sebi enakim subjektom, ne pa z nekim teritorijem ali ljudstvom (plemenom)…..

 

Na dan 25.6.1991 je torej imela jugoslovanska republika Slovenija poleg administrativne razmejitve s sosednjo republiko (zaradi urejenega poslovanja in izvrševanja zveznih pooblastil!) tudi svoje stoletja obstoječe, veljavne in priznane državne meje svojih dežel (ZEMALJA)*** s katerimi je vstopila v Jugoslavijo. Ni imela ne prej ne kasneje nobene državne meje z neko hrvaško državo, ker te ni bilo. Imela je državne meje svojih dežel s kraljevino Ogrsko do trenutka, ko je s Srbijo sestavila Jugoslavijo – in ponovno od trenutka, ko je razglasila osamosvojitev (26.6.1991) – torej izstop iz združbe, ki jo je s Srbijo sestavila 1.12.1918.

 

Na osnovi povedanega je jasno, da ima poturica prav: Državna meja Republike Slovenije ob osamosvojitvi je znana.
Pri tem je potrebno upoštevati, da se Republika Slovenija ni osamosvojila od Hrvatske, marveč od SFRJ – in v trenutku osamosvojitve je imela natančno določeno državno mejo s preostankom SFRJ (ki jo je prav zaradi osamosvojitve – skupaj s Hrvatsko jugoslovansko republiko, seveda – napadel!!!)

 

Kot kurioziteto velja dodati, da je nacistična Nezavisna država Hrvatska nemudoma in brez ugovorov priznala državno mejo slovenskih dežel, o katerih je tu govor.
Shrani.si

 

lpAL

 

 

Op.:

Predsednik Republike Avstrije je promptno odgovoril na vprašanje glede zemljevidov državnih meja slovenskih dežel, da te karte in papirji obstajajo v državnem arhivu in so vsak trenutek za strokovno rabo na voljo…

 

Leave a Reply